Начало
  За списанието
  Издателство
  Адрес за кореспонденция
  Университетска катедра по хирургия
 
 
 
 
 

Том LXVI 2010 Брой 6 – Съдържание и абстракти

 

А. Учиков, И. Димитров, Г. Присадов, Б. Хаджиев, Г. Паскалев - Ролята на хирургичното лечение при първичен недребноклетъчен белодробен карцином със синхронни мозъчни метастази

П. Червеняков, Е. Василев, М. Младенов, Т. Гемеджиев - Съвременни органосъхраняващи и хирургични методи при лечение на рака на млечната жлеза

А. Учиков, Б. Хаджиев, И. Димитров, Г. Присадов, Е. Учикова, A. Баташки, П. Ганчевска - Прогностична стойност на молекулните маркери циклин D1 и P53 при пациенти с белодробен карцином

М. Младенов, П .Червеняков, И. Даскалова - NIPPLE-SPARING MASTECTOMY (субкутанна мастектомия със запазване на ареоломамиларния комплекс) алтернатива на модифицираната радикална мастектомия при подбрани случаи

Г. Стоянов, Н. Яръмов, Н. Дамянов - Оценка на хирургичните методи при чернодробната ехинококоза

Н. Колев, А. Тонев, В. Игнатов, К. Иванов - Какво е мястото на ERCP в ерата на MRCP?

Г. Стоянов, Н. Яръмов, Н. Дамянов, П. Бекова - Ензимология на черния дроб при ехинококоза

С. Маслянков, Н. Яръмов - Комплексни резултати при изследването на качеството на живота след ректална хирургия

Й. Топалов, Г. Киров, Г. Марков, К. Гиров, П. Недков, Ал. Георгиева - Хирургични хигроскопични превързочни материали при ампутационни чукани, обилно секретиращи рани и диабетно стъпало

А. Тонев, С. Димитров, Т. Захариев, Г. Начев - Лечение на екстракраниалните каротидни аневризми – литературен обзор

Е. Кьолеян, Г. Киров - Микробиологични аспекти и антибиотична терапия при огнестрелните наранявания на корема

Р. Пенчев, Ал. Карагеоргиев, П. Христов, Д. Йорданов - Туберкулозен перфоративен перитонит и високи, тънкочревни туберкулозни фистули, лекувани оперативно

Б. Денчев, В. Говедарски, Г. Николова, Св. Стайкова, К. Тодоров, М. Чешмеджиев - Рядък случай с ексцесивна конгенитална артерио-венозна ангиодисплазия на горен крайник

В. Брощилова, И. Юнгарева, Ж. Бочева, С. Марина - Некротизиращ фасциит – клиничен случай с обзор на литературата

__________________________________________________________________________________

Ролята на хирургичното лечение при първичен недребноклетъчен белодробен карцином със синхронни мозъчни метастази

А. Учиков 1, И. Димитров 1, Г. Присадов 1, Б. Хаджиев 2, Г. Паскалев 2

1 Клиника по гръдно-коремна хирургия – УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

2 Kлиника по обща и оперативна хирургия – УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

 

The Role of Surgical Treatment of Primary Non-Small Cell Lung Cancer with Synchronous Brain Metastases

 A. Uchikov 1, I. Dimitrov 1, G. Prisadov 1, B. Hadjiev 2, G. Paskalev 2

1 Clinic of Thoracic and Abdominal Surgery, University Hospital “Sveti Georgi” – Plovdiv

2 Clinic of General and Operative Surgery, University Hospital “Sveti Georgi” – Plovdiv

 ________________

Увод: Въпреки че в проучвания се потвърждава превъзходст вото на хирургичната резекция на първичния белодробен карцином и метахромни мозъчни метатази над други методи на лечение, то резултатите при хирургичното лечение на синхронни мозъчни метастази заедно с първичния тумор са все още противоречиви.

Материал и методи: В клиниката по гръдно-коремна хирургия на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив за периода 01.01.1997-01.09.2004 радикално са оперирани 440 пациента с недребноклетъчен белодробен рак, като при 6 от тях са установени и солитарни мозъчни метастази, успешно отстранени в неврохирургична клиника.

Резултати: При само един от пациентите наблюдавахме 5-годишна преживяемост, а при останалите средната преживяемост бе 16 месеца.

Изводи: Въпреки че общата прежиявяемост при пациентите с недребноклетъчен белодробен рак и мозъчни метастази е лоша, хирургичната резекция може да е от полза при добре селектирана група пациенти без ангажиране на интраторакалните лимфни възли.

Ключови думи: недребноклетъчен белодробен карцином, мозъчни метастази, преживяемост

Summary: Although several studies confirm the superiority of surgical resection of the primary lung cancer and metachronous brain metastases to other treatment modalities, the results of resection of the primary non-small cell lung cancer and synchronous brain metastases are still controversial.

