Начало
  За списанието
  Издателство
  Адрес за кореспонденция
  Университетска катедра по хирургия
 
 
 
 
 

Том LXV 2009 Брой 6 – Съдържание и абстракти

 

Н. Яръмов, М. Соколов, К. Ангелов, Св. Тошев - Хирургично лечение на ректовагиналните фистули – 10-годишен опит

Н. Владов, И. Такоров, К. Кацаров, В. Мутафчийски, С. Сегеев, И. Василевски, В. Михайлов - Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение

Д. Петров, В. Станоев, М. Пенков, Е. Горанов, Г. Янков -Хирургично лечение на белодробната секвестрация – 20-годишен опит

В. Василев, Е. Лефтеров, М. Попниколов, А. Атанасов - Интоксикационният синдром при остър холецистит в напреднала и старческа възраст

Св. Борисов, М. Таджер, Ш. Таджер - Хирургично лечение на доброкачествената
пилорно-дуоденална стеноза

Г. Байчев, П. Христова, И. Иванов - Валиден ли е Gail-моделът за оценка на риска от рак на млечната жлеза за българските жени?

П. Тепавичарова, Р. Романски - Алтернативи на аугментационната мамапластика
в съчетание с птоза на бюста

А. Учиков, Ив. Димитров, Е. Учикова, Г. Присадов, Д. Григоров, Д. Старибратова,
Ив. Новаков
- Полът като прогностичен фактор при болни с белодробен рак

М. Атанасова, Ст. Хинев - Влияние на предоперативната тревожност върху гаденето и повръщането в ранния следоперативен период

Г. Стоянов, Н. Яръмов, Н. Дамянов - Съчетани операции при чернодробна ехинококоза

Д. Старибратова, З. Запрянов, А. Учиков - Аденокарцином на панкреаса, „маскиран“ от карциноматоза на менингите

М. Лалева, К. Узунов, Н. Габровски, Ст. Габровски - Епидермоидни кисти в пинеалната област – анализ на четири случая и преглед на литературата

Г. Поптодоров, Ст. Габровски, Г. Бебечев, Н. Велинов - Myositis ossificans traumatica, причиняващ травматична невропатия поради хетеротопична осификация n. ishiadicus. (Представяне на един случай и преглед на литературата)

__________________________________________________________________________________

Хирургично лечение на ректовагиналните фистули – 10-годишен опит

Н. Яръмов, М. Соколов, К. Ангелов, Св. Тошев

Катедра по хирургия

Клиника по хирургия „Проф. д-р Ал. Станишев“, ІІ Хирургия

УМБАЛ „Александровска“ – София

 

10 Years Experience in Treatment of Rectovaginal Fistulas

 N. Yaramov, M. Sokolov, K. Angelov, Sv. Toshev

Department of Surgery,

Medical University, University Hospital “Aleksandrovska”, Sofia

 ________________

Представили сме нашия опит в лечението на 109 пациенти с придобити ректовагинални фистули, опериране в Клиниката по хирургия за периода 2001–2009 г. При 56 от болните използвахме модифицираната методика по Габриел, при 20 – модифицирана методика по Габриел със сфинктеропластика, при 3 – абдомино-анална резекция със свличане на сигмата в демукозирания анален канал, при 13 изведохме дефинитивен анус претер и при 17 изведохме временен анус претер с последваща пластика по Габриел. Позволяваме си да заключим, че въпреки малкия брой случаи нашите резултати от лечението на ректовагиналните фистули са обнадеждаващи и при добро техническо изпълнение оперативното им лечение е единственният надежден метод за радикално лечение.

Ключови думи: ректовагинални фистули, диагностични и оперативни проблеми

We presented our experience in treating 109 patients with acquired rectovaginal fistula operating in the Clinic of Surgery эа 2001-2009. In 56 patients the modified method used by Gabriel, at 20 a modified method by Gabriel with sphincterolevatorplasty, in 3 abdomino-anal resection with the fall of the sigma in demucosal anal canal, in 13 definitive anus preter and in 17 out temporary anus preter subsequent expression in Gabriel. To allow a conclusion that despite the small number of cases, our results of treatment of rectovaginal fistula are encouraging with good technical and operational performance is a reliable treatment.

