Начало
  За списанието
  Издателство
  Адрес за кореспонденция
  Университетска катедра по хирургия
 
 
 
 
 

Том LXVI 2010 Брой 4-5 – Съдържание и абстракти

 

Г. Присадов, А. Учиков, К. Атлиев, Г. Паскалев, И. Димитров, П. Бонев, А. Баташки - VATS при пациенти със солитарни периферни белодробни тумори

Н. Яръмов, М. Соколов, К. Ангелов, Б. Петров, В. Павлов - Хирургично лечение на перианални и ректо-вагинални фистули посредством Surgisis® AFPTM Anal Fistula Plug.

С. Маслянков, Н. Яръмов - Методология при изследването на качеството на живота
с въпросници на EORTC на пациенти, оперирани за ректален карцином. Прогностични фактори

Д. Шишков, Д. Матеев, К. Янев, М. Георгиев, В. Ангелов, А. Сарачев, П. Панчев - Радикална нефректомия или парциална резекция при локализиран (T1аN0M0) бъбречноклетъчен карцином

Н. Станилов, Л. Митева, Н. Станкова, Й. Йовчев, Т. Делийски, С. Станилова - Роля на IL-12P40 и IL-10 за прогресията на колоректален карцином

В. Говедарски, И. Петров, Т. Захариев, Г. Начев - Ренесансът на лумбалната симпатектомия

Е. Найденов, Хр. Цеков, В. Бусарски, С. Начев, В. Цекова, Т. Хаджиева - Терапевтични възможности при болни с мултиформен глиобластом

Н. Дамянов, К. Христова, И. Буруд, И. Драндарска - Случай на масивно кръвотечение от дивертикулоза на колона при пациент на апаратна вентилация с висок оперативен риск

Д. Петров, В. Станоев, Л. Пенев, М. Пенков - Хирургично лечение на интралобарна белодробна секвестрация при 50-годишна пациентка с аберантен съд от a. gastrica sin.

Д. Костов, Н. Драгнев, Р. Патанов, Г. Кобаков - Случай на хепатоцелуларен карцином, усложнен с ехинокок на черния дроб

__________________________________________________________________________________

VATS при пациенти със солитарни периферни белодробни тумори

Г. Присадов 1, А. Учиков 2, К. Атлиев 2, Г. Паскалев 2, И. Димитров 2, П. Бонев 2, А. Баташки 2

1 Клиника по гръдна хирургия, Университетска болница Бремен, Германия

2 Клиника по гръдно-коремна хирургия, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

 

VATS in patients with solitary periferal pulmonary tumors

 G. Prisadov 1, А. Uchikov 2, К. Atliev 2, G. Paskalev 2, I. Dimitrov 2, P. Bonev 2, А. Batashki 2

1 Clinic of Thoracic surgery, University Hospital of Bremen, Germany

2 Clinic of Thoraco-abdominal surgery, University Hospital „St. George“ – Plovdiv, Bulgaria

________________

Увод: Пациентите с периферна кръгла сянка в белия дроб често представляват сериозен диагностично-терапевтичен проблем.

Цел на горното съобщение е споделяне нашия опит с VATS в диагностиката и лечението на пациенти със солитарни периферни белодробни образования.

Материал и методи: За периода от 1997 г. до 2009 г. при 146 пациенти с периферни белодробни тумори е извършена първична видеоторакоскопия с цел резекция на тумора.

Резултати: При 112 (74,2%)от случаите е постигната радикална торакоскопска резекция на тумора с интраоперативна гефрир диагностика. При останалите 39 случая (25,8%) поради различни причини беше преминато към торакотомия с атипична резекция на възела. Малигнени бяха 54,55% от отстранените тумори, а 45,45% – бенигнени. При 18 от пациентите извършената интраоперативна гефрир диагностика показа първичен бронхиален карцином, поради което беше преминато към радикална резекция на тумора. При 13 пациенти гефрир диагностиката не бе категорична в диференциалната диагноза между белодробна метастаза и първичен бронхиален карцином, като след изчакване на окончателната патоморфологична диагноза извършихме радикална резекция в интервл. В 33 от случаите бяха отстранени белодробни метастази от екстрапулмонален първичен тумор.