Material and Methods: In the clinic of Thoraco-abdominal surgery of the University Hospital ”St.George” for the period 01.01.1997-01.09.2004 radically operated are 440 patients with non-small cell lung cancer,6 of them had solitary brain metastases, succefully resected in clinic of neurosurgery.

Results: We found 5-year survival in only 1 of the patients, the mean survival for the rest of them was 16 months.

Conclusions: Although the overall survival for the patients with non-small cell lung cancer and brain metastases is poor, the surgical resection may be beneficial in a select group of patients without lymph node metastases.

Key words: non-small cell lung cancer, brain metastases, survival

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Съвременни органосъхраняващи и хирургични методи при лечение на рака на млечната жлеза

П. Червеняков, Е. Василев, М. Младенов, Т. Гемеджиев

Клиника по заболяване на млечната жлеза към ПСАГБАЛ „Св. София“, София

 

Contemporary organ preserving surgical approaches in the breast cancer treatment

P. Chervenyakov, E. Vasilev, M. Mladenov, T. Gemedjiev

Department of breast diseases – Hospital “St. Sofia” – Sofia

________________

Съвременен подход в хирургията на млечната жлеза са органосъхраняващите операции, все повече предпочитани от хирурзи и пациенти. Реконструктивните органо-съхраняващи и пластични операции освен с доказания естетичен и козметичен ефект са и онкологично радикални, колкото и радикалната мастектомия. Съобщаваме 48% квадрантектомии и 52% мастектомии за 2009 г.

Ключови думи: хирургия на млечна жлеза, консервативна хирургия, пластични операции

The contemporary approach in breast surgery conduct organ preserving operations like preferable from surgeons and patients more and more. The reconstructive organ preserving and plastic operations are cosmetic with esthetic benefit and also oncologically radical. The local recurrences are in the same percent comparing the radical mastectomy. We report 48% quadrantectomies and 52% mastectomies for 2009.

Key words: breast surgery, conservative surgery, plastic operations

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Прогностична стойност на молекулните маркери циклин D1 и p53 при пациенти с белодробен карцином

1 А. Учиков, 2 Б. Хаджиев, 1 И. Димитров, 1 Г. Присадов, 3 Е. Учикова, 1 A. Баташки, 4 П. Ганчевска

1 Клиника по гръдно- коремна хирургия – УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

2 Kлиника по обща и оперативна хирургуия – УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

3 Клиника по акушерство и гинекология – УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

4 Катедра по биология – Медицински Университет – Пловдив

 

Prognostic Value of the Molecular Markers Cyclin D1 and p53 in Patients with Lung Cnancer

1 A. Uchikov, 2 B. Hadjiev, 1 I. Dimitrov, 1 G. Prisadov, 3 E. Uchikova, 1 A. Batashki, 4 P. Ganchevska

1 Clinic of Thoracic and Abdominal Surgery – University Hospital “Sveti Georgi” – Plovdiv

2 Clinic of General Surgery – University Hospital “Sveti Georgi” – Plovdiv

3 Clinic of Obstetrics and Gynaecology – University Hospital “Sveti Georgi” – Plovdiv

4 Department of Biology – Medical University – Plovdiv

________________

Увод: С откриването на нови гени, с важни регулаторни функции на клетъчно ниво, стана възможно изследването на много биологични и молекулни промени и определянето на тяхното значение като потенциални прогностични фактори.

Материал и методи: Представяме 122 пациента с недребноклетъчен белодробен рак, при които сме изследвали експресията на циклин D1 и р53.

Рeзултати: В групата със силна ядрена експресия на циклин D1 отчитаме 5-годишна преживяемост в 26%, докато за групата с умерена експресия тя е 80%. В групата пациенти със слаба експресия на р53, 5-годишната преживяемост е 100%, а тази за групата със силна експресия е 24,55%.

Изводи: Завишените нива на циклин D1 и р53 са негативен прогностичен фактор при пациентите с недребноклетъчен белодробен карцином.

Ключови думи: белодробен карцином, циклин D1, р53, прогностични фактори

Summary : The discovery of new genes with important regulatory functions on cellular level, allowed the investigation of many biological and molecular changes and defining their value as potential prognostic factors.

Material and Methods: The study included 122 patients with non-small cell lung cancer. We examined the expression of cyclinD1 and p53.

Results: The 5-years survival rate was 26% for the group with strong nuclear expression of cyclin D1, and 80% for the group with moderate expression of the marker. We found 5-years survival rate of 100% for the group with poor expression of p53, and 24,55% for the group with strong expression.

Conclusions: The increased levels of cyclinD1 and p53 are negative prognostic factors for the patients with non-small cell lung cancer.