 Key words: recto-vaginal fistulas, diagnostic and operative problems

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение

Н. Владов, И. Такоров, К. Кацаров 1, В. Мутафчийски, С. Сегеев, И. Василевски, В. Михайлов

Клиника по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия

1 Клиника по гастроентерология и хепатология, ВМА – София

 

Pancreatic cancer – Multidisciplinary Approach and Possibilities for Surgical Treatment

N. Vladov, I. Takorov, K. Katzarov 1, V. Mutafchiyski, S. Sergeev, I. Vasilevski, V. Michaylov

Clinic of Hepato-Biliary-Pancreatic and Transplant Surgery,

1 Clinic of Gastroenterology and Hepatology, Military Medical Academy – Sofia

________________

Kарциномът на панкреаса е едно от най-сериозните и тежки заболявания, които през последните години заемат сериозен дял от онкологичните заболявания в България. Агресивното развитие на болестта налага комплексно лечение и е предизвикателство както за консервативната, така и за оперативната медицина. Представяме 196 пациенти с карцином на панкреаса, оп ерирани за периода септември 2003 – февруари 2008 г. Извършени са 106 радикални панкреатични резекции и 90 палиативни операции. Пациентите са диагностицирани и стадирани предоперативно според стандартизиран в клиниката алгоритъм от интердисциплинарен екип. Използваните критерии за резектабилност включват липсата на далечни метастази и липсата на данни за инфилтрация на трункус целиакус и артерия мезентерика супериор. В представяната серия процентът на резектабилност е 54,1%, като са извършени 35 панкреатодуоденални резекции по Whipple, 49 пилоросъхраняващи дуоденопанкреатични резекции по Traverso-Longmire, 15 дистални панкреатектомии и 7 папилектомии. При 28 пациенти панкреатичната резекция е съпроводена със съдова резекция. При 17 пациенти са осъществени разширени резекции. Средният следоперативен болничен престой при радикално оперираните пациенти е 16,1 дни. Усложнения са наблюдавани при 39 пациенти (36,8%). От групата на радикално оперираните болни са починали шест пациенти (5,6%). Средната преживяемост при пациeнтите с радикална хирургична интервенция е 16,2 месеца. Хирургичната резекция е единственият метод за радикално лечение на панкреатичния рак, както и на периампуларните тумори. Във връзка с подобрената хирургична техника и реанимационни грижи през последното десетилетие се наблюдава непрекъснато разширяване на индикациите за извършване на дуоденопанкреатична резекция. За постигане на по-добри резултати е препоръчително извършването на този вид хирургия да се концентрира в специализирани центрове.

Ключови думи: карцином на панкреаса, дуодено-панкреатични резекции, съдови резекции

Pancreatic cancer is one of the most serious and severe diseases and takes a significant part of malignant diseases in Bulgaria, during the last years. The fast progression of this disease requires complex treatment and is still a considerable challenge for the conservative and the surgical approaches. We present a series of 196 consecutive patients operated in our clinic for the period September 2003 – February 2008. 106 radical pancreatic resections and 90 palliative procedures were performed. All of the patients were assessed before operation by multimodality team using standard protocols. The criteria for respectability are absence of distant metastasis as well as absence of data for infiltration of celiac trunk and superior mesenteric artery. In the presented series the percent of respectability is 54,1%. 35 Whipple procedures, 49 – Traverso-Longmire (PPPD – resections), 15 –distal pancreatectomies and 7 papillectomies were performed. In 28 cases the pancreatic resection was combined with vessel resection. 17 patients underwent extended resections. The average postoperative stay for the patients with radical operations is 16,1 days. 39 patients (36,8%) had complications. Six patients among the radically operated died (5,6%). The average survival rate for the patients with radical surgical interventions is 16,2 months. The surgical resection is the only method of choice for radical treatment of pancreatic cancer and periampular tumors. The indications for pancreato-duodenal resections have expended thanks to the development of the surgical technique and reanimation care, during the last ten years. In order to achieve better results it’s recommended that type of surgery to be concentrated in highly specialized centers.

Key words: pancreatic cancer, pancreato-duodenal resections, vascular resections

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Хирургично лечение на белодробната секвестрация – 20-годишен опит

Д. Петров, В. Станоев, М. Пенков*, Е. Горанов, Г. Янков

Клиника по гръдна хирургия, СБЬЛББ „Св. София“, Медицински университет – София

* Отделение по рентгенология, Университетска болница „Лозенец“ – София

 

Surgical Treatment of Pulmonary Sequestration – 20 Years Experience

 D. Petrov, V. Stanoev, M. Penkov*, E. Goranov, G. Yankov

Clinic of Pulmonary Surgery, "Sveta Sofia" Hospital, Medical University – Sofia

Radiological Department, University Hospital "Lozenets" – Sofia

  ________________

Цел: Да представим нашия опит в диагностиката и лечението на белодробната секвестрация и да оценим отдалечените резултати при оперираните пациенти.