Изводи: Въпреки усъвършенстването на диагностичните техники, видеоторакоскопското отстраняване на белодробния тумор и неговото последващо хистологично изследване осигурява окончателна диагноза, като по този начин се решава дефинитивно проблема с бенигнените лезии и се индицира коректно лечение на малигнените белодробни лезии.

Ключови думи: VATS, солитарни белодробни тумори, лечение

Summary: The patients with periferal solitary pulmonary nodule often present a serious diagnostic and therapeuthic challenge.The aim of our study is to present our experience in VATS for diagnosis and treatment of patients with solitary periferal pulmonary tumors.

Material and methods: For the period of 1997–2009, 146 patients with periferal pulmonary tumors underwent VATS for resection of the tumor.

Results: 112 (74,2%) of the patients underwent radical VATS resection of the tumor after intraoperative frozen sections for diagnosis. In the rest 39 cases (25,8%) due to different reasons VATS was converted to open thoracotomy and wedge resection. 54,55% of the resected tumors were malignant and 45,45% of them were benign. In 18 patients the intraoperative frozen sections confirmed primary lung cancer, and the procedure was converted to thoracotomy and radical resection. In 13 patients the results from the intraoperative frozen sections were not definite and we were not able to differ wether the tumor was a pulmonary metastase or a primary lung cancer,and after the final histological examination the patients were submitted to radical resection in interval. In 33 of the cases we resected pulmonary metastases from an extrapulmonary primary tumor.

Conclusions: Despite the advances in diagnostic technics, only the VATS resection of the pulmonary tumor and the histological examination assures definitive diagnosis, it allows the definitive treatment for the benign lesions and indicates the correct treatment for malignant lesions.

Key words: VATS, solitary pulmonary tumors, treatment

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Хирургично лечение на перианални и ректо-вагинални фистули посредством Surgisis ® AFP TM Anal Fistula Plug.

Н. Яръмов, М. Соколов, К. Ангелов, Б. Петров, В. Павлов

Катедра по хирургия

Клиника по хирургия „Проф. д-р Ал. Станишев“, II Хирургия

УМБАЛ „Александровска“ – София

 

Surgical treatment of the perianal and rectovaginal fistulas by means of Surgisis®AFP ™ Anal Fistula Plug.

N. Yaramov, M. Sokolov, K. Angelov, B. Petrov, V. Pavlov

Medical university of Sofia, Department of Surgery

University Hospital ”Alexandrovska”, Sofia

________________

Пациентите, страдащи от анални и ректовагинални фистули, изпитват симптоми на болезненост и анален дискомфорт, влошаващи качеството им на живот.

Внедряването на Biodesign Fistula Plug е наречено „драматичен скок напред в хирургията на фистулите“ [http://cookmedical.com/biodesign]. Чрез този продукт се избягва традиционното, технически трудно лечение на перианалните и ректо-вагинални фистули, често съпроводено с поражения върху сфинктерния апарат, причиняващи инконтиненция или стенози. Ние имаме скромен опит от само два случая до момента, но с отлични резултати, проследени до 31 и 33 месеца.

Symptoms of painful and uncomfortably occurred in patients with anal and rectovaginal fistulas witch worsened their quality of life. The introduce of Biodesign Fistula Plug is called “dramatic jump in surgery of the fistulas”. We can avoid from the traditionally and technicaly difficult treatment of perianal and rectovaginal fistulas through this advice. Therefore like this surgeons can avert frequently complications of the anal sphyncteric apparatus like incontinence or stenosis. We have only two cases like attempt for now but with excellent result followed up about 31 and 33 months.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Методология при изследването на качеството на живота с въпросници на EORTC на пациенти, оперирани за ректален карцином. Прогностични фактори

С. Маслянков, Н. Яръмов*

Хирургично отделение, МОДОЗС-ЕООД, В. Търново

*Катедра по хирургия, УМБАЛ „Александровска“, София

 

Methodology of quality of life assessment with EORTC q uestionnaires of operated for rectum carcinoma patients. Prognostic factors

 S. Maslyankov, N. Yaramov*

Surgical Department, MODOZS, Veliko Tarnovo

*Clinic of Surgical Diseases, University Hospital „Aleksandrovska“, Sofia

________________

Интегралното психометрично понятие качество на живот илюстрира субективното усещане за получените резултати. Разработените от EORTC инструменти допринасят за динамичното им обективизиране, като тяхната адекватна практическа приложимост подпомага оптимизирането им. При пациенти с ректален карцином се очаква този фактор да може да се използва в предиктивен аспект, подобно на други определящи развитието на болестта маркери.