Key words: lung cancer, cyclin D1, p53, prognostic factors

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

NIPPLE-SPARING MASTECTOMY (субкутанна мастектомия със запазване на ареоломамиларния комплекс) алтернатива на модифицираната радикална мастектомия при подбрани случаи

М. Младенов, П .Червеняков, И. Даскалова

Клиника по ЗМЖ, Български онкологичен институт, София

 

NIPPLE-SPARING MASTECTOMY ( subcutaneal mastectomy with preserving of the areolomammilar complex) l ike alternative of the modify radical mastectomy in selected cases

M. Mladenov, P. Chervenyakov, I. Daskalova

Department of breast diseases, Bulgarian Oncological Institute – Sofia

 ________________

Въведение: През последното десетилетие хирургията на гърдата се промени значително. Различните видове мастектомии, съхраняващи кожата и ареоломамиларния комплекс (АМК), придобиват все по-голяма популярност. От онкологична гледна точка те показват сходни с класическата модифицирана радикална мастектомия резултати, но с предимството значително да подобряват крайния естетичен резултат и да намаляват психологичния стрес от интервенцията за пациентката. Нашата цел е да направим обзор на литературните данни и да докажем онкологичната радикалност и реконструктивната ефективност на съхраняващата (АМК) мастектомия (nipple-sparing mastectomy (NSM)) с едномоментна реконструкция.

Материал и методи: В периода 2006–2009 г. в нашата клиника на 52 пациентки с РМЖ или с висок риск на появата му е направена NSM и едномоментна реконструкция с протеза или експандер. От тях пет пациентки са оперирани двустранно. Подбирани са пациентки с малък до среден обем гърди и тумор до 3 см, отдалечен поне с 2 см от АМК. На траен препарат при две пациентки – 3,8% от случаите, е установена инвазия на ретромамиларната тъкан с туморни клетки, което е наложило ексцизия на АМК на втори етап. Тези случаи не са включени в проучването. Адювантна терапия е провеждана при индикации, съгласно утвърдените национални стандарти.

Резултати: След период на проследяване от 2 до 36 месеца нито една от пациентките не е получила локален рецидив. Една от тях, т.е. в 1,75% от случаите, е получила далечни метастази и е починала. Некроза на АМК е наблюдавана при тринадесет пациентки, т.е. в 22.9% от случаите, като при всички тя е била частична и е овладяна с консервативни методи. Само в един от случаите, т.е. в 1,75%, пациентката съобщава за значителна промяна в чувствителността на АМК. Крайният естетичен резултат е оценен субективно от пациентките и лекуващия лекар като много добър или отличен в мнозинството от случаите.

Заключение: Нашите резултати са сходни с установеното от други колективи и подкрепят тезата, че съхраняващата АМК мастектомия с едномоментна реконструкция е онкологично обоснована операция, която съхранява психиката на пациентката, повишава качеството на живота и е разумна алтернатива на МРМ при подобни случаи.

 Introduction: In the last ten years breast’s surgery changed significantly. The different types mastectomy which conserve the skin and the halo and nipple are more and more popular. From oncology’s point of view this kind of operations show similar results compared with the classical modified radical mastectomy, but they have significantly advantage to imrove the final aesthetic result and to reduce the psychological stress of surgery intervention for the patient.

Our main goal is to make survey of medical data and to prove oncological radicality and reconstructive efficiency of nipple-sparing mastectomy (NSM) with one-moment reconstruction.

Materials and methods: In period 2006–2009 in our clinic to 52 patients with breast cancer or with high risk of occurrence is done NSM and one-moment reconstruction with prothesis or expander. Of this number five patients are operated bilateral. We selected patients with small to medium size breasts and tumor to 3 sm, distant at least 2 sm from NSM. On a stable preparation in two cases (3,8% of all cases) is established invasion of retromamilarian tissue with tumor cells which indicated excision of NSM on second stage. This cases are not included in our study. The adjuvant therapy is conducted in indications according with approved standards.

Results: After 2–36 months period monitoring non of the patients showed local relapse. One of them (1,75%) receive distant metastases and died. Necrosis of NSM is observed in13 patients (22,9%) and in all ot these cases it was partial and it was contained with conservative methods. In one case only (1,75%) the patient reported significant change in sensitivity of NSM. The final aesthetic result was evaluated subjectively of the patients and their doctors as very good or excellent in majority of cases.

Conclusion: our results are similar with established from other collegues and support the thesis that conserve NSM with one-moment reconstruction is oncologycally justified operation which conserve the patients in good psychological condition, improving the quality of life and it’s reasonable alternative of MRM in similar cases.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Оценка на хирургичните методи при чернодробната ехинококоза

Г. Стоянов 1, Н. Яръмов 1, Н. Дамянов 2

1 Клиника по хирургични болести, УМБАЛ „Александровска“, МУ – София

2 Сектор по колопроктология, Клиника по ендоскопска хирургия, ВМА – София

 

Assessment oh the surgical approaches in liver hydatid disease

G. Stoyanov 1, N. Yaramov 1, N. Damianov 2

1 Department of surgical diseases, University Hospital Alexandrovska, Medical University of Sofia

2 Department of coloproctology, Department of endoscopic surgery, Military Hospital of Sofia

  ________________

Доказва се водещото място на хирургията при лечението на чернодробната ехинококоза. Анализират се различните типове оперативни вмешателства при неусложнените и усложнените форми на заболяването. Дава се предимство на по-малко травматичните затворени методи, като с най-добри резултати е била модифицираната операция на Лагро и Кория чрез „залепване“ на було с БТЛ върху фибринозната „паничка“. При гнойната ехинококоза с най-добър резултат е бил полузатвореният метод с перманентен лаваж на остатъчната кухина. Интерпретират се различните усложнения и поведението при тях. Прави се предложение в хирургията на неусложнената ехинококоза да се въведе резекцията на „изпъкналия купол“ с нанасяне чрез пулверизация на тъканно лепило върху оставащата фиброза. Доказват се теоретически предимствата на предложения метод.

Ключови думи: чернодробна ехинококоза, хирургични методи, сравнителен анализ

Surgery has major role in liver echinococcosis. Different types of operation techniques are being analyzed in the complicated and uncomplicated forms of the disease. The less traumatic closed methods are preferred, as the best results have been the modified operation of Lagro and Coria by bonding the veil with BTG on fibrous plate. In the yeast echinococcosis with best result has been the half-closed method with permanent lavage of the residual cavity. Different complications and behavior have been interpreted. There are offers in the surgery of the uncomplicated echinococcosis to introduced resection of the convex dome with application through pulverization of tissue glue on the remaining fibrosis. Theoretical advantages proved this method.

Key words: liver echinococcosis, surgery methods, comparative analysis

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Какво е мястото на ERCP в ерата на MRCP?

Н. Колев, А. Тонев, В. Игнатов, К. Иванов

Университетска болница „Св. Марина“ – Варна

 

What is the value of ERCP in the era of MRCP?

N. Kolev, A. Tonev, V. Ignatov, K. Ivanov

1 st Clinic of Surgery, University Hospital "St. Marina"

  ________________

Въведение: В диагностичен план при болни със съменение за холедохолитиаза съществуват два основни метода – ERCP и MRCP. Мaгнитно резонaнснaтa холaнгио пaнкреaто-грaфия e безопaсен и прецизен метод нa обрaзнa диaгностикa, докато ендоскопската съчетава добри диагностични и терапевтични възможности.

Материал и метод: Предстaвени сa пaциенти, постъпили за периода 2008–2009 г. в Университетска Болница „Св. Марина“, с доказана холелитиаза, със съмнение за налична холедохолитиaзa. Всички пaциенти, незaвисимо дaли сa с конкременти в холедохa или не сa обсъдени зa отстрaнявaне нa жлъчния мехур.

Резултати: От 223 пaциенти, при 68 е доказана холестаза. При всички пaциенти това състояние е било доказано посредством MRCP – при 41 е устaновена холедохолитиaзa, при 11 – обструкция от туморен произход – при 16 не е доказана механична причина. При 18 болни е извършено ERCP с последвaщa терaпевтичнa ендоскопска сфинктеротомия. При 34 болни е приложено оперативно лечение на холестазата. При всички 223 болни е извършенa холецистектомия с честота на конверсия от 3% и среден престой в отделението – 3 дни. Не сa устaновени случaи нa пaнкреaтит след сфинктеротомиятa. При 1 болен е установено кръвотечение, изисквaщо хемотрaнсфузия.

Заключение: Aлгоритъм включвaщ MRCP с приложение нa ендоскопскa сфинктеротомия или оперативно лечение по показания е безопaсен и ефективен в диaгностикaтa и лечението нa холедохолитиaзaтa. Методът нa мaгнитнaтa резонaнснa холaнгиопaнкреaтогрaфия може дa бъде прилaгaн кaто първоначална диагностика както и като допълнение нa ERCP и интрaоперaтивнaтa холaнгиогрaфия.

Ключови думи: ERCP, MRCP, холедохолитиаза

Introduction: The diagnostic approach in patients suspicious for gallstone disease is represented by two main methods – ERCP and MRCP. The magnetic resonance cholangio-pancreatography is safe and precise method of imaging diagnostics, while the endoscopy combines both good diagnostic and therapeutic possibilities.

Materials and methods: 223 patients were enrolled, 68 of theme were with diagnosed cholestasis and endoscopic sphincterotomy, which was therapeutic in 53 cases. In all patients this condition has been diagnosed using MRCP – in 51 cases choledocholithiasis was diagnosed; 11 were with tumor obstruction; in 6 cases no mechanical cause was found. ERCP was performed on 62 patients with following therapeutical sphincterotomy.

Results: All 223 with performed cholecystectomy were with rate of conversion of 3% and hospital stay – 3 days. There were no cases of pancreatitis after the sphincterotomy or hemorrhages requiring hemotransfusion.

Conclusion: Algorithm including MRCP with performing endoscopic sphincterotomy is safe and effective in the diagnostic and treatment of choledocholithiasis. MRCP can be applied in addition to ERCP and IOC.