Материал и методи: Между януари 1989 и януари 2009 8 болни (3 мъже и 5 жени, на средна възраст 23.9 години) бяха оперирани за белодробна секвестрация. Тя бе интралобарна при 7 (87.5%) и екстралобарна при 1 (12.5%) случай. Аномалията бе диагностицирана при рентгенов преглед по друг повод при 1 (12.5%) болен. При останалите заболяването се демонстрираше с рецидивиращи пневмо нии. Рентгенологично секвестрацията бе визуализирана като бенигнено, с постеробазална локализация, окръглено засенчване в 6 (75%) от случаите. Аортографията диагностицира порока при 2 (25%) болни, при останалите шест случая аномалният съд бе установен на компютърна томография с венозно контрастиране. При болните с интралобарна секвестрация бе извършена лобектомия при 5 болни и пирамидектомия при 2 болни, а при екстралобарната форма – локална ексцизия (секвестректомия).

Резултати: Не бе наблюдаван оперативен морталитет и морбидност при нито един от оперираните. Средният следоперативен престой бе 7.75 дни. Отдалечените резултати при просл едяването на болните за срок от 5 до 20 години се отчитат като отлични.

Заключение: Оперативното лечение на белодробната секвестрация е метод на избор, свързано с изключително ниска честота на периоперативните усложнения и отлични отдалечени резултати.

Ключови думи: белодробна секвестрация, диагностика, оперативно лечение

Aim: To study our experience in the diagnostics and treatment of pulmonary sequestration and to evaluate the long-term postoperative results.

Material and methods: Between Jan 1989 and Jan 2009, 8 patients (3 men, 5 women, mean age of 23.9 years) were operated on for lung sequestration. Sequestration was intralobar in 6 cases and extralobar in 2 cases. The abnormality was discovered by chance in 2 patients. The most frequent clinical manifestation was those of recurrent bronchopneumonia. Chest X-rays showed an apparently benign, posterobasal image in 75% of the cases. Arteriography was performed in 2 patients and revealed an abnormal systemic artery. Computerized tomography imaging with i.v. contrast confirmed the diagnosis in 6 patients. The intralobar type of sequestration was treated by lobectomy, and the extralobar type by sequestrectomy.

Results: The operative mortality and the morbidity rates were nil. The mean in-hospital stay was 7.75 days. The long-term postoperative results (follow-up from 5 to 20 years) are considered excellent.

Conclusion: The surgery is a method of choice in the treatment of pulmonary sequestration, with low rate of postoperative complications and excellent long-term results.

Key words: pulmonary sequestration, diagnostics, surgery

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Интоксикационният синдром при остър холецистит в напреднала и старческа възраст

В. Василев 1, Е. Лефтеров 2, М. Попниколов 2, А. Атанасов 2

1 МБАЛ –Казанлък ЕООД

2 МБАЛ – „Св. Ив. Рилски 2003“ – Дупница

 

Intoxication Syndrome in Acute Cholecystitis in Elderly and Old People

V. Vasilev 1, E. Lefterov 2, M. Popnikolov 2, A. Atanasov 2

1 MBAL – Kazanlak Ltd.

2 MBAL – „St. Ivan Rilski 2003“ – Dupnitsa

 ________________

Острият холецистит при пациенти в напреднала и старческа възраст се характеризира с бързо развиващ се интоксикационен с индром. Цел на настоящото проучване е да извърши оценка на интоксикационния сндром при 46 болни от остър холецистит – 17 мъже и 29 жени. Използвани са както клинични (общо състояние, температура, пулс, дишане), така и лабораторни (левкоцити, диференциално броене, левкоцитарен индекс на интоксикация – ЛИИ) показатели. Съпоставянето на данните от ЛИИ корелират с клиничната картина на болния и хистологичната находка.

Ключови думи: интоксикационен синдром, напреднала и старческа възраст, левкоцитарен индекс на интоксикация

Acute cholecystitis in elderly and old patients is characterized by quickly developing intoxication syndrome. The aim of this survey is to assess the intoxication syndrome in 46 patients, suffering from acute cholecystitis – 17 men and 29 women. Clinical signs / present status, temperature, pulse, respiration /, as well as laboratory results / leucocytes, blood count, leucocyte index of intoxication – LII / are used. The value of LII correspond with the clinical status of the patient and histological findings.

