Начало
  За списанието
  Издателство
  Адрес за кореспонденция
  Университетска катедра по хирургия
 
 
 
 
 

Изисквания към представяните за публикация статии

 

УКАЗАНИЕ КЪМ АВТОРИТЕ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА ПУБЛИКАЦИЯТА:
1. Всеки ръкопис започва с титулна страница, на която се изписва заглавието на материала, името на автора (авторите), собствено и фамилно; без титли и звания; институцията (болница, институт, лаборатория и т. н.), където работи.
2. Материалите да бъдат в обем до 20 стандартни страници, формат А4 - 1800 знака, (интервал-1,5; шрифт- Times New Roman; размер на буквите-12). В тях се включва и резюме на български и ан глийски език, както и целия текст на български и английски език. Обемът на едно резюме е до 15 реда (до 300 думи). След името на автора, непосредствено преди началото на статията се включва резюмето на съответния език, на който е написана статията, след него се изписват ключовите думи.
3. В долната част на страницата се посочва точния адрес на автора, с който ще се кореспондира, на бъл гарски и английски език, както и E-mail адрес. За улеснение на комуникацията е уместно да се посочи и съответен телефонен номер и/или мобилен телефон.
4. Статиите, които съдържат емпирични данни следва да включват - Теоретични предпоставки, Цели, Задачи, Хипотези, Изследвани лица, Методи, Резултати, Обсъждане, Изводи, Литература.
5. Материалите за онагледяване (таблици, диагра ми, графики, фигури) се представят интегрирани в текста с номерация и наименование: заглавието на таблиците се изписва над тях, подравнено вляво, названието на диаграмите (графиките и фигурите) — под тях. центрирано.

Освен интегрирани в текста, всички илюстрации (таблици, графики, фигури, диаграми) се представят и в отделен файл.
Фигурите да са представени на носител (cd) и във формат jpg или tif и задължително да са извън word текстовия файл!

6. В текста авторите се цитират в скоби с цифрата, под която са записани в Литературата на статията.
7. Литература
Литературата се представя на отделен лист. В него се посочват само източниците, цитирани в текста, подредени според имената на авторите по азбучен ред и съответно номерирани. Първо се поставят заглавията на кирилица, а след това на латиница. Посочва се задължително заглавието на статията или книгата. Наименованията на периодичните списания се дават с официално приетите съкращения на медицинската периодика според Index Medicus. Периодичните източници се изписват по следния ред: фамилно име на автора (авторите), инициали, 'заглавие на статията, съкратено име на списанието, година на публикацията, на тома, номер на книжката, първата и последната страница според „Стандартните изисквания за ръкописите, изпращани в медицинските списания". Не се използва никаква пунктуация след инициалите на авторите и след абревиатурата на списанията. Ако авторите са повече от един, след имената на първия автор следват имената на останалите, като първо се изписват фамилните, а след това инициалите на малките имена. При монографии, ръководства и други книги след името на автора следват заглавието на книгата, мястото на издаването, издателството, годината на издаването и страниците на цитираната част (от до). Когато се цитира отделна глава от книга, чийто автор е различен от редактора, то тогава в книгописа се отбелязва името на автора на главата, заглавието на главата, а след това името на редактора (редакторите), заглавието на книгата, мястото на издаването, издателството, годината на издаването и страниците на цитираната глава (от до). Спазването на съответната пунктуация е задължително. В текста номерът на цитирания източник се дава в скоби след името на съответния автор или пасаж.
8. Всеки ръкопис, отговарящ на настоящите указания към авторите, подлежи на рецензия и обсъждане от редакционната колегия. Представените ръкописи се връщат на авторите, ако се налага преработка на статиите. Ръкописи на статии, които не са приети за печат не се връщат.


Редакцията си запазва правото на езикови корекции и съкращения.
9. Авторите носят пълна отговорност за съдържанието на материалите.
10. Редколегията си запазва правото да разпространява в печатна и електронна форма всички публикувани в Българското списание материали.
11. Ръкописите - две разпечатки на хартиен носител заедно с електронния носител CD (компакт диск), на който е записан текстът, се предават на главния редактор или секретаря на списанието на адресУМБАЛ „Александровска" гр. София Клиника по Хирургия.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
УМБАЛ „Александровска"
Клиника по хирургия - Втора хирургия
гр. София, бул. „Св. Георги Софийски" № 1, ПК 1431
Проф. Георги Тодоров, дм
тел.: 02 923 05 40, 02 923 02 36
e-mail: todorovgeo@gmail.com
www.vtorahirurgia.eu

_____________________________________________________________________________________________