Keywords: ERCP, MRCP, choledocholithiasis

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Ензимология на черния дроб при ехинококоза

Г. Стоянов 1, Н. Яръмов 1, Н. Дамянов 2, П. Бекова 1

1 Клиника по хирургични болести, УМБАЛ „Александровска“, МУ – София

2 Сектор по колопроктология, Клиника по ендоскопска хирургия, ВМА – София

 

Enzymology of the liver in hydatidosis

G. Stoyanov 1, N. Yaramov 1, N. Damianov 2, P. Bеkova 1

1 Department of surgical diseases, University Hospital Alexandrovska, Medical University of Sofia

2 Department of coloproctology, Department of endoscopic surgery, Military Hospital of Sofia

 ________________

Проведено е изследване на ензимната система на черния дроб чрез биопсичен материал от органа, взет по време на операция на болни от ехинококоза хора и в експеримент на бели инфантилни мишки. Установено е намаляване активността на алкалната и киселата фосфатаза, както и на гликогена, при прогресиращото им намаляване с напредването на заболяването. Съпоставено с останалите наши изследвания – хистологични, електронномикроскопски и други – са доказани извънредно тежките хепатални поражения при ехинококоза, наложили промяна в тактиката на лечението: щателна предоперативна подготовка с възстановяване на гликогенното депо в органа, щадяща черния дроб анестезия, екзактна следоперативна реанимация. Получени са много добри резултати по отношение следоперативни усложнения и оперативен леталитет: При развита остра чернодробна недостатъчност в 2,49% от оперираните в миналото с леталитет 27,60% спрямо общия леталитет при тези операции, след взетите мерки в следващия период остра чернодробна недостатъчност е наблюдавана само един път (0,40% от оперираните) при леталитет нула.

Ключови думи: черен дроб, ехинококоза, ензимна система, чернодробна недостатъчност

A research has been conducted studying the enzyme system of the liver using biopsy material of the organ taken during the operation from patients with echinococcosis and an experiment with infantile white mice. It is proved reduction of the activity of the alkaline and acid phosphatase as well as of the glycogen along with their progressive reduction during the disease progression. Compared with the other researches – histological and by electronic microscope, etc. – there are proved great hepatic damages due to the echinococcosis that have caused change of the treatment tactics: large preoperative period, including reconstructions of the glycogenic depot in the organ, gentle to the liver anesthesia, exact postoperative reanimation. Very good results have been obtained concerning the postoperative complications and operative mortality: observing the developed acute liver insufficiency – in the past the mortality has been 27.60 % throughout 2.49 % of the operated patients; after those measures the acute liver insufficiency after this kind of operation is seen just once (0.40 % of the patients) and the mortality is 0.

Key words: liver, echinococcosis, enzyme system, liver insufficiency

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Комплексни резултати при изследването на качеството на живота след ректална хирургия

С. Маслянков, Н. Яръмов*

Хирургично Отделение, КОЦ – В.Търново

*Катедра по Хирургия, УМБАЛ „Александровска“ – София

 

Complex results of investigating the quality of life after rectal surgery

S. Maslyankov, N. Yaramov*

Surgical Department, MODOZS – Veliko Tarnovo

*Clinic of Surgical Diseases, University Hospital „Aleksandrovska“ – Sofia  

________________  

Увод: Развитието на ректалната хирургия напоследък се свързва с възможността да се избегне налагането на дефинитивна стома, за която по презумпция се счита, че понижава качеството на живот. Въпреки напредъка в разбиранията, адекватността на комплексното лечение и техническите нововъведения при анастомози в близост до аналния ръб чревната функция е сериозно променена. Това променя субективното усещане за здраве на този контингент и поставя въпроси за адекватността при избор на оперативна тактика. Цел на настоящото проучване е анализ на събрания обем от данни за качеството на живота на пациенти с рак на ректума, лекувани в МОДОЗС, В.Търново.

Материал и методи: 173 пациенти са изследвани за качеството на живота им с въпросниците на EORTC: QLQ C30 и QLQ C38. Сравнени са пациенти с висока предна резекция (N1=50 28.9%), пациенти с ниска сфинктерозапазваща интервенция (N2=59 34.3%) и първично екстирпирани пациенти (N3=53 30.8%). Проучването е осъществявано предоперативно, в ранен и късен аспект, както и преди затваряне на профилактична стома.

Резултати: Най-високи стойности на КЖ представят високо резецираните пациенти. Осъществяването на АПЕ е причина за сериозен спад предоперативно, но групата показва добра адаптация и в ранния следоперативен период няма значими спадове в сравнение с високата ПР. Спрямо групата с ниска СЗО се намира сигнификантно подобрение по скалите социално функциониране и глобален здравен статус (Р<0.05). В тази група са налице високи стойности на обща и специфична симптомология (болка, запек, диария, диспнея, финансови затруднения, проблемите с дефекациятата, сексуалната дисфункция), генериращи спад на общото КЖ. Възстановяването им също е пролонгирано във връзка със спада по отделните модули през времето на профилактичното стомиране.