Key Words: intoxication syndrome, elderly and old patients, leucocyte index of intoxication

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Хирургично лечение на доброкачествената пилорно-дуоденална стеноза

Св. Борисов, М. Таджер, Ш. Таджер

Секция по спешна хирургия, III Хирургична клиника, МБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – София

 

Surgical Treatment of Gastric Outlet Obstruction

Sv. Borisov, M. Tadjer, Sh. M. Tadjer

 Emergency surgical Section, III rd Surgical Clinic, MHATEM Pirogov – Sofia

 ________________

В наши дни хирургичното лечение на пептичната язвена болест е редуцирано само до усложнените и` форми.Около 2/3 от операциите по повод усложнения на язвената болест се дължат на перфорациите, 1/3 – на неовладяващо се кървене въпреки ендоскопското третиране на улкусите. В редки случаи на хирургично лечение подлежат пенетриращите в съседни тъкани и органи калозни язви. Около 1–2% от болните с язвена болест развиват пилорно-дуоденална стеноза (ПДС) и в около 80% от случаите причина за това са язви на дуоденума.

Чрез ретроспективен анализ авторите си поставят за цел да проучат показанията, методите на лечение и изхода от него при лекуваните от тях болни с ПДС, на базата на съвременни принципи.

За период от 12 години (1993–2004 г.) в Трета хирургична клиника на Секцията по спешна хирургия при МБАЛСМ „Пирогов“ са оперирани 126 болни с ПДС. Съотношението мъже-жени е 4:1. Най-често е засегната средната възраст (30–59 г.) – 58,7%. Извършени са следните операции: резекция на стомаха –122 (от тях 109 по метода на Billroth I и 13 по Billroth II); само гастро-ентероанастомоза – 2; гастро-антеро анастомоза с трункусна ваготомия – 2. Основни фактори, повлияващи леталитета (3 болни – 2,3%), са наличието на тежки придружаващи заболявания и напреднала възраст (средна възраст на починалите – 76,3 г.). Проследени са късните резултати от 1 до 5 г. по Визик при 40 резецирани болни.

Авторите приемат стомашната резекция като метод на избор при лечението на декомпенсираната ПДС. Високият процент на реконструкция по метода на Billroth I – 86,5% се постига благодарение на модификацията по Haberer–Andreoju (60 болни). Запазването на нормалния пасаж на храната през дуоденума намалява честотата напострезекционните синдроми (97,5% отлични резултати по Vizic).

 Ключови думи: пилорно-дуоденална стеноза (ПДС), резекция на стомаха, модификация по Хаберер–Андреою

Today surgery for peptic ulcer disease is largery restricted to the treatment of complications. About two-thirds of operations for complicated peptic ulcer disease are due to perforations,about one-third of operations are necessary to stop peptic ulcer bleeding,despite endoscopic treatment.In rare cases, peptic ulcer penetration requires surgery. Approximately 1-2% of patients with peptic ulcer disease develop gastric outlet obstructions /GOO/, and about 80% of GOO due to peptic ulcer disease are caused by duodenal ulcers. Through retrospective analysis authors make it one’s aim to investigate indications,methods of treatment and outcome of treated patients,based on a contemporary principles.

Over a 12 year period /1993–2004/ in the third surgical clinic of the Emergency Medicine Institute „Pirogov“ a total of 126 patients presenting GOO are operated. There is a 4:1 male to female ratio. The middle age group is the most frequently affected /58,7%/.The folloing operations have been done: Resection of the stomach – 122 (Billroth I – 109; Billroth II – 13). Gastro-entero anastomosis – 2; Gastro-entero anastomosis with Vagotomia truncularis – 2. The main factors to influence mortality are the presence of serious concurrent medical illnes and age above 70 years (average age of dead patients – 76,3 year). Follow-up between 1 to 5 year is done according to Vizic on 40 resected patients. Autors accept resection of the stomach as a method of choice for treatment of GOO. The highly per cent of reconstruction according to Billroth I (86,5%) is realized by modification Haberer-Andreoiu (60 patients). Preserving the normal passage through the duodenum decreases frequency of postresection syndromes (97,5% excellent results according to Vizic).

 Key words: gastric outlet obstruction (GOO), resection of the stomach, Haberer-Andreoiu’s modification

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Валиден ли е Gail-моделът за оценка на риска от рак на млечната жлеза за българските жени?