Ключови думи: ректум, карцином, качество на живота, QLQ C30, QLQ C38, EORTC.

Съкращения: КЖ (качество на живот), ГССт (Груба Средна Стойност), СЗО Сфинктеро-запазваща операция), EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer), АПЕ (Абдомино-перинеална екстирпация).

The integral psychometric term quality of life illustrates the subjective sensation of the received results. The instruments developed by EORTC contribute to its dynamic objectification and optimization, by applying the adequate practice. For patients with rectal carcinoma this marker is expected to have a prediction value, like other markers that determine the progress of the disease.

Key words: rectum, carcinoma, quality of life, QLQ C30, QLQ C38, EORTC.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Радикална нефректомия или парциална резекция при локализиран (T1аN0M0) бъбречноклетъчен карцином

Д. Шишков, Д. Матеев, К. Янев, М. Георгиев, В. Ангелов, А. Сарачев, П. Панчев

МБАЛ „Пловдив“ – Пловдив, Урологично отделение „Св. Ап. Лука“

 

Radical nephrectomy or partial resection in localized (T1aN0M0) renal cell carcinoma

D. Shishkov, D. Mateev, K. Yanev, M. Georgiev, V. Angelov, A. Sarachev, P. Panchev

District hospital “ Plovdiv” – Plovdiv, Urology Department

________________

Цел: Да споделим опита си от парциалната резекция (нефрон щадяща) при локализиран (T1аN0M0) хипернефроиден карцином на бъбрека като органно съхраняваща операция. Възможности и дългосрочни резултати.

Материал и метод: За последните десет години сме извършели 89 парциални резекции при пациенти с локализиран (T1аN0M0) хипернефроиден карцином на бъбрека. При всички тях сме правели и лимфна дисекция на съответния лимфен басейн от засегната страна.

Резултати и обсъждане: Всички оперирани болни имат петгодишна преживяемост. При един пациент наблюдавахме развитие на хипернефроиден карцином контралатерално, което наложи и там извършване на парциалната резекция. При двама болни извършихме парциална резекция на единствен бъбрек.

Резултатите от оперативната интервенция са много добри, когато се стадира правилно карциномният процес, което позволява органно съхранение.

Ключови думи: хипернефроиден карцином, парциалната резекция, органно съхранение

Purpose: To share our experience about partial resection (nephron sparing) in localized (T1aN0M0) renal hypernephroid cancer as organ preserved operation. Opportunities and longterm results.

Material and metod: For last 10 years we have done 89 partial resections in patients with localized renal hypernehroid cancer. In all cases we have done lymphatic dissection of relevant lymph region of the affected side.

Results and discussing: All operated patients had five years of survival. We observed developing contralateral hypernefroid carcinoma in one patient that necessary performing a partial resection in this place. In two patients we performed a partial resection of a solitarykidney. The results of surgery are very good when we stage properly cancer processthatallowsorganpreservation.

Key words: hypernephroid carcinoma, partial resection,organ preservation.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Роля на IL-12P40 и IL-10 за прогресията на колоректален карцином

Н. Станилов 1, Л. Митева 2, Н. Станкова 3, Й. Йовчев 1, Т. Делийски 4, С. Станилова 2

1 Катедра по хирургия и урология, 2-ра Хирургическа клиника, Университетска болница, Стара Загора

2 Катедра по молекулярна биология, имунология и генетика, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

3 Студентка по медицина, VІ курс, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

4 Център по онкология, Медицински университет, Плевен

 

Role of IL-12P40 and IL-10 in Progression of Colorectal Cancer

N. Stanilov 1, L. Miteva 2, N. Stankova 3, J. Jovchev 1, T. Deliyski 4, S. Stanilova 2

 1 Department of Neurosurgery, Surgery and Urology, 2 nd Surgery clinic, University Hospital, Stara Zagora, Bulgaria

2 Department of Molecular Biology, Immunology and Medical Genetics, Trakia University, Medical Faculty, Stara Zagora, Bulgaria

3 Student in Medicine, VI-course, Medical Faculty, Stara Zagora, Bulgaria

4 Oncology Center, University School of Medicine, Pleven, Bulgaria

 ________________

Целта на това проучване е да се определи асоциацията на серумните нива на IL-12p40 и IL-10 с прогресията на колоректалeн карцином (CRC).