Заключение: Карциномът на ректума има най-висок потенциал за усещане за здраве след лечение на високите локализации. Считаме, че при пациентите с екстирпационен метод и първичен изкуствен анус няма обективни данни за понижение на КЖ. В съпоставка с групата с ниска резекция, с много специфичните усложнения и последващия лош функционален резултат, както и необходимост от втора оперативна интервенция, то селекцията на болните трябва да става изключително внимателно.

Ключови думи: ректум, карцином, качество на живот, QLQ C30, QLQ C38, EORTC.

Съкращения: КЖ (качество на живот), СЗО (Сфинктеро-запазваща операция), EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer), АПЕ (Абдомино-перинеална екстирпация), ПР (предна резекция).

Introduction: The recent development of rectal surgery is related

to the possibility of avoiding permanent stoma formation, which is presumably believed to be the main factor that decreases quality of life. Despite the modern views of the disease, the adequacy of complex treatment and the technical improvements, low anastomoses often result in poor bowel function. The subjective perception of health is changed for these patients. There arises the question of adequacy of operative approach. The aim of our investigation was analysis of the present QoL data of patients treated in the Specialized Oncology Hospital of Veliko Tarnovo.

Materials and Methods: The quality of life of 173 patients was examined with the help of EORTC questionnaires QLQ C30 and QLQ C38. The comparison is between a group with high anterior resection (N1=5028.9%), a group with low sphincter-sparing operation (N2=5934.3%) and primary extirpated patients (N3=5330.8%). They were questioned preoperatively, in an early and late aspect, as well as before prophylactic stoma closure.

Results: The high resected patients present the best QoL values. Performing the extirpation leads to significant preoperative drop and a good adaptation afterwards. Their indexes are not much different from anterior resection group. Compared with the low technique group considerable improvement as regards the scales social functioning and global health status (Р<0.05) was observed. This group has high values of general and specific symptomology (pain, constipation, diarrhea, dyspnoea, financial difficulties, defecational problems and sexual dysfunction) generating low QoL. Their recovery is prolongated in relation with the drop of the modules before the prophylactic stoma closure.

Conclusion: The best health perception available after treating the rectum carcinoma is for high located tumors. We recon that for patients with extirpation techniques and primary stoma formation there is no objective data of QoL decrease. In comparison, the group with low rectal resections had to undergo another operative intervention, and there were some specific complications and following poor function reducing quality of life. The requirement for very precise selection of patients must be fulfilled.

Key words: rectum, carcinoma, quality of life, QLQ C30, QLQ C38, EORTC.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Хирургични хигроскопични превързочни материали при ампутационни чукани, обилно секретиращи рани и диабетно стъпало

1 Й. Топалов, 1 Г. Киров, 1 Г. Марков, 3 К. Гиров, 4 П. Недков, 2 Ал. Георгиева

1 Медицински институт при МВР – Coфия

2 Университет по химични технологии и металургия – Coфия

3 ВМА – София

4 БАН, Институт по органична химия – София

 

Surgical hygroscopic bandages for amputations, secreting wounds and diabetes foot

1 J. Topolav, 1 G. Kirov, 1 G. Markov, 3 K. Girov, 4 P. Nedkov, 2 A. Georgieva

1 Medical institute of Ministry of Interior

2 University for chemical technologies and metallurgy – Sofia

3 Military Academy – Sofia

4 BAS, Institute of organic chemistry – Sofia  

________________  

Авторите са внедрили в клинични условия използването на стерилни хигроскопични превръзки "памперсов тип". Те са ги приложили при 113 болни. Подходящи са пациентите с ампутации на крайници, диабетно стъпало, гнойни и обилно секретиращи дълбоки ранн, атонични рани и декубитални рани. Превръзките са стерилизирани на параформалинова стерилизация, която не уврежда синтетичните материали. Хигроскопичните превръзки са неалергенни и се понасят много добре от болните. Употребата им улеснява работата на медицинският екип и спомага за намаление на замърсяването на болничното бельо и завивките на болните. Те спомагат за ускоряване протичането на оздравителния процес на раните. Превръзките спомагат за постигане на икономически ефект, чрез намаляване количеството на употребявания превързочен материал.

The authors adopt in clinical practice using of sterile hygroscopic wound dressings ‘pampers type’. They use these dressings in 113 patients. The appropriate patients are these with limbs amputations, diabetic foot, suppurative and plenty secreting deep wounds, atonite and decubital wounds. The dressings are sterilised using paraformaldehyde sterilization which do not injure the synthetic materials. The hygroscopic dressings are non- allergic and are well tolerated by the patients. Using these dressings facilitate the medical team work and help to reduce the contamination of the hospital linen and the patients coverlet. They help for accelerating the wound healing process. They are also economic effective by reducing the amount of used dressing material.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Лечение на екстракраниалните каротидни аневризми – литературен обзор

А. Тонев, С. Димитров, Т. Захариев, Г. Начев

Клиника по съдова хирургия и ангиология

УНСБАЛ „Св. Екатерина“ – София

 

Therapy of Extracranial Carotid Artery Aneurysms – Literature Review

 A. Tonev, S. Dimitrov, T. Zahariev, G. Nachev

Department of Vascular surgery and Angiology

University hospital “St. Ekaterina” – Sofia 

________________  

Екстракраниалните каротидни аневризми са изключително редки. Тяхната етиология и клинична картина има голямо значение за тяхното разпознаване, засягайки предимно общата каротидна артерия – АСС. Приблизително 1/3 от тях са ограничени във вътрешната каротидна артерия – ACI, с равномерно разпределение между проксималните, средните или дисталните сегменти на артерията.