Г. Байчев 1, П. Христова 2, И. Иванов 3

1 Онкохирургично отделение, Онкологичен център, УМБАЛ – Плевен

2 Катедра Социална и Превантивна Медицина, МУ – Плевен

3 Отделение по клинична патология, УМБАЛ – Плевен

 

Is the Gail model for breast cancer risk assessment valid for the Bulgarian women?

G. Baitchev 1, P. Hristova 2, I. Ivanov 3

1 Department of Oncology, Centre of Oncology, UMBAL – Pleven

2 Department of Social and Preventive Medicine, MU – Pleven

3 Department of Clinical Pathology, UMBAL – Pleven

 ________________

Увод: Количествената оценка на риска за развитие на карцином на гърдата стои в основата на превенцията и ранната диагностика на заболяването.

Цел: Цел на настоящето проучване е да се установи валидността на утвърдения в САЩ Gail-модел за българската популация, както и да се оцени относителното влияние на отделните рискови фактори върху вероятността от развитие на карцином на гърдата.

Материал и методи: Обект на ретроспективно проучване са 315 жени с доказан рак на млечната жлеза, при които е изчислен рискът по модела на Gail, като са използвани следните показатели: възраст, фамилна обремененост, възраст на менархе и първо раждане, предхождащи бенигнени биопсии, доказана атипия.

Резултати: При 186 (59%) няма повишен риск според математическия модел на Gail. При останалите 129 (41%) има статистически повишен риск (>1,7% за 5-годишен период). Статистическа достоверност за влияние се установи при всички проучвани фактори с изключение на показателя предходни биопсии на гърдата.

Изводи: Получените резултати ни дават основание да препоръчаме Gail модела като подход за базална оценка на вероятността от последващ карцином за българската популация между 35- и 70-годишна възраст.

Ключови думи: рак на млечната жлеза, риск, Gail-модел

Introduction: The quantitave assessment of the breast cancer risk is a fundamental for the process of preventation and early diagnosis.

Aims: The aim of present study is to determinate the validity of the Gail model used in USA for the Bulgarian population, and to assess the relative influence of each rick factor over the common breast cancer risk.

Materials and methods: The object of our study were 315 women with histologically proved breast cancer. Retrospectively breast cancer rick was assessed for all patients by using Gail model. The following data were used:family history, previous benign biopsies, proved atypia, age of menarche, age of first birth and patient's age at the moment of detecting the breast cancer.

Results : In 186 (59%) patients no high risk is present after Gail model assessment and in the others 129 (41%) patients high risk for development of breast cancer is detected(>1,7% for 5 years).Statistical reliability for the influence of each factor was found except for the previous benign biopsies.

Conclusion: The results give us a reason to recommend Gail model as routine method for breast cancer risk assessment for the Bulgarian population for patients between 35 and 70 years old.

 Key words: breast cancer, risk, Gail model

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Алтернативи на аугментационната мамапластика в съчетание с птоза на бюста

П. Тепавичарова, Р. Романски

Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия, УМБАЛ „Александровска“ – София

 

Alternatives of the Augmentation Mammaplasty Combined with Breast Ptosis

P. Tepavicharova, R. Romansky

Clinic of Plastic-Reconstructive and Aesthetic Surgery, University Hospital “Alexandrovska” – Sofia

 ________________

Комбинирането на аугментационната мамапластика с мастопексия в едно оперативно време е истинско предизвикателство поради трудността при точното определяне на тъканния излиш ък от птозата и необходимостта от съхраняването на част от него за покриване на мамарния имплант. По тези причини редица автори предпочитат двуетапната процедура: аугментация с последваща мастопексия или мастопексия с имплантация на протези на следващ етап. В настоящата студия представяме резултатите от едномоментното лечение на 98 пациентки с птоза на бюста. Използвани са 5 основни техники на мастопексия в комбинация аугментация. В 85% от случаите отчитаме много добър резултат, в 11% – задоволителен и при 4% от пациентите – лош.

Ключови думи: аугментация, мастопексия, птоза, алтернативи

Combining breast augmentation with mastopexy is a through challenge due to the difficulty of precise judgment of the tissue surplus and the necessity of keeping part of it for implant coverage. For those reasons, many authors prefer two stage procedure: augmentation with subsequent mastopexy or vice versa mastopexy with implantation of prostheses at a next stage. The present article reveals the results of one stage treatment of 98 patients with breast ptosis. Five basic techniques of mastopexy with augmentation were utilized. Very good result was registered in 85% of the cases, in another 11% – acceptable, and in 4% of the patients bad result was encountered.