Получените резултати показват значими асоциации на серумните нива на IL-12p40 и на IL-10 с тежестта на CRC. Най-високи нива на IL-12p40 бяха установени при пациенти със стадий-I (423.6±224.7pg/ml) в сравнение с пациентите с по-тежък стадий. Данните за имуносупресивния цитокин, IL-10, са в противоположна посока. Най-високи нива на IL-10 бяха установени при стадий-IV (36.02±9.5pg/ml).

Получените резултати показват, че IL-12p40 и IL-10 са асоциирани с прогресията на тумора. По-тежките стадии на CRC се характеризират с ниски IL-12p40 и високи IL-10 серумни нива.

Ключови думи: цитокини, IL-12p40, IL-10, колоректален карцином

The aim of study was to investigate the association between serum levels of IL-12p40 and IL-10 and progression of the colorectal cancer (CRC).

Вe observed an association between severity of CRC and serum levels of investigated cytokines. IL-12p40 was in the highest level in stage-I (423.6 ± 224.7pg/ml) compared to more severe stages. In the opposite direction were the data for immunosuppressive cytokine, IL-10. Patients with stage-IV had the highest level of IL-10 (36.02±9.5pg/ml).

On the basis of our results we could conclude that IL-12p40 and IL-10 serum levels were associated with tumour progression. More severe stages of CRC are characterized by low IL-12p40 and high IL-10 serum levels.

Key words: cytokine, IL-12p40, IL-10, colorectal carcinoma

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Ренесансът на лумбалната симпатектомия

В. Говедарски, И. Петров, Т. Захариев, Г. Начев

УНСБАЛ „Св. Екатерина“, София

 

The renaissance of lumbar sympathectomy

V. Govedarski, I. Petrov, T. Zahariev, G. Nachev

“St. Ekaterina” University Hospital, Sofia

 ________________

Въпросът, към който е насочено вниманието, е дали използването на симпатектомия е било от полза при нереваскуларизационна критична исхемия на крайника. Бяха намерени общо 387 документа, от които 13 предствяха най-доброто доказателство в отговор на клиничния въпрос. Авторът, списанието, датата и страната на публикация, групата изучавани пациенти, начинът на изследване, свързаните с това последствия, резултати и слабости на проучването бяха представени в таблица. Ние заключихме, че лумбалната симпатектомия е минимално инвазивна процедура с ниски степени на усложнения. Случайни контролирани изследвания не успяха да индентифицират никакви обективни ползи от лумбалната симпатектомия, обаче само субективни подобрения на симптоми при пациенти с високо симптоматична критична исхимия на крайника бяха последователно демонстрирани в множество изследвани групи с подобрение в симптомите при приблизително 60% от пациентите. Лумбалната симпатектомия е в процес на възраждане и трябва да се прилага при симптоматични пациенти с критична исхимия на крайниците като алтернатива на ампутацията при пациенти с жизнени крайници.

Ключови думи: симпатектомия, критична исхемия

The question addressed was whether the use of sympathectomy was of benefit in non-revascularisable critical leg ischaemia. Altogether 387 papers were found, of which 13 represented the best evidence to answer the clinical question. The author, journal, date and country of publication, patient group studied, study type, relevant outcomes, results, and study weaknesses were tabulated. We conclude that lumbar sympathectomy is a minimally invasive procedure with a low complication rate. Randomized controlled trials have failed to identify any objective benefits for lumbar sympathectomy, but subjective improvements in symptoms for patients with highly symptomatic critical leg ischaemia have been consistently demonstrated in multiple cohort studies with sustained symptom improvements in approximately 60% of patients. Lumbar sympathectomy is in process of renaissance and should be considered for symptomatic patients with critical leg ischaemia as an alternative to amputation in patients with otherwise viable limbs.