Неоперативното лечение е свързано с по-висок риск от инсулт, сравнено с хирургичното, което се смята за необходимо от повечето автори поради високите нива на неврологична симптоматика при проучванията. Хирургичното лечение се прилага като превенция от възникването на цереброваскуларен дефицит.

Ключови думи: каротидни аневризми, сакуларни, фузиформени, цереброваскуларен дефицит.

Extracranial carotid artery aneurysms are unusually rare. Their aetiology and c linical picture have significant meaning for their recognition, with the majority involving the common carotid artery – ACC. Approximately one third of these lesions are confined to the ICA, with an equal distribution between the proximal, middle, and distal segments.

Nonoperated treatment is associated with a high risk of stroke compare to surgical, wich is think as necessary from most authors, because of the high level of neurologic symptomatic in the studies. Surgical treatment is used for prevention from cerebrovascular deficit.

Key words: carotid aneurysms, sacculars, fusiforms, cerebrovascular deficit

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Микробиологични аспекти и антибиотична терапия при огнестрелните наранявания на корема

1 Е. Кьолеян, 2 Г. Киров

1 Отделение по клинична микробиология,

2 Клиника по хирургия, Медицински институт – МВР, София

 

Microbiological Aspects and Antibiotic Treatment of Abdominal Gunshot Injury

 1 E. Keuleyan, 2 G. Kirov

1 Department of Clinical Microbiology, 2Clinic of Surgery, Medical Institute – Ministry of the Interior, Sofia

 ________________

Огнестрелните наранявания на корема са живото-застрашаващи и изискват спешни и комплекси мерки: контрол на хеморагията и източника на инфекцията чрез оперативна интервенция; профилактика и антибиотична терапия на инфекциозните усложнения; интензивни грижи за поддръжка на сърдечната и дихателна дейност. Първата фаза на инфекциозния процес (дифузен перитонит и бактериемия) се доминира от Escherichia coli, Enterococcus spp, Bacteroides fragilis group, докато втората (развитието на абсцес) – от анаеробни причинители. Прилагането на антибиотична профилактика или терапия зависи от времето от инцидента и тежестта на състоянието на пациента. Важно изискване е емпиричната антибиотична терапия дa е широкоспектърна и бързо бактерицидна.

Ключови думи: огнестрелно коремно нараняване, микроорганизми, фактори на вирулентност, патогенеза, антибиотична терапия

Abdominal gunshot injury is a life-threatening condition that requires urgent and complex measures: control of hemorrhage and source of infection through a surgical intervention; prophylaxis and antibiotic therapy of the infectious complications; intensive care for cardiology and pulmonary support. First phase in infection process (diffuse peritonitis and bacteremia), is governed by Esherichia coli, Enterococcus spp, Bacteroides fragilis group, while the second (development of abscess) – by anaerobes. Application of antibiotic prophylaxis or therapy depends on the time since the incidence together with the score evaluating severity of patient’status. Empiric antibiotic therapy should be broad-spectrum and rapidly bactericidal.

Key words: abdominal gunshot injury, microorganisms, factors of virulence, pathogenesis, antibiotic therapy

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Туберкулозен перфоративен перитонит и високи, тънкочревни туберкулозни фистули, лекувани оперативно

Р. Пенчев, Ал. Карагеоргиев, П. Христов, Д. Йорданов*

МБАЛ „Червен бряг“ ЕООД – Хирургично отделение

„Биолаб“ – Плевен

 

Abdominal TB. Peritonitis Due to Perforated Intestinal TB & upper Intestinal Fistulas. Surgical Treatement

R. Penchev, Al. Karageorgiev, P. Hristov, D. Iordanov*

MBAL „Cherven Bryag“ EOOD – Surgical Word

„Biolab“ – Pleven

 ________________

В целия свят туберкулозата е водеща причина за смъртта на всеки втори инфекциозно болен. Всяка година в света от тази болест умират около 3 млн. души. Туберкулозата е хронично инфекциозно заболяване, което засяга главно белите дробове (в 90% от случаите), кости, стави, пикочо-половите органи, кожата и червата. През последните години се наблюдава увеличение на случаите с чревна туберкулоза, особено в развиващите се страни. В България през последните годи ни рязко се увеличи броят на заболелите от туберкулоза, предимно от белодробната и` форма. Все още рядко са описаните случаи на абдоминална и чревна ТБЦ. Ние лекувахме оперативно един пациент (мъж на 54 год.) с перфоративен ТБЦ перитонит и високи ТБЦ чревни фистули, който не знаеше, че преди е преболедувал от белодробна ТБЦ.