Key words: augmentation, mastopexy, breast ptosis, alternatives

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Полът като прогностичен фактор при болни с белодробен рак

А. Учиков 1, Ив. Димитров 1, Е. Учикова 2, Г. Присадов 1, Д. Григоров 1 , Д. Старибратова 3, Ив. Новаков 1

1 Клиника по гръдна и коремна хирургия, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив

2 Клиника по акушерство и гинекология, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив

3 Катедра по патоанатомия, Медицински университет – Пловдив

 

Sex as a Prognostic Factor for the Patients with Non-small Cell Lung Cancer

A. Uchikov 1, I. Dimitrov 1, E. Uchikova 2, G. Prisadov 1, D. Grigorov 1, D. Staribratova 3, I. Novakov 1

1 Clinic of Thoracic and Abdominal Surgery, University Hospital ‘St.George’ – Plovdiv

2 Clinic of Obstetrics and Gynaecology, University Hospital ‘St.George’ – Plovdiv

3 Department of P athology, University Hospital ‘St.George’ – Plovdiv

 ________________

Увод: Белодробният карцином е водеща причина за смъртност от онкологични заболявания при мъжете и е с нарастваща честота при жените в цял свят. Съществуват все повече данни, че полът е важен прогностичен фактор при пациентите с белодробен карцином.

Материали и методи: Разглеждаме 440 радикално оперирани пациента с недребноклетъчен белодробен карцином, оперирани в нашата клиника за периода 1997–2004, на възраст от 23 до 82 години (378 мъже – 85,91% и 62 жени – 14,09%).

Резултати: 5-годишна преживяемост е установена при 99 от мъжете (26,19%) и при 32 от жените (51,61%).

Изводи: Полът е значим прогностичен фактор при пациентите е недребноклетъчен карцином на белия дроб. Женският пол се явява добър прогностичен фактор за преживяемоста.

Ключови думи: недребноклетъчен белодробен карцином, прогностични фактори, пол

Summary: Lung cancer is the leading cause for cancer mortality in the men and has an increasing prevalence in the women worldwide. There is growing evidence that the sex is an important prognostic factor for the patients with lung cancer.

Material and Methods: We present 440 radically operated patients with non-small cell lung cancer between 1997 and 2004, age range: 23–82 years (378 male – 85,91% and 62 female – 14,09%).

Results: The 5-years survival rate was 26,19% for the men (99 patients) and 51,61% for the female patients (32 patients)

Conclusions: Sex is a significant prognostic factor for the patients with non-small cell lung cancer. Female sex is a good prognostic factor for survival.

Key Words: non-small cell lung cancer, prognostic factors, sex

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Влияние на предоперативната тревожност върху гаденето и повръщането в ранния следоперативен период

М. Атанасова, Ст. Хинев

Клиника по хирургични заболявания, УМБАЛ „Александровска“ – София

 

Preoperative anxiety and its influence over the postoperative nausea and vomiting

M. Atanasova, St. Hinev

Department of Surgery, Clinic for Surgical Diseases, University Hospital “Alexandrovska” – Sofia

 ________________  

Предоперативната тревожност се приема от редица автори за предиктор на следоперативното гадене и повръщане, но доказателствата за това са малко. Целта на настоящото изследване беше да се оцени влиянието на предоперативната тревожност върху риска от гадене и повръщане в ранния следоперативен период. Проследени бяха 30 пациенти, като изследваните фактори – предиктори и потенциални предиктори – бяха: възраст, пол, анамнеза за тютюнопушене и предоперативна тревожност. Тревожността беше измерена чрез State-Trait Anxiety Inventory S-форма (STAI S-форма) и Visual Analogue Scale за тревожност (VAS). Проследени бяха инцидентите на гадене и повръщане 12 часа след операцията. При 14 пациенти се прояви следоперативно гадене и повръщане, като при всички тях беше отчетена висока предоперативна тревожност. Най-рисковата група за поява на следоперативно гадене и повръщане според нашето проучване включва млади мъже непушачи с висока степен на предоперативна тревожност. Съществува връзка между високите нива на предоперативна тревожност и повишения риск от следоперативно гадене и повръщане.

 Ключови думи: предоперативна тревожност, анестезия, следоперативно гадене и повръщане, операции на щитовидната жлеза

Preoperative anxiety has been suggested as a predictor of postoperative nausea and vomiting, but supporting data are lacking. The aim of this study was to evaluate the influence of preoperative anxiety on the risk of early postoperative nausea and vomiting. 30 patients participated in the study. The investigated factors – predictors and potential predictors – were: age, gender, smoking history and preoperative anxiety. The anxiety was measured by the State – Trait Anxiety Inventory S – form (STAI S – form) and the Visual Analogue Scale for anxiety (VAS). The outcome was the occurrence of nausea and vomiting 12 h after surgery. 14 patients were with nausea and vomiting postoperatively and all of them were with a high preoperative anxiety. The most risk group for postoperative nausea and vomiting in this study is: young men, non smokers with high preoperative anxiety. There is an association between high level of preoperative anxiety and early postoperative nausea and vomiting.

 Key words: preoperative anxiety, anesthesia, postoperative nausea and vomiting , operation on thyroid gland

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Съчетани операции при чернодробна ехинококоза

Г. Стоянов, Н. Яръмов, Н. Дамянов

Катедра по хирургия

Клиника по хирургия „Проф. д-р Ал. Станишев“, ІІ Хирургия

УМБАЛ „Александровска“ – София

 

Combined Surgical Treatment for Liver Echinococcosis

 G. Stoyanov, N. Yaramov, N. Dam yanov

Department of Surgery, Surgival Clinik "Prof. Dr. Al. Stanishev", 2 nd Surgery,

Medical University, University Hospital “Aleksandrovska” – Sofia

 ________________

Чернодробната ехинококоза е заболяване, което често се съчетава с ехинококоза на други органи или заболявания и дава усложнения, изискващи хирургически решения. Най-чести са съчетанията с абдоминална ехинококоза и компликации от страна на жлъчната система. Приема се становището за разумно разширяване обема на интервенцията чрез съчетани операции след екзактна преценка между хирургичния и анестезиологичния екип. При ехинококоза на слезката се възприема становището на органосъхраняваща операция предвид важната роля на далака в имуногенезата на организма. Прави се предложение за въвеждане на ендоскопската попилосфинктеротомия едновременно с ехинококектомията при стенотични процеси на дисталния холедох, с предимствата на съчетаните операции.

 Ключови думи: чернодробна ехинококоза, съчетани операции, индикации

Liver echinococcosis is a disease which is often seen in combination with echinococcosis in other organs, as well as with other medical conditions and is the reason for many complications that require surgical treatment. Most commonly echinococcosis manifests with abdominal echinococcosis and /or complications concerning the biliary system. Careful assessment by both the surgical and anesthesiological team, followed by extended surgical intervention via combined manners is thought to be a reasonable action. When dealing with echinococcosis in the spleen it is accepted to be performed organ-spearing intervention, having in mind the important role of the spleen in the immunogenesis. If a stenotic process in the distal bile duct is present, endoscopic papillosphincterotomy simultaneously with echinococcectomy might give an advantage for the combined operations.

 Key words: liver echinococcosis, combined surgical procedures, indications

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Аденокарцином на панкреаса, „маскиран“ от карциноматоза на менингите

Д. Старибратова 1, З. Запрянов 1, А. Учиков 2

1 Катедра „Обща и клинична патология“, Медицински университет – Пловдив

2 Втора хирургична клиника, Медицински университет – Пловдив

 

Adenocarcinoma of the Pancreas with Distant Meningeal Metastasis

D. Staribratova 1, Z. Zaprianov 1, А. Uchikov 2

 1 Department of Pathology, Medical University – Plovdiv

2 Second Surgical Department, Medical University – Plovdiv

________________

Честотата на карциноматозa нa менингите от рак на панкреаса е изключително ниска.

У нас случаи с уточнена диагноза рак на панкреаса рядко подлежат на аутопсия поради извънболничен екзитус или усложнения от страна на първичното огнище, поради което клиничният интерес към тях е слаб.

Ние имахме шанса да попаднем на карциноматозен менингит от рак на панкреаса, при който пациентката развива бурна неврологична симптоматика, маскираща първичната туморна локализация.

 Ключови думи: карциноматозa нa менинги, рак на панкреаса

The incidence of meningeal metastasis from pancreatic cancer is extremely low.

In our country patients die rapidly from pancreatic cancer and are extremely rarely subjected to autopsy – they either die at home, or complications from primary tumor result in low clinical interest.

We had the rare chance to perform an autopsy on a female patient with meningeal spread of pancreatic carcinoma, in which the patient initially developed signs of neurologic disorder without exhibiting any symptoms of pancreatic disease.

 Key words: meningeal metastasis, pancreatic adenocarcinoma

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Епидермоидни кисти в пинеалната област – анализ на четири случая и преглед на литературата

М. Лалева, К. Узунов, Н. Габровски, Ст. Габровски

Клиника по спешна неврохирургия, МБАЛСМ „Н. И. Пирогов“– София

 

Epidermoid Cysts in the Pineal Region – Analysis of Four Cases and Review of the Literature

M. Laleva, K. Uzunov, N. Gabrovski, St. Gabrovski

Clinic of Emergency Neurology, "Pirogov" Hospital – Sofia

  ________________

Eпидермоидните кисти представляват 0,2–1% от всички интракра ниални тумори. В пинеалната област се срещат изключително рядко Представяме общо четири случая на пинеални епидермоиди, наблюдавани от авторския колектив през последните 20 години, всички оперативно и хистологично верифицирани и кратък преглед на литературата по темата.

 Ключови думи: епидермоидни кисти, пинеална област

Epidermoid cysts represent 0.2–1% of all intracranial tumours. Extremely rare they are found in the pineal region. We present four patients with epidermoid cysts located in the pineal region observed and operated by the senior author (S. G.) during a period of twenty years and review of the literature.

 Key words: epidermoid cysts, pineal region

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Myositis ossificans traumatica, причиняващ травматична невропатия поради хетеротопична осификация n. ishiadicus

(Представяне на един случай и преглед на литературата)

Г. Поптодоров, Ст. Габровски, Г. Бебечев, Н. Велинов

Клиника по спешна неврохирургия, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ – София

 

Sciatic Хeuropathy Secondary to Compression by a Heterotopic Ossification Due to Myositis Ossificans Traumatica

(Case Report and Review of the Literature)

G. Poptodorov, St. Gabrovski, G. Bebechev, N. Velinov

Clinic of Emergency Neurology, "Pirogov" Hospital – Sofia 

________________  

Описваме случай на невропатия на седалищния нерв, дължаща се на компресия от посттравматичен калцификат (myositis ossificans traumatica). Пациент на 52 г. постъпва с оплаквания от прогресираща мускулна слабост в стъпалото на десния крак, манифестирала се след непроникваща т равма с последващо кръвонасядане по задната повърхност на бедрото. Неврологично се открива перонеална и тибиална пареза вдясно, придружени от болка и парестезия. Електромиографското изследване показва тотална денервация на m. tibialis anterior dex., m. extensor dig. brev. dex. и m. gastrocnemius dex. Образните изследвания демонстрират наличие на хетеротопичен калцификат в горната трета на бедрото. Интраоперативно се попадна на новообразуван костен тунел циркулярно обхващащ ствола на n.ishiadicus в протежение на 12 см. Лезията е с костна плътност, сраснала с епиневриума. Хистопатологичният резултат e „компактна кост без патологични промени“. Под оптично увеличение изцяло се отстрани хетеротопната костна структура. Независимо от постигнатата декомпресия за период на проследяване от една година не беше отчетено подобрение по отношение на неврологичната сиптоматика.

 Ключови думи: седалищен нерв, невропатия, посттравматичен калцификат

We describe a case of sciatic nerve entrapment neuropathy due to a posttraumatic heterotopic ossification (myositis ossificans traumatica). A 52 y.o. man was examined complaining from right lower limb pain and weakness progressing for one year after a blunt trauma and a hematoma of the hip. Clinical examination demonstrated sciatic nerve palsy with pain and paresthesia felt distal to the lesion. Electrodiagnostic studies show severe denervation changes in the tibialis anterior, extensor digitorum brevis and gastrocnemius muscles. Both radiography and CT scan revealed new bone formation in the soft tissue in the upper third of the hip. Surgical exploration discovered an osseous tunnel in the fascial plane between the semitendinous and biceps femoris muscles, encasing the sciatic nerve in a length of 12 cm. The lesion was hard and intimately associated with the epineuria. Histopathological examination of the lesion demonstrated mature, lamellar bone structure. Under optical magnification the ectopic bone was totally removed and decompression of the sciatic nerve was achieved. Nevertheless neurological recovery was absent at one year follow-up after surgery.

 Key words: sciatic nerve, entrapment neuropathy, posttraumatic heterotopic ossification, heterotopic calcification, heterotopic ossification, myositis ossificans

Начало ^^

_____________________________________________________________________________________________