Начало
  За списанието
  Издателство
  Адрес за кореспонденция
  Университетска катедра по хирургия
 
 
 
 
 

Том LXVII 2011 Брой 1 – Съдържание и абстракти

 

Р. Петков, Н. Кътев, Г. Тодоров, В. Младеновски, Н. Яръмов, М. Соколов – Лимфновъзлови метастази при диференциран карцином на щитовидната жлеза (ДКЩЖ) – прогностична стойност и резултати от хирургичното им лечение при 430 болни за 30-годишен период на проследяване (1980–2010)

В. Маринов, Р. Гайдарски, К. Драганов – Аспекти на етиологията и патогенезата на хроничния панкреатит

В. Узунова, Г. Паскалев, К. Мурджев, А. Учиков, Е. Порязова, Мая Недева-Петкова, А. Янкулов, Янис Папатанасиу – Папилом на млечната жлеза – диагностично и терапевтично Поведение

П. Краевски, Л. Казаков, М. Власковска – Динамика на постоперативната аналгезия с Parecoxib и Meloxicam при ортопедични хирургични интервенции: сравнително проучване при жени и мъже

Б. Хаджиев – Нашият първоначален опит със Surgisis® AFP™ Anal Fistula Plug при лечение на аноректалните фистули

ОБЗОРИ

И. Танева, В. Димитрова – Гастроинтестинални стромални тумори

Г. Стоянов, Н. Яръмов, Н. Дамянов, П. Бекова, Ю. Илиева – Диагностика на чернодробната ехинококоза

СЛУЧАИ ОТ ПРАКТИКАТА

Н. Яръмов, Х. Яръмова, М. Соколов, В. Илинов, К. Гроздев – Класическа форма на сарком на Капоши

__________________________________________________________________________________

Лимфновъзлови метастази при диференциран карцином на щитовидната жлеза (ДКЩЖ) – прогностична стойност и резултати от хирургичното им лечение при 430 болни за 30-годишен период на проследяване (1980–2010)

Р. Петков, Н. Кътев, Г. Тодоров, В. Младеновски, Н. Яръмов, М. Соколов

Катедра по хирургия, Медицински университет – София

Клиника по хирургически болести „Проф. д-р Ал. Станишев“, II Хирургия, УМБАЛ „Александровска“ – София

 

Lymph Nodes Metastases in Differentiated Thyroid Cancer – Prognostic Value and Surgical Results with 430 Patients for 30 Years Period (1980–2010)

R. Petkov, N. Katev, G. Todorov, V. Mladenovski, N. Yaramov, M. Sokolov

Department of Surgery, Medical University of Sofia

University Hospital "Alexandrovska", Sofia

 ________________

Папиларният и фоликуларен рак са най-честите форми на

тиреоиден малигнитет. На базата на 30-годишно проследя-

ване на 430 оперирани болни с диференциран карцином на

щитовидната жлеза се проучи честотата на лимфновъзло-

вите метастази, нивото на следоперативната рецидивност

и се прецизираха критериите за изпълнение на модифици-

рана радикална шийна дисекция. С папиларен рак са били

77,2% (332 души), а с фоликуларен – 22,8% (98%). Към

момента на поставяне на диагнозата с палпабилни лимф-

новъзлови метастази са били 8,2% (35 души) от болните.

При всички пациенти с лимфни метастази, развили се

следоперативно, успешно беше проведено третирането им

с модифицирана шийна дисекция. В нито един от случаите

лимфновъзловите метастази не са били причина за летален

изход на болестта.

Ключови думи: папиларен и фоликулар

________________

The papillary cancer and the follicular cancer are the most common

forms of thyroid malignitet. Based on 30-year follow up

of 430 patients, who underwent differentiated thyroid cancer

surgery, the incidence of the lymph nodes metastases and the rate

of postoperative recurrence of the disease was studied and the

performance criteria of modified radical lymph node dissection

of the neck were specified. Papillary cancer patients were 77.2%

(332 people) and follicular cancer patients were 22.8% (98%).

At the time of the diagnosis 8.2% (35 people) of the patients had

palpable lymph nodes metastases. All patients with lymph nodes

metastases, which developed after the surgery, underwent successful

treatment with a modified lymph node dissection of the

neck. In none of the cases the lymph node metastases led to a

fatal outcome.