Ключови думи: ТБЦ, чревна ТБЦ, ТБЦ чревен перфоративен перитонит, ТБЦ високи чревни

Nowadays tuberculosis – TB is most popular chronic infections disease in the world. The mortality is high, 3 million approximately death every year in the world. TB affects predominantly the lungs (pulmonary – 90%) and exra-pulmonary) skin; bones; joints; urinary tract-UT; gastro intestinal tract-GIT; abdominal TB. There is an increase in diagnosed cases of pulmonary TB last years in Bulgaria. There are very rare cases of diagnosed abdominal TB described.

We present a case operated from us in Multi Pro File Hospital Cherven Bryag. A 54 years old male patient with peritonitis due to perforated intestinal TB and upper intestinal fistulas. The patient was not aware of suffering from pulmonary TB in the past.

Key words: TB, intestinal TB, peritonitis due to perforated intestinal TB

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Рядък случай с ексцесивна конгенитална артерио-венозна ангиодисплазия на горен крайник

Б. Денчев, В. Говедарски, Г. Николова 1, Св. Стайкова, К. Тодоров, М. Чешмеджиев

УМБАЛ „Св. Марина“, Варна

1 УНСБАЛ „Св. Екатерина“, София

 

A Rare Case with Excessive Congenital Arterio-venous Angiodysplasy of the Upper Extremity

B. Denchev, V. Govedarski 1, G. Nikolova, Sv. Staykova, K. Todorov, M. Cheshmedzhiev

St. Marina University Hospital, Varna

1 St. Ekaterina University Hospital, Sofia  

________________  

Конгениталните съдови аномалии на горен крайник са сравнително редки, но могат да предизвикат сериозни компликации в процеса на своето развитие и хемодинамика.

Представяме случай на пациент с вродена артерио-венозна малформация на дясната ръка, прогресирала до степен на невъзможност за радикално отстраняване или инвазивно лечение.

Промените във венозната стена са с облигатна предиспозиция към диаброза, руптура и активно артериално кървене от крайника.

Проблемите при комплексното лечение на артерио-венозните съдови пороци, особено в условията на полиорганна ко-морбидност са значими, въпреки ниската им честота и манифестна изява.

Ключови думи: конгенитална артерио-венозна ангиодисплазия, горен крайник, развитие и хемодинамика

The congenital vascular anomalies of an upper extremity are rare, but may cause serious complications during them development and haemodynamic.

We present a case of one patient with congenital arterio-venous malformation of the right arm and fore-arm, advanced and progressed by impossible level of an operation or invasive treatment.

The changes in the venous system are with obligate predisposition for dyabrosis, rupture and profuse bleeding from the extremity.

The problems by the complex treatment of the congenital arterio-venous vascular diseases are considerable, in spite of all that the lower frequency and manifest expression to them, in particular in the cases with polyorgans comorbidity.

Key words: congenital arterio-venous angiodysplasy, upper extremity, progress and haemodynamic

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Некротизиращ фасциит – клиничен случай с обзор на литературата

В. Брощилова 1, И. Юнгарева 1, Ж. Бочева 2, С. Марина 1

1 Катедра по дерматология и венерология, Медицински факултет, София

2 Катедра по фармакология, Медицински факултет, София

 

Necrotizing fasciitis – a clinical case with a review of literature

V. Broshtilova 1, I. Yungareva 1, Zh. Bocheva 2, S. Marina 1

1 Department of Dermatology and Venereology, Faculty of Medicine, Sofia

2 Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Sofia

 ________________

Некротизиращият фасциит е животозастрашаваща дерматоза с фулминантно протичане. Клиничната картина на заболяването се представя от тежка полимикробна мекотъканна инфекция, засягаща кожа, подкожие и подлежаща фасция с обширна некроза и изразен токсо-инфекциозен синдром. Заболяването често се усложнява с полиорганна недостатъчност и завършва летално.

Представя се случай на некротизиращ фасциит на лявата подбедрица при имунокомпетентна пациентка на средна възраст. Обсъждат се съвременните диагностични и терапевтични прийоми в комплексния подход към заболяването.

Ключови думи: некротизиращ фасциит

Necrotizing fasciitis is a life-threatening dermatosis with an acute clinical course. It represents a severe soft tissue dermal-hypodermal infection of polymicrobic nature. Often it is complicated by systemic deterioration, multi-organ dysfunction and lethal outcome. Herein, a clinical case of an immuno-competent patient with necrotizing fasciitis of the lower extremity is presented. A short overview of the recent achievements in diagnostic verification and therapeutic approaches of the disease is laid out.

Key words: necrotizing fasciitis

Начало ^^

_____________________________________________________________________________________________