Key words: Sympathectomy, critical ischaemia

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Терапевтични възможности при болни с мултиформен глиобластом

Е. Найденов 1, Хр. Цеков 1, В. Бусарски 1, С. Начев 2, В. Цекова 3, Т. Хаджиева 4

1 Клиника и катедра по неврохирургия и 2 Лаборатория по невропатология при УМБАЛ ,,Св. Ив. Рилски“ – София

3 Клиника по медицинска онкология и 4 Клиника по лъчелечение при УМБАЛ ,,Царица Йоанна“ – София

 

Treatment possibilities in patients with glioblastoma multiforme

 E. Naydenov 1, Chr. Tzekov 1, V. Bussarsky 1, S. Nachev 2, V. Tzekova 3, T. Hadjieva 4

1 Department of Neurosurgery and 2 Laboratory of Neuropathology, University Hospital “St. Iv. Rilski” – Sofia

Departments of 3Medical Oncology and 4Radiology, University Hospital “Queen Joanna” – Sofia

 ________________

Мултиформеният глиобластом е най-честият първичен злокачествен мозъчен тумор при възрастни. Съвременният подход при болните включва хирургично отстраняване на лезията с пос ледващи радио- и химиотерапия в установени дози и режими. Въпреки агресивното лечение преживяемостта в повечето случаи не надхвърля 12–16 месеца от момента на поставяне на диагнозата. Настоящият обзор има за цел да представи в систематизиран вид актуалните терапевтични възможности за контрол на това заболяване, както и перспективите за въвеждане на някои експериментални методи в масовата клинична практика.

Ключови думи: мултиформен глиобластом, терпевтични възможности, резултати

Glioblastoma multiforme is the most common primary malignant brain tumor in adults. The actual treatment approach includes surgical excision of the lesion followed by radio- and chemo-therapy in standard doses and regimens. In most cases, in spite of aggressive treatment, the survival does not exceed 12–16 months after the initial diagnosis. The present survey provides systematic information about the current treatment modalities for control of the disease as well as the perspectives of introduction of some experimental methods in clinical practice.

Key words: glioblastoma multiforme, treatment possibilities, results

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Случай на масивно кръвотечение от дивертикулоза на колона при пациент на апаратна вентилация с висок оперативен риск

Н. Дамянов, К. Христова*, И. Буруд*, И. Драндарска

Военно-медицинска мкадемия София, Сектор колопроктолагия, Катедра Патоморфология

* Jaber Al-Ahmed Armed Forces Hospital Department of Surgery, State of Kuwait

 

Case of Massive Bleeding from Diverticulosis of the Colon in High Risk Mechanically Ventilated Patient

N. Damianov, K. Hristova*, I. Burud*, I. Drandarska

Military Medical Academy , Section of Coloproctology, Department of Pathomorphology

*Jaber Al-Ahmed Armed Forces Hospital Department of Surgery, State of Kuwait

 ________________

Представен е случай от практиката на успешно третиране на масивно кървене от дисталния отдел на ГИТ при 81-годишен пациент с ХОББ, изискваща апаратна вентилация, хрониосепсис и ХБН. Независимо от кръвопреливанията и хемостатиците хеморагията не се овладя и с ангиография се доказа, че дисталният колон е източник на кървенето. Аплицира се вазопресин в долната мезентериална артерия с цел контрол на хеморагията и стабилизиране на хемодинамиката и се премина към хирургична хемостаза. Интраоперативната колоскопия доказа, че кървят дивертикули по цялото протежение на дебелото черво и независимо от оперативния риск се извърши тотална колектомия с илеостома и ректумът се затвори по Hartmann. Персистиращото кървене при дивертикулоза на дебелото черво изисква адекватен обем на дебелочревната резекция, която би трябвало да е минимум субтотална колектомия, дори при високорискови пациенти със сериозни съпътсващи заболявания.

Ключови думи: дивертикулоза на колона, кървене от дисталния отдел на гастроинтестиналния тракт (ГИТ), хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

This 81 years old man with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), chronic sepsis, chronic renal failure dependent on mechanical ventilation presented in the course of treatment with massive lower gastrointestinal bleeding (LGIB). Selective angiography of inferior mesenteric artery was performed 18 hours after first bleeding and localized source of bleeding at the distal colon as a contrast in the lumen of the gut. Direct intra-arterial injection of 3.4 micrograms Vasopressin was carried out in inferior mesentery artery for preparation of surgery. During surgery the colonoscopy was done and despite of the high operative risk total colectomy with ileostomy was performed. This case confirms that there are not alternatives of colectomy in continuing LGIB from colonic diverticula even in the high risk patients.