Keywords: papillary and follicular cancer

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Аспекти на етиологията и патогенезата на хроничния панкреатит

В. Маринов, Р. Гайдарски, К. Драганов

Болница „Токуда“, София

Some Aspects of the Etiology and the Pathogenesis of Chronic Pancreatitis

V. Marinov, R. Gaidarski, K. Draganov

Tokuda Hospital, Sofia

________________

Развитието на технологиите и съвременната медицинска

наука до голяма степен прави възможно разбирането и

откриването на причините за възникването на хроничния

панкреатит (ХП). От близо век насам алкохолът е известна

нокса, свързваща се с развитието на ХП. През последните

години обаче стана възможно откриването на голяма част от

причините за възникването на така наречния „идиопатичен

панкреатит“ (ИП). Фактори като автоимунни нарушения,

генни мутации, нарушения в обмяната, токсини, географски

особености хвърлят светлина върху етиологията и патогене-

зата на това заболяване.

Ключови думи: Хроничен панкреатит, генни мутации, тро-

пически, автоимунен, обструктивен

________________

The development of modern technology and advances in medical

science make possible understanding of etiology of chronic pancreatitis.

From a century ago, the ethanol is connected to chronic

pancreatitis. In the last decades medical science made a big

footstep in understanding of so called "idiopathic pancreatitis".

Factors as autoimmune disturbances, toxins, gene mutations,

geographic characteristics are already known as cornerstones in

etiology and pathogenesis of the disease.

Key words: Chronic pancreatitis, gene mutations, tropical, autoimmune,

obstructive

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Папилом на млечната жлеза – диагностично и терапевтично поведение

В. Узунова 1, Г. Паскалев, К. Мурджев 1, А. Учиков 1, Б. Хаджиев 2, Е. Порязова 2, Мая Недева-Петкова 3, А. Янкулов 1, Янис Папатанасиу 4

1 Клиника по гръдно- коремна хирургия

2 Катедра по обща и клинична патология

3 Катедра по образна диагностика

4 Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, Медицински университет – Пловдив

Mammary gland papilloma – diagnostic and therapeutic behavior

V. Uzunova 1, G. Paskalev 1, K. Murdjhev 1, A. Uchikov 1, B. Hadzhiev 2, E. Poryazova 2, M. Nedeva-Petkova 3, A. Iankulov 1, J. Papathanasio 4

1 Chest and Abdominal Surgery Department

2 Department of Basic and Clinical Pathology

3 Diagnostic Imaging Department

4 Department of Physical and Rehabilitation medicine, Medical Univerity – Plovdiv

________________

Папиларните лезии на гърдата са сериозно заболяване. Те

включват широк спектър от лезии. Целта на настоящата ста-

тия е да се покажат диагностичните методи и терапевтично

поведение при пациентки с патологична секреция от зърното

на млечната жлеза. В настоящата статия представяме 15

случая с доказан хистологично папилом на млечната жлеза.

Използвани са за диагностично уточняване клинични, мамо-

графски, ехографски и цитологични методи. Поведението при

всички жени беше хирургическо-оперативно. Разглеждаме

възможностите на различните диагностични методи, както

и терапевтичното поведение – консервативно или опера-

тивно. Смятаме, че при съмнение за папилом на гърдата е

необходимо да се предприема хирургическа интервенция

– както заради функционалния дискомфорт, така и поради

вероятността в някои случаи да се пропусне интрадуктален

карцином ин ситу.

Ключови думи: папилом, млечна жлеза, карцином ин ситу

________________

Papillary lesions of the mammary gland represent a serious disease

and incorporate a broad spectrum of lesions. The goal of the

current article is to reveal the diagnostic methods and therapeutic

behavior in patients with pathological discharge from the nipple

of the mammary gland. In this article we present 15 cases of histologically

proven mammary gland papilloma. Mammographic,

ultrasonographic and cytologic methods are applied for diagnostic

specification. The chosen therapeutic behavior in all of the women

is surgical. We take into consideration the possibilities of the

different diagnostic methods as well as the therapeutic behaviorconservative

or surgical approach. We reckon that when there is

suspicion for mammary gland papilloma a surgical intervention is

necessary to be carried out – due to the functional discomfort and

due to the possibility intraductal carcinoma in situ to be missed

out in some cases

Key words: papilloma, mammary gland, carcinoma in situ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Динамика на постоперативната аналгезия с Parecoxib и Meloxicam при ортопедични хирургични интервенции: сравнително проучване при жени и мъже

П. Краевски 1, Л. Казаков 2, М. Власковска 3

1 Клиника по ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия, Военномедицинска академия, София

2 Институт по невробиология, Българска академия на науките, София

3 Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Dynamics of Parecoxib or Meloxicam Effect on Acute Postoperative Pain after Orthopedic Surgical Interventions: Comparative Study in Hospitalized Women and Men

P. Kraevsky 1, L. Kasakov 2, M. Vlaskovska 3

1 Clinic of Orthopedics and Reconstructive Surgery, Military Medical Academy, Sofia

2 Institute of Neurobiology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia

3 Department of Pharmacology, Medical Faculty, Medical University, Sofia

________________

Динамиката на аналгетичния ефект на Parecoxib и Meloxicam

върху острата постоперативна болка е изследвана в 48

пациенти (22 жени и 26 мъже), на които са извършени ендо-

протезиране на тазобедрена или колянна става ( Parecoxib

аналгезия) или артроскопски интервенции на колянна става

( Meloxicam аналгезия]. Установено е, че в сравнение с мъже-

те при жените острата постоперативна болка е по-силна и

аналгетичната динамика е забавена, което предполага така

приложената аналгезия при тях да бъде суплементирана с

различни адюванти.

