Начало
  За списанието
  Издателство
  Адрес за кореспонденция
  Университетска катедра по хирургия
 
 
 
 
 

Том LXIV 2008 Брой 5-6 – Съдържание и абстракти

 

СТАТИИ

Кр. Янев, Д. Орманов, Пл. Димитров, М. Георгиев, В. Василев, П. Симеонов, П. Панчев - Лапароскопска радикална нефректомия при бъбречно-клетъчен карцином – начален опит

Г. Венков - Следоперативна стеноза на мехурната шийка

Кр. Янев, Д. Орманов, Пл. Димитров, М. Георгиев, В. Василев, П. Симеонов, П. Панчев - Лапароскопската пиелопластика – индикации, достъпи и начален опит

Р. Петков, А. Атанасов, Л. Атанасов, А. Димов, А. Кехайов, Е. Лефтеров, М. Попниколов, В. Младеновски - Tиреоидитът на Хашимото в хирургичен аспект

Д. Хинков - Опит от адхезивно затваряне на кожни рани в лицево-челюстната област

О. Хаджийски, М. Игнатовска, Д. Димитров - Хирургично лечение на болна с Morbus Recklinghausen (Neurofibromatoses Typ 1)

В. Говедарски, Цв. Милева, Ст. Генадиев, Т. Захариев, Г. Начев - Терапия с простагландини при пациенти с периферна артериална оклузивна болист в III и IV стадий по Фонтен

ОБЗОРИ

Н. Яръмов, К. Ангелов, М. Соколов, Св. Тошев - Рак на стомаха – хирургично лечение

Ст. Хинев, Д. Цонева, Н. Яръмов - Нискомолекулният хепарин Dalteparin за превенция на венозния тромбоемболизъм и адювант в лечението на колоректалния карцином

М. Маринов - Методологични и етични въпроси при разработването и провеждането на научни изследвания и публикуване в хирургията

 

СЛУЧАИ ОТ ПРАКТИКАТА

Т. Ефтимов, Ал. Петков, Т. Шамов, И. Иванов, Л. Войнов - Първични тумори на слъзната жлеза

Н. Кътев - Лимфом на щитовидната жлеза

 

__________________________________________________________________________________

Лапароскопска радикална нефректомия при бъбречно-клетъчен карцином – начален опит

Кр. Янев, Д. Орманов, Пл. Димитров, М. Георгиев, В. Василев, П. Симеонов, П. Панчев

Клиниката по Урология, УМБАЛ „Акександровска“ София

 

Laparoscopic radical nephrectomy for renal cell carcinoma – initial experience

K. Yanev, D. Ormanov, P. Dimitrov, M. Georgiev, V. Vasilev, P. Simeonov, P. Panchev

Department of Urology, Medical University Sofia

________________

Лапароскопския хирургичен подход при БКК се придържа към установените принципи на отворените хирургически интервенции. Понастоящтем лапароскопската радикална нефректомия може да бъде смятана за стандартно лечение на пациенти с бъбречно-клетъчен карцином в клиничен стадий I-II /Т1-2/. Анализираме и представяме първите случаи на лапароскопската нефректомия по повод БКК, извършени в Клиниката по Урология на УМБАЛ „Акександровска“. За периода март 2008г. до септември 2008 г. в клиниката са проведени четири лапароскопски нефректомии по повод бъбречно-клетъчен карцином. Пациентите са трима мъже и една жена, при средна възраст 56 години (от 50 г. до 62 г.), в три от случаите процеса е с локализация в дясно, а в един с локализация в ляво. Средното оперативно време при извършените 4 операции е 245 минути (от 180 до 360 минути). Средна кръвозагуба е 230 мл (от 100 мл до 350 мл). В случая на лява нефректомия, интраоперативно се получи кървене от средната супраренална артерия, което трудно се овладя. Конверсия се наложи в един от случаите на дясна нефректомия поради прорастване на тумора към черния дроб. Радикална лапароскопската нефректомия е метод на избор при хирургичното лечение на бъбречно-клетъчния карцином.

________________

In present days the laparoscopic radical nephrectomy is a standard treatment for patients with stage I-II /T1-2/ RCC. In this article we introduce our first experience with radical lap nephrectomies. For the period of six months /03.2008-09.2008/ in the urology department of Alexandrovska University Hospital – Sofia were performed 3 right and one left lap nephrectomies – the patients were three men and one woman /av. 56 y.o./. The average operative time was 245 minutes /180-360min/ and the average blood loss was 230ml /100-350ml/. In one case of left nephrectomy we did a conversion due to lesion of the middle suprarenal artery. A conversion was done in one case of right nephrectomy, as well, due to tumor adhesion to the liver.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Следоперативна стеноза на мехурната шийка

Г. Венков

Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София

 

Postoperative bladder neck stenosis

G. Venkov

Clinic of Urology, Medical University, Sofia

________________

Цели: Да проучи стенозите на мехурната шийка образувани след извършване на трансуретрална резекция на простатата и на суправезикална простатектомия при доброкачествена простатна хиперплазия.

Материал и методи: За период от 3 години, от 2005 до 2007 г., ретроспективно са проследени оперативните интервенции за стеноза на мехурната шийка (ТУР или дилатация), извършени в клиника по урология на Медицински университет – София. Стенозата на мехурната шийка се развива като късно усложнение след направена трансуретрална резекция на доброкачествена простатна хиперплазия или супрапубисна простатектомия.

Резултати: За проследения период от време са извършени: през 2005 г. – 62 дилатации и 86 ТУР, през 2006 г. – 59 дилатации и 65 ТУР, през 2007 г. – 54 дилