Начало
  За списанието
  Издателство
  Адрес за кореспонденция
  Университетска катедра по хирургия
 
 
 
 
 

Том 79/2013 Брой 2 – Съдържание и абстракти

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Хирургично лечение на напредналия рак на яйчниците. L. David, Irina Dinu, G. Vatachki, V. Lungu, C. Toader, I. Popescu

Селективна или радикална хирургична стратегия при базедовифицирани нодозни струми в ендемични райони. Р. Пандев, А. Кузи, Ж. Черкезов, Д. Дамянов

Видеоасистирани тиреоидни резекции при папиларен тиреоиден карцином. Р. Ненков 1, Р. Радев 1, Р. Маджов 2

Планиране на аугментационна мамапластика при асиметрии на гърдите. Й. Заякова

Интервенционален контрол на болката при карцином на панкреаса в нерезектабилен стадий. И. Плачков, В. Божков, Пл. Чернополски, Р. Маджов, Б. Балев* , В. Платиканов**

ОБЗОРИ

Хирургично лечение на симптоматичните и руптуриралите аневризми на абдоминалната аорта. А. Тонев, С. Димитров, Л. Шкварла, Т. Захариев, Г. Начев

СЛУЧАИ ОТ ПРАКТИКАТА

Ен блок лапароскопска сигмоидектомия, салпингоаднек­сектомия в ляво и частична резекция на пикочен мехур при напреднал карцином на сигмата. Г. Велев, П. Грибнев, Г. Тодоров, Д. Дапри*

Емболизации на аномални съдове при туморни формации. В. Говедарски, П. Кратунков, Ил. Петров, С. Генадиев, Т. Захариев, Г. Начев

Информация за предстоящи конгреси, симпозиуми

__________________________________________________________________________________

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА НАПРЕДНАЛИЯ РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ
L. David, Irina Dinu, G. Vatachki, V. Lungu, C. Toader, I. Popescu*

Centrul de Chirurgie Generala si Transplant Hepatic “Dan Setlacec”
Institutul Clinic Fundeni

___________________________________________________________________________________

SURGICAL TREATMENT OF ADVANCED OVARIAN CANCER
L. David, Irina Dinu, G. Vatachki, V. Lungu, C. Toader, I. Popescu*

Centrul de Chirurgie Generala si Transplant Hepatic “Dan Setlacec”
Institutul Clinic Fundeni, Romania

РЕЗЮМЕ
От опита: Класическотo лечение на напредналия рак на яйчника (РЯ) се състои от оптимална циторедуктивна хирургия (когато следоперативния остатъчен тумор е под 1 см), последванa от адювантна химиотерапия на основата на платинови или паклитакселни деривати. Въпреки това, 5-годишната преживяемост в случай на напредналия РЯ с вторична перитонеална карциноматоза (ПК) е под 25%. Лечение на ПК (тълкувано като местно регионално заболяване, а не като системно заболяване) се основава на агресивно хирургично лечение (пълна или максимална циторедукция без остатъчен тумор), последвани от локална химиотерапия или хипертермична интраперитонеална химиотерапия. В това ретроспективно проучване се разглежда хирургичното лечение при болни с напреднал РЯ за периода януари 2004 - декември 2010 г. в Центъра по обща хирургия и чернодробна трансплантация в рамките на Fundeni институт.
Методи: За периода януари 2004 - декември 2010 г. в Центъра по обща хирургия и чернодорбна трансплантация в рамките на Fundeni институт са оперирани 405 пациенти с напреднал рак на яйчника. На 105 пациенти (25.9%) е приложена интраперитонеално химиотерапия с Cisplatin .
Резултати: Цялостната преживяемост за 297 пациенти, при които е било възможно да се осигури 5 годищно проследяване е както следва - 43 месеца при пациенти с интраперитонеална химиотерапия (р = 0.02) и - 37 месеца при пациентите без интраперитонеална химиотерапия.
Изводи: Максималната циторедукция асоциирана с IPCH е златен стандарт при цялостния мултидисциплинарен терапевтичен подход при напредналия РЯ в сравнение с лечението на тези болни в миналото. При правилно подбрани случаи се вижда ясно увеличение на преживяемостта във връзка с прилагането на този подход.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: напреднал овариален рак, оптимална циторедуктвна хирургия, адювантна химиотерапия, перитонеална карциноматоза, локална или интраоперативна химиотерапия

SUMMARY
Background: The classical treatment for advanced ovarian cancer (OC) consists of a optimal cytoreductive surgery (when the postoperative residual tumor is under 1 cm.), followed by adjuvant chemotherapy based on platinum or paclitaxel derivatives. The 5-year survival rate in case of advanced OC with secondary peritoneal carcinomatosis (PC) is below 25%. The treatment of PC (interpreted as a local-regional disease and not as a systemic disease) is based on an aggressive surgical act (a full or maximal cytoreduction without residual tumor), followed by local chemotherapy or hypertermic intraperitoneal chemotherapy.
This is a retrospective study which reassesses the surgical treatment of advanced OC within the period January 2004 - December 2010 in the Center of General Surgery and Liver Transplantation within Fundeni Institute.
Methods: In the period January 2004 - December 2010 in the Center of General Surgery and Liver Transplantation within Fundeni Institute were operated 405 patients with advanced ovarian cancer. In 105 patients (25.9%) intraperitoneal chemotherapy with Cisplatin was performed.
Results: Overal survival was calculated for a sub-sample of 297 patients, for whom it was possible to properly ensure the follow-up, being of 43 months in the patients with intraperitoneal chemotherapy (p = 0.02) and 37 months in the patients without intraperitoneal chemotherapy.
Conclusions: The maximal cytoreduction associating IPCH is an aggressive multidisciplinary therapeutic approach in advanced OC, reserved for difficult cases, considered in the past without solution. In properly selected cases, this shows a clear increase in survival rate.
KEY WORDS: advanced ovarian cancer, optimal cytoreductive surgery, adjuvant chemotherapy, secondary peritoneal carcinomatosis, local chemotherapy or hypertermic intraperitoneal chemotherapy

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

СЕЛЕКТИВНА ИЛИ РАДИКАЛНА ХИРУРГИЧНА СТРАТЕГИЯ ПРИ БАЗЕДОВИФИЦИРАНИ НОДОЗНИ СТРУМИ В ЕНДЕМИЧНИ РАЙОНИ
Р. Пандев, А. Кузи, Ж. Черкезов, Д. Дамянов

Клиника по хирургия, УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ”, МУ – София

___________________________________________________________________________________

SELECTIVE OR RADICAL SURGICAL STRATEGY IN FUNCTIONAL AUTONOMY OF THE THYROID IN ENDEMIC AREAS
R. Pandev, A. Kouzi, G. Cherkezov, D. Damyanov

Clinic of Surgery, Hospital “Queen Giovanna – ISUL”- Medical University – Sofia, Bulgaria

РЕЗЮМЕ
Цел: Да се сравнят функционалните резултати и постоперативните компликации при два различни хирургически подхода в лечението на Базедовифицираната нодозна струма в Ендемичните райони.
Материал и Методи: 212 пациента са обхванати в проучването, разделени на две групи: Група 1 (n=148) – при която е приложена селективна тиреоидна резекция и Група 2 (n=64) - с радикална тиреоидна резекция.
Резултати: В двете групи са наблюдавани следните компликации: При 4 (1.8%) болни е доказана преходна, а при 1 (0.5%) болен, перманентна пареза на Нервус Ларингеус Рекуренс. Наблюдаваната честота на транзиторния хипопаратиреоидизъм е 7.5% (n=16), а на пермаментния 0%. 148 пациенти от двете групи са проследени по отношение на функционалните резултати през 8-ма следоперативна седмица и след 1 до 7 години от операцията.
В селективната група - (8-ма следоперативна седмица) - 3 от пациентите са хипертиреоидни, а 4 са хипотиреоидни. След период от 1 до 7 години са наблюдавани следните резултати: 7 болни са с рецидив на хипертиреоидизма, 8 болни с новодоказан хипотиреодизъм и 3 болни еутиреоидно, но с морфологичен рецидив.
В радикалната група- честотата на постоперативния хипотиреоидизъм през 8-ма следоперативна седмица е 50% (n=26). След период от 1 до 7 години са наблюдавани следните резултати: 1 пациент с рецидив на хипертиреоидизма,
11 пациенти с новодоказан хипотиреодизъм. Няма пациенти с морфологичен рецидив.
Заключение: Причина за персистиране или рецидив на хипертиреоидизма е недостатъчната по обем резекция на щитовидната жлеза. Прилагането на функционално ориентирана хирургична стратегия в ендемичните райони налага отстраняването на всички нодозни участъци, при запазването на нормалната тиреоидна тъкан.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: базедовифицирана струма, хирургична стратегия, резултати

SUMMARY
Background: The purpose of the research is to compare two surgical methods in the treatment of functional autonomy of the thyroid regarding postsurgical complications and functional results.
Methods: 212 patients were examined - divided into two groups.
Group 1 (n=148) - in which selective thyroid resection have been done and Group 2 (n=64) - in which radical resection have been undertaken.
Results: For both groups the following postoperative complications have been determined:
In 4 (1.8%) patients transitory recurrent palsy is determined and in 1 (0.5%) patient-permanent recurrent palsy. The frequency of the transitory hypoparathyroidism is 7.5% (n=16) and that of the permanent hypoparathyroidism is 0%.
148 patients from the two groups were followed up with respect to the functional results obtained at the eight postsurgical week and from 1 to 7 years after the operation.
In the selective group (eight postsurgical week) 3 from the patients were with hyperthyroidism and 4 with hypothyroidism. From 1 to 7 years after the operation the following functional results have been determinated: in 7 patients relapse of the hyperthyroidism, in 8 patients new hypothyroidism and in 3 patients- morphological recurrence
In radically operated patients the frequency of the postsurgical hypothyroidism during the 8 postsurgical week was 50% (n=26). For the period from 1 to 7 years after the operation the following functional results were observed: 1 patient with relapse of hypothyroidism, 11 patients with new hypothyroidism. Not one morphological recurrence was observed.
Conclusions: The residual and recurrent hyperthyroidism are related to the insufficient extent of resection. A functionally confirmed surgicаl strategy has been imposed in the endemic areas striving to remove all nodular structures at the same preserving the normal thyroid tissue.
KEY WORDS: Thyroid functional autonomy, surgical strategy, results

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

ВИДЕОАСИСТИРАНИ ТИРЕОИДНИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ ПАПИЛАРЕН ТИРЕОИДЕН КАРЦИНОМ
Р. Ненков 1, Р. Радев 1, Р. Маджов 2

Клиника по гръдна хирургия 1, Втора клиника по хирургия 2
УМБАЛ „Св. Марина”, МУ – Варна

___________________________________________________________________________________

VIDEO-ASSISTED THYROID RESECTIONS IN THE TREATMENT OF PAPILLARY THYROID CARCINOMA
R. Nenkov 1, R. Radev 1, R. Madjov 2

Clinic of Thoracic Surgery 1, Second clinic of surgery 2
UMHAT „St. Marina”, Medical University, Varna, Bulgaria

РЕЗЮМЕ
Едно от предизвикателствата на видеоасистираните тиреоидни резекции е приложението им при оперативното лечение на папиларен тиреоиден карцином.
Цел: Да представим нашите резултати от приложението на видеоасистираните резекции с хармоничен скалпел при пациенти с папиларен тиреоиден карцином.
Материал и метод: За период от пет години в клиниката са оперирани 259 пациенти с тиреоидни възли чрез видеоасистиран способ. От тях 53 са с тиреоиден карцином – 46 жени и 7 мъже на възраст от 18 до 52 години. Подборът на пациентите е правен по разработени и приети в клиниката критерии. Операцията е извършвана с хармоничен скалпел Ultracision CS-14C на фирмата Ethicon EndoSurgery. Проучени са дължина на оперативния разрез, обем на резекция, оперативно време, интра- и следоперативни усложнения, болничен престой, радикалност на оперативната интервенция.
Резултати: Дължината на оперативния разрез при всички оперирани е между 1,5 и 2,5 см. Големината на карцинома е варирал между 0,5 и 2 см. При 42 пациенти е установен папиларен и при 11 – фоликуларен вариант на папиларен карцином. При 42 пациенти е извършена миниинвазивна видеоасистирана тиреоидектомия (МИВАТ), а при 11 - видеоасистирана лобектомия със субтотална резекция на другия дял. Лимфно-възлови микрометастази са установени при 4 пациенти в централен шиен компартмент. Дрениране на тиреоидното ложе е извършено при 3 пациенти. Транзиторна хипокалциемия е установена при един пациент. Всички пациенти са изписани до 24 час от операцията.
Заключение: Нашите резултати показват, че видеоасистираните тиреоидни резекции с хармоничен скалпел имат своето място в хирургическото лечение на подбрани пациенти с папиларен тиреоиден карцином.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: миниинвазивни видеоасистирани тиреоидни резекции, хармоничен скалпел, папиларен тиреоиден карцином

SUMMARY
One of the challenges of the minimally invasive video-assisted thyroid resections is their application for the surgical treatment of papillary thyroid carcinoma.
Aim: To present our experience with the use of video-assisted thyroid resections with harmonic scalpel in the surgical treatment of patients with papillary thyroid carcinoma.
Material and Methods: 259 patients with thyroid nodules were operated in our Clinic for a five-year period - from 2008 to 2013 - via a video-assisted technique. Thyroid carcinoma was found in 53 patients (46 female patients and seven male patients, aged 18 to 52 years). The patients were selected according to the established criteria, developed and adopted in our Clinic. The resection was performed using endoscopic harmonic scalpel (Ultracision CS-14C; produced by Ethicon Endo-Surgery Care). The surgical incision length, extent of surgery, duration of operative time, type and incidence of complications (intraoperative and postoperative), period of hospital stay, and safety and radicality of the surgical procedure were examined.
Results: The length of the surgical incision was from 1.5 to 2.5 cm in all operated patients. The tumor size varied from 0.5 to 2.0 cm. Papillary carcinoma was found in 42 patients and follicular variant of papillary thyroid carcinoma - in eleven patients. Minimally invasive video-assisted thyroidectomy (MIVAT), using harmonic scalpel and 5 mm optics, was performed in 42 patients and video-assisted lobectomy with near-total resection of the contralateral lobe was performed in the remaining eleven patients. Lymph node micrometastases in the central cervical compartment were found in four patients. Draining of thyroid gland bed was performed in three patients. Transient hypocalcemia was found in one patient. All patients were discharged within the first 24 postoperative hours.
Conclusion: Our results confirm that, if the criteria for selection of patients are followed, the video-assisted thyroid resections with harmonic scalpel have a place in the surgical treatment of selected patients with papillary thyroid carcinoma. KEY WORDS: minimally invasive video-assisted thyroid resection, harmonic scalpel, papillary thyroid carcinoma

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

ПЛАНИРАНЕ НА АУГМЕНТАЦИОННА МАМАПЛАСТИКА ПРИ АСИМЕТРИИ НА ГЪРДИТЕ
Й. Заякова

Отделение по Термична травма, Пластично-Възстановителна и Естетична хирургия, Многопрофилна Болница за Активно лечение, Варна; Военно-Медицинска Академия, София

___________________________________________________________________________________

PLANNING AUGMENTATION MAMMAPLASTY OF BREAST ASYMMETRIES
Y. Zayakova

Department of Burns, Plastic and Aesthetic Surgery, Multi-profile Hospital for Active Treatment, Varna Military Medical Academy – Sofia, Bulgaria

РЕЗЮМЕ
Настоящият материал представя съвременен подход за планиране на аугментационната мамапластика при асиметрии на гърдите. Методът включва антропоморфични измервания за оценка на анатомията; избор на имплант основан на математически изчисления; избор на оперативна техника съобразена с индивидуалните особености на пациентката. За периода 2000-2011 г. предоперативно планиране е приложено при 220 жени желаещи аугментационна мамапластика. Всички пациентки са били с асиметрии на бюста. Корекцията е извършена със самостоятелна аугментация, аугментация с мастопексия и аугментация с разширяване на базата на жлезата. Проследени са постигнатата форма, обем и симетрия. Обсъжда се мястото на предоперативното планиране при аугментационната мамапластика на асиметричен бюст.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: аугментационна мамапластика, асиметрии на гърдите, предоперативно планиране

SUMMARY
The article presents a modern approach to planning augmentation mammoplasty of breast asymmetries. The preoperative planning includes anthropomorphic measurements to assess the breast anatomy; selection of suitable implants based on mathematical calculations; choice of operative technique that best suits the individual characteristics of the patient. Preoperative planning was done in 220 cases of women with breast asymmetries requesting augmentation mammoplasty during the period 2000–2011. Augmentation alone, augmentation with simultaneous mastopexy, and augmentation with reconstruction of the breast base are performed. The postoperative results obtained shape, volume and symmetry, are monitored during regular postoperative examinations. The significance of preoperative planning in augmentation mammoplasty of breast asymmetries is discussed.
KEY WORDS: augmentation mammoplasty, breast asymmetries, preoperative planning

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

ИНТЕРВЕНЦИОНАЛЕН КОНТРОЛ НА БОЛКАТА ПРИ КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА В НЕРЕЗЕКТАБИЛЕН СТАДИЙ
И. Плачков, В. Божков, Пл. Чернополски, Р. Маджов, Б. Балев*, В. Платиканов**

Втора клиника по хирургия, *Център по образна диагностика, **КАРИЛ
УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

___________________________________________________________________________________

PAIN AFFECTING PROCEDURES IN NON-RESECTABLE PANCREATIC CARCINOMA
I. Plachkov, P. Chernopolski, V. Bozhkov, R. Madjov

Second Department of Surgery, UMHAT Saint Marina – Varna, Bulgaria

РЕЗЮМЕ
Ракът на панкреаса е трети по честота карцином на ГИ в България. На него се падат 11,6% от тези карциноми за 2008 г. Болката продължава да бъде преобладаващия симптом при пациентите, страдащи от карцином на панкреаса. Тя може да бъде асоциирана както с локализираните неоплазми, така и с техните метастази. Контролът на карциномната болка трябва да се води чрез всички познати средства и методи- медикаментозни (съгласно тристъпалната стратегия на СЗО), хирургически и интервенционални.
Цел: Да представим използваните в практиката хирургически и интервенционални методи и натрупания опит за контрол на болката при нерезектабилни карциноми на панкреаса за подобряване качеството на живот на страдащите болни.
Материал: За период от седем години (2004-2011г.) сме извършили 59 торакоскопски спланхницектомии (30 билатерални), 4 интраоперативни резекции на ganglion celiacum, 25 невролизи на plexus celiacus под СТ-контрол, 90 случая на обезболяване чрез епидурален блок. Повлияване качеството на живот сме отчитали чрез въпросник на испански медицински център „Град на надеждата”, адаптиран за онкологично болни, а нивото на болката – чрез визуална аналогова скала (ВАС).
Резултати: Продължителността на ефекта от приложената обезболяваща методика зависи от степента на туморната инвазия, както и от самата методика. С най-продължителен обезболяващ резултат са интраоперативното отстраняване на ganglion celiacum и билатералната торакоскопска спланхницектомия, докато невролизата на plexux celiacus по-бързо изчерпва ефекта си, а епидуралните блокове са с действие, продължаващо до обслужването на епидуралния катетър, т.е. около 15-20 дни. Тези данни задължително корелират с чувствително снижение до изчезване на болката, отчетено чрез ВАС, от тук – измеримо подобряване качеството на живот на карциномно болните.
Изводи: Хирургическите и интервенционални методи за контрол на карциномната болка имат своето място в подобряване качеството на живот на тези болни. Уместно е да се мисли за ново, хирургическo и интервенционално стъпало в стратегията за овладяване на болката.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: Рак на панкреаса, карциномна болка, методи - медикаментозни хирургически и интервенционални.

SUMMARY
Pancreatic cancer is third most common cancer of the gastrointestinal tract in Bulgaria, accouting for 11, 6% in 2008. The leading symptom in patients with pancreatic cancer is the pain. The pain can be related with neoplasms and their metastasis. We should use all kind of resourses for pain relief: conventional drugs (according to the three steps strategy of WHO), interventional or surgical procedures.
AIM: To present the interventional and surgical techniques in our practice and to share our experience for pain control in patients with nonresectable pancreatic cancer to improve their quality of life.
Material: In a seven year period (2004–2011) we performed 59 thoracoscopic splanhnicectomies/30 – bilateral/ 4 intraoperative resections of celiac ganglion, 25 CT – control celiac plexus neurolysis and 90 cases pain relief with epidural analgesia. Concerning the quality of life we applied a questionnaire of a spannish medical center “ City of Hope” adapted for patients with cancer and the level of pain with visual analogue scale VAS.
Results: The longterm duration of the pain relief technique depends on applied technic, of cancer invasion and of the technic itself. The technique with the longest effect are the intraoperative celiac ganglion removal and the bilateral thoracoscopic splanhnicectomy. On the other hand the shortest effect we report the celiac plexus neurolysis, and the epudural analgesia. These data are in correlation with the reduction of the pain shown using VAS thus improving the quality of life
Conclusions: The surgical and interventional methods for control of cancer pain have their own collocation improving the quality of life of these patients. New strategies for the pain control are need in the future.
KEY WORDS: Pancreatic cancer, carcinoma pain, pain relief: conventional drugs interventional or surgical procedures

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА СИМПТОМАТИЧНИТЕ И РУПТУРИРАЛИТЕ АНЕВРИЗМИ НА АБДОМИНАЛНАТА АОРТА
А. Тонев, С. Димитров, Л. Шкварла, Т. Захариев, Г. Начев

Клиника по съдова хирургия и ангиология
СБАЛССЗ “Св. Екатерина”, София

___________________________________________________________________________________

SURGICAL TREATMENT OF SYMPTOMATIC AND RUPTURED ABDOMINAL AORTIC ANEURYSMS
A. Tonev, S. Dimitrov, L. Shkvarla, T. Zahariev, G. Nachev

“St. Ekaterina” Hospital, Sofia, Bulgaria

РЕЗЮМЕ
Въпреки увеличаването на обема пациенти, подложени на селективна реконструкция по повод аневризма на абдоминалната аорта (ААА) през последните десетилетия, броят на пациентите с руптурата на аневризмата на абдоминалната аорта (РААА) не е намалял значително. РААА е катастрофално, животозастрашаващо състояние. Тя продължава да бъде предизвикателство пред всеки практикуващ лекар. С цел оптимизиране на хирургичната практика проучихме литературата за лечението на симптоматични и руптуриралите аневризми на абдоминалната аорта.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: симптоматични/руптурирали аневризми на абдоминалната аорта, хирургично лечение

SUMMERY
Despite the increased volume of patients undergoing selective reconstruction on the occasion of abdominal aortic aneurysms (AAA) in the last decades, the number of patients with rupture of abdominal aortic aneurysms (RAAA) is not significantly decreased. RAAA is catastrophic and life-threatening condition. It remains a challenge to every practitioner. To optimize the surgical practice we studied the literature for the treatment of symptomatic and rupture aneurysm of the abdominal aorta.
KEY WORDS: symptomatic/rupture abdominal aortic aneurysms, surgical treatment

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

ЕН БЛОК ЛАПАРОСКОПСКА СИГМОИДЕКТОМИЯ, САЛПИНГОАДНЕКСЕКТОМИЯ В ЛЯВО И ЧАСТИЧНА РЕЗЕКЦИЯ НА ПИКОЧЕН МЕХУР ПРИ НАПРЕДНАЛ КАРЦИНОМ НА СИГМАТА
Г. Велев, П. Грибнев, Г. Тодоров, Д. Дапри*

Клиника и катедра по Хирургия
Университетска Болница „Александровска”, София
* Университетска Болница „Сейнт Пиер”, Брюксел, Белгия

___________________________________________________________________________________

EN BLOC LAPAROSCOPIC SIGMOIDECTOMY, LEFT ADNEXECTOMY, SMALL BOWEL LOOP AND PIECE OF URINARY BLADDER RESECTION FOR ADVANCED SIGMOID TUMOR
G. Velev, P. Gribnev, G. Todorov, G. Dapri*

Clinic of Surgery & Department of Surgery
Alexandrovska University Hospital, Sofia, Bulgaria
* Saint-Pierre University Hospital, Brussels, Belgium

РЕЗЮМЕ
Лапароскопската хирургия на дебелото черво все повече измества конвенционалната в световен и регионален мащаб. Много рандомизирани проучвания показват предимствата по отношение на по – кратък следоперативен престой, по – бързо въстановяване и еднакви резултати по показателите преживяемост и честота на рецидивите.
Ен блок резекцията при локално авансирал карцином е най-сигурния метод за постигане на R0 резекционни линии. Прирастването на туморната маса към съседни структура показва хистологична туморна инвазия при около 50 % от случаите.
В литературата се увеличават случаите на лапароскопска ен блок резекция при колоректален карцином.
В този труд представяме клиничен случай на субстенозиращ карцином на сигмата и периоператино отрита инфилтрация към тънкоревна бримка, част пичкония мехур, както и към лявата маточна тръба и левия аднекс.
При пациентката се направи лапароскопска ен блок резекция на туморната формация по т.нар. „лапароскопска no touch техника“.
Въпреки напредъка в методите за изследване все още около 15-20 % от случаите на колоректален рак са в стадий Т4, с ангажиране на съседни органи(1).
Клиничен случай: Представяме случай на пациентка на 67 години, с данни за туморна формация на сигмата, почти обтурираща лумена, анемичен синдром и фиброколоноскопски потвърден аденокарцином. Едноскопското изследване показа ендолуменна туморна маса, на 25 см от линията на аналния пръстен. Предоперативните изследвания не показаха данни за вторични лезии или инвазия към съседни органи
Методи: Използвани бяха 4 троакара. Инраоперативно се установи туморна формация на колон сигмоидеум, обхванала в блок тънкочревна бримка, част от пикочния мехур, лявата маточна тръба и левия яйчник.
Туморната формация се отпрепарира ен блок с резециране на лявата маточна тръба и яйчник, пикочен мехур и тънкочревна брима.
Извърши се коло-ректо анастомоза с лапароскопска мануална техника. Анастомозата се провери за херметичност.
Спесимена се отстрани чрез разширяване на входното място на супрапубичния троакар.
Резултати: Средното оперативно време бе 285 мин. с кръвозагуба 300 мл. Пациента бе изписан на 5 следоперативен ден.
Хистологичният резултат потвърди туморна инвазия към пикочният мехур, тънкото черво и яйчник.
Окончателното стадиране по ТNM е pT4N0Mx.
Заключение: Ен блок лапароскопската резекция при тумор на сигмата, ангажиращ съседни органи е показана и изпълнима с оперативни резултати, съпоставими при същия обем при конвенционална оперативна интервенция.
KЛЮЧОВИ ДУМИ: ен блок лапароскопска резекция, туморна инвазия, карцином на сигма, локално авансирал и стенозиращ карцином, no-touch техника

SUMMARY
The laparoscopic surgery of colon increasingly replaces the conventional surgery of colon on a global and regional scale. Many randomized studies demonstrate the advantages with regard to the shorter postoperative hospital stay, faster recovery, and identical results of the indexes of survival and frequency of relapses.
The en bloc resection in cases of locally advanced colon cancer is the most secure method for achieving of R0 resection . The growth of the tumoral mass towards the adjacent structures manifests with histological tumor invasion in approximately 50% of the cases.
The cases of laparoscopic en bloc resection for the treatment of colorectal cancer, which are described in the literature, increase.
In this report we present a clinical case of substenotic sigmoid colon cancer and perioperative finding of infiltration towards a small intestinal loop and part of the urinary bladder, as well as towards the left uterine tube and the left adnex.
In the case of this patient laparoscopic en bloc resection of the tumor formation was performed according to the so called "laparoscopic no touch technique".
Approximately 15-20% of the cases of colorectal cancer are still in T4 stage, with involvement of the adjacent organs (1), despite the advance of the examination methods.
Clinical case: A 67 year old female was admitted to the hospital for a substenotic sigmoid colon lesion, syndrome of anemia, resulted adenocarcinoma at colonoscopy. Endoscopy showed an endoluminal tumor at 25 cm from the anal margin and preoperative work-up did not evidence any secondary lesions or invasion of other organs.
Methods: Four abdominal trocars were placed. The laparoscopic exploration of the abdominal cavity showed the presence of a colic mass with suspected invasion of a small bowel loop and part of the urinary bladder, the left uterine tube, and the left ovary.
The tumor formation was dissected en bloc with resection of the left uterine tube and ovary, the urinary bladder, and a small bowel loop.
Colorectal anastomosis with laparoscopic manual technique was performed. The anastomosis was tested for leak-tightness. The specimen was removed by enlargenemt of the 5 mm. suprapubic trocar.
Results: The mean operative time was 285 minutes with blood loss of 300 ml. Patient was discharged on Postoperative Day 5.
The histological result verified tumoral invasion towards the urinary bladder, the small bowel, and the ovary.
The final staging according to the TNM classification is pT4N0Mx.
Conclusion: The en bloc laparoscopic resection for the treatment of sigmoid colon cancer, engaging the adjacent organs, is indicated and feasible, with surgical results, comparable with a conventional surgical intervention at the same volume.
KEY WORDS: en bloc laparoscopic resection, tumor invasion, sigmoid cancer, local advanced et stenotic carcinoma, no-touch technic

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

ЕМБОЛИЗАЦИИ НА АНОМАЛНИ СЪДОВЕ ПРИ ТУМОРНИ ФОРМАЦИИ
В. Говедарски, П. Кратунков, Ил. Петров, С. Генадиев, Т. Захариев, Г. Начев

СБАЛССЗ „Св. Екатерина“ ЕАД, София

___________________________________________________________________________________

EMBOLIZATION OF ANOMALOUS VESSELS IN TUMOR FORMATION
V. Govedarski, P. Kratunkov, Il. Petrov, S. Genadiev, J. Zahariev, G. Nachev

"St. Ekaterina" University Hospital, Sofia, Bulgaria

РЕЗЮМЕ
Емболотерапията или емболизацията бързо се разви през последните години и сега представлява неразделна част от интервенционална радиологична практика. Емболотерапията се определя като перкутанна ендоваскуларна процедура на една или повече артерии с различни агенти или материали да изпълни съдова оклузия.
Емболизацията е нараснала драматично в обхвата и сложността през последните три десетилетия, и с този растеж е необходимо да се определят стандарти за практикуващите в тази област, включително: подходящо обучение с мониторинг на резултатите, предварително осигуряване, постпроцедурните грижи за пациента, както и изпълнението на техническите аспекти на процедурата.
Представяме пациента на 58 г. от клиниката по Съдова хирургия и Ангиология към СБАЛССЗ „Св. Екатерина“. След две последователни емболизации на общо четири аномални хранещи съда на рецидивна формация от тумор на надбъбрек.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: Емболизация, тумор, надбъбрек

SUMMARY
Embolotherapy or embolization has rapidly developed in recent years and now represents an integral part of interventional radiology practice. Embolotherapy is defined as the percutaneous endovascular application of one or more of a variety of agents or materials to accomplish vascular occlusion.
Embolization has grown dramatically in scope and complexity over the past three decades, and with this growth, there is now a need to define standards for those practicing in this field, including: appropriate training with monitoring of outcomes; provision of pre-, intra-, and postprocedure patient care; and performance of the technical aspects of the procedure.
We present 58 patients from clinic of Vascular Surgery and Angiology at "St. Ekaterina" University Hospital. After four abnormal nutrition artery embolization in two consecutive procedure due to recurrences formation of adrenal tumor.
KEY WORDS: Embolization, tumor, adrenal

Начало ^^

_____________________________________________________________________________________________