________________

The dynamics of Parecoxib or Meloxicam analgesic effect on

acute postoperative pain was studied in 48 patients (22 female

and 26 male) sustaining arthroprosthetic ( Parecoxib analgesia)

or arthroscopic ( Meloxicam analgesia) orthopedic surgery. The

results show higher postoperative pain and slower dynamics of

Parecoxib and Meloxicam analgesia in women than in men, which

necessitates supplementation of the applied analgesic medication

in the female patients.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Нашият първоначален опит със Surgisis® AFP™ Anal Fistula Plug при лечение на аноректалните фистули

Б. Хаджиев

Медицински университет – Пловдив, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД

Клиника по обща и оперативна хирургия с колопроктология

Our First Experience in Treatment of Ano Rectal Fistula with Surgisis® AFP™ Anal Fistula Plug

B. Hadzhiev

Medical University – Plovdiv, University Hospital „St. George“

________________

Цел: Представяне на ранни резултати от приложението на

една нова техника за лечение на аноректалните фистули чрез

тяхното запълване посредством биологична щифт-запушал-

ка Surgisis® AFP™ Anal Fistula Plug .

Материал и методи: Трима пациенти с аноректални фис-

тули са били лекувани със Surgisis® AFP™ Anal Fistula

Plug в Клиниката по обща хирургия с колопроктология

към УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив. Двама са били с

транссфинктерна и един с екстрасфинктерна аноректална

фистула. Описва се методът на приложение на биологичната

шифт-запушалка.

Резултати: Всички пациенти са с напълно затворили се

фистули след съответно 4, 8 и 12 седмици на проследяване.

Подчертава се, че представеният метод скъсява продължи-

телността на хоспитализация, редуцира следоперативната

болка и времето на заздравяване. Преимуществата са много

в сравнение с другите традиционни хирургични методи.

Заключение: Представеният материал е незначителен, но

той поставя основите при въвеждането на един нов и неинва-

зивен метод на лечение на аналните фистули. Използването

на биологичната щифт-запушалка Surgisis® AFP™ Anal

Fistula Plug като материал за обтурационно лечение на ано-

ректалните фистули е извършено успешно и безопасно.Този

метод напълно запазва аналната анатомия и функция.

Резултатите от данните, които съобщаваме, имат нужда да

бъдат репродуцирани в едно по-обширно бъдещо проучва-

не.

Ключови думи: аноректална фистула, биологична щифт-

запушалка Surgisis® AFP™ Anal Fistula Plug.

________________

Aim: The aim of this study is to present the early results and to

discuss the new method of treatment of ano-rectal fistula with

SURGISIS® AFP ™ ANAL FISTULA PLUG .

Material and methods: Three patients with ano-rectal fistula

have been treated in the Department of General Surgery with

Coloproctology, using Surgisist AFP anal fistula Plug. Two were

with transsphincter and one with extrasphincter ano-rectal fistula.

This method of SURGISIS® AFP ™ ANAL FISTULA PLUG

treatment is presented in details.

Results: All patients are with closed fistulas after period of 4, 8

and 12 weeks of follow up. The author emphasized, that with the

presented way of treatment the period of hospitalization is shorter,

postoperative pain and period of healing are reduced. There are

a lot of advantagesq using this methof, compared with the traditional

surgical methods.

Conclusion: The presented material is insignificant, but it helps

to initiate a new noninvasive method of treatment of ano-rectal

fistula. Surgisist AFP anal fistula Plug method is a safe and successful.

It preserves the anal anatomy and function.

The data results, which are presented should be reproduced in a

wider future study.

Key words : ano-rectal fistula, Surgisist AFP anal fistula Plug

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Гастроинтестинални стромални тумори

И. Танева, В. Димитрова

Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска“, София

Gastrointestinal Stromal Tumors

I. Taneva, V. Dimitrova

Clinic of General and hepato-pancreatic surgery, University Hospital „Alexandrovska“, Medical University, Sofia

________________

Гастроинтестиналните стромални тумори (ГИСТ) са рядко

срещано заболяване. Предоперативната диагноза е трудна

поради липсата на типична клинична картина, лабораторна

констелация, както и специфични данни от образните и

инструменталните изследвания. Хирургичното лечение е

основно в лечението на гастроинтестиналните тумори, а при

нерадикално операбилните случаи метод на избор е терапия-

та с тирозинкиназния инхибитор Imatinib.