Keywords: lower gastrointestinal bleeding (LGIB), colonic diverticula, chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Хирургично лечение на интралобарна белодробна секвестрация при 50-годишна пациентка с аберантен съд от a. gastrica sin.

Д. Петров, В. Станоев, Л. Пенев*, М. Пенков*

Клиника по гръдна хирургия, СБАЛББ „Св. София“, МУ – София

*Клиника по рентгенология, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София

 

Surgical treatment for intralobar pulmonary sequestration in 50-years old woman with aberrant artery from a. gastrica sin .

D. Petrov, V. Stanoev, L. Penev*, M. Penkov*

Thoracic Surgery Department, Saint Sophia University Hospital,

*Radiology department, Ivan Rilsky University Hospital, Sofia

 ________________

Представяме рядък случай на 50-годишна жена, оперирана с диагноза интралобарна секвестрация с две аномални артерии, разположени в долния белодробен лигамент, едната произлизаща от торакалната аорта, а другата – от трункус целиакус на абдоминалната аорта. Диагнозата бе потвърдена с КТ на торакса с венозно контрастиране. Беше извършена лява долна лобектомия с отличен отдалечен резултат.

Ключови думи: белодробна секвестрация, аберантна артерия от трункус целиакус, оперативно лечение

A case of 50-years old female, operated on for intralobar sequestration with two 2 anomalous arteries in lig. pulmonale inf., one arising from thoracic aorta and the other – from truncus coeliacus of abdominal aorta. The diagnosis was confirmed by CT scan with i.v. and a left lower lobectomy was carried out with exellent long-term result.

Кey words: pulmonary sequestration, anomalous artery from truncus coeliacus of abdominal aorta, surgery

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Случай на хепатоцелуларен карцином, усложнен с ехинокок на черния дроб

Д. Костов, Н. Драгнев, Р. Патанов, Г. Кобаков 1

Клиника по хиругия, ВМА – МБАЛ – Варна

1 Отделение по хирургия, Комплексен онкологичен център – Варна

 

Hepatocellular carcinoma complicated with e chinococcal cyst of the liver

D. Kostov, N. Dragnev, R. Patanov, G. Kobakov 1

Department of Surgery, Naval Hospital – Varna

1 Division of Surgery, Interregional Dispensary and Hospital of Oncological Diseases – Varna  

________________  

Цел: Представяме рядък клиничен случай на комбинация между ехинокок на черния дроб и хепатоцелуларен карцином.

Материал и методи: Касае се за жена на 64-годишна възраст, постъпила в клиниката с неспецифични оплаквания от периодична болка в корема, гадене и повръщане. Образните и лабораторните диагностични методи доказаха засягане на Sg2 и Sg3 от ехинококова киста и на Sg4, Sg5 и Sg8 хепатоцелуларен карцином.

Резултати: Извършена е в планов порядък ехинококцектомия в комбинация с резекция на Sg4, Sg5 и Sg8. Следоперативно болната проведе противорецидивна химиопрофилактика.

Изводи: Синхронното развитие на ехинокок на черния дроб и хепатоцелуларен карцином се среща изключително рядко. Представеният клиничен случай е шестият, описан в достъпната литература.

Ключови думи: ехинокок на черния дроб, хепатоцелуларен карцином, черен дроб

Aim: W e present a rare case of concomitant echinococcus and hepatocellular carcinoma in a single lesion, and discuss the possible pathogenesis.

Material and Methods: A 64-year-old woman was admitted to the hospital with a few months’ history of weakness, weight loss and abdominal discomfort. Ultrasonography and computed tomography showed a cystic lesion measuring 10 cm in diameter in the segments 2 and 3 and multiple well-enhanced nodules adjacent to the cystic portion in the segments 4,5,8.

Results: The diagnosis was confirmed intraoperativelly – a hepatocellular carcinoma complicated with echinococcal cyst of the liver. A left trisectionectomy was performed. Mebendazole treatment was begun.

Conclusion: The simultaneous occurrence of echinococcosis disease and hepatocellular carcinoma is quite rare. Both of these diseases are chronic processes, and this further raises the possibility that echinococcosis could have had a role in the development of th e liver cancer.

Key words: echinococcal cyst, hepatocellular carcinoma, liver

Начало ^^

_____________________________________________________________________________________________