Ключови думи: ГИСТ – гастроинтестинален стромален

тумор, оперативно лечение на ГИСТ, c-kit, CD34.

________________

Gastrointestinal stromal tumors are very rare. The diagnosis

is difficult because there are no typical clinical and laboratory

signs, as well as specific data of the radiologic and instrumental

investigations. Surgical treatment is most important for

gastrointestinal stromal tumors, but about nonresecable cases

the method of election is the therapy with Imatinib.

Key words: GIST – gastrointestinal stromal tumors, opertative

treatment, c-kit, CD34.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Диагностика на чернодробната ехинококоза

Г. Стоянов 1, Н. Яръмов 1, Н. Дамянов 1, П. Бекова 2, Ю. Илиева 2

1 Клиника по хирургични болести "Плоф. д-р Ал. Станишев", ІІ хирургия, УМБАЛ „Александровска“ – София

2Сектор по колопроктология, Военно-медицинска академия – София

Diagnostics of liver echinococcosis

G. Stoyanov 1, N. Yaramov 1, N. Damyanov 1, P. Bekovа 2, Y. Ilieva 2

1 Department of Surgery, University Hospital "Aleksandrovska" – Sofia

________________

Анализират се клиничните данни и възможните методи за

диагностициране на чернодробната ехинококоза. Най-чес-

тите клинични прояви са: тяжест, тъпа или коликообразна

болка в десния хипохондриум, плюс хепатомегалия. На

фона на тази клинична картина наличната еозинофилия е

насочващ белег в диагностичния процес, като ехографията

е задължителен метод при изследването. Установяват се

възможностите на всеки диагностичен метод поотделно и

в комбинация. Препоръчва се прилагането на ехография в

съчетание с имунологичния метод, която комбинация в 9/10

от болните решава диагнозата и се избягва диагностичната

полипрагмазия. Другите, значително по-скъпи и лъчена-

товарващи методи, трябва да се прилагат по изключение.

При всяка проява на алергия да се изключва ехинококоза.

Препоръчва се въвеждането в България на скрининг методи-

те с цел ранното откриване на заболяването и своевременно

лечение.

Ключови думи: Чернодробна ехинококоза, клиника, диа-

гностични методи

________________

We analyze the clinical data and the possible methods for

diagnostics of liver echinococcosis. The most common clinical

manifestations are: burden, dull or colic pain in right hypochondrium,

hepatomegaly plus. Against this clinical picture available

eosinophilia is indicative sign in the diagnostic process; echography

is binding method in the study. Establish the possibilities

of each diagnostic method individually and in combination.

It is recommended that the application of ultrasound in combination

with the immunological method, which combined in 9/10

of the patients decided to avoid diagnosis and diagnostic polipragmatic

approach. The other, considerably more expensive and

radiological overdosing methods must be applied in exceptional

cases. In every manifestation of allergy must be investigation to

exclude the echinococcosis.

We highly recommended the introduction in Bulgaria of screening

methods for early detection of disease and timely treatment.

Key words: Hepatic echinococcosis, clinical, diagnostic

Methods

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Класическа форма на сарком на Капоши

Н. Яръмов, Х. Яръмова, М. Соколов, В. Илинов, К. Гроздев

Клиника по хирургия „Проф. д-р Ал. Станишев“, II хирургия, УМБАЛ „Александровска“, София

Case of Classic Kaposi sarcoma

N. Yaramov, H. Yaramova, M. Sokolov, V. Ilinov, K. Grozdev

Departement of Surgery, University Hospital "Aleksandrovska", Medical University – Sofia

________________

Преглед на литературата и представяне на рядък случай от

практиката на 66-годишен мъж с класичека форма на сарком

на Капоши и анамнеза за наличие на виолетово-кафяв възел

в областта на дясното ходило, неболезнен, с давност от

няколко месеца. Извършена е хирургична ексцизия в здраво.

Диагнозата е потвърдена хистологично.

Ключови думи: сарком на Капоши, класическа форма,

хирургична ексцизия

________________

A rare case of 66-year-old man with Classic Kaposi sarcoma and

a few month histoty of asymptomatic purple lesion located on

right foot. A surgical excision was performed. The histological

examination was confirmed the diagnosis. Case report and

literature review.

Key words: Classic Kaposi sarcoma, surgical excision

Начало ^^

_____________________________________________________________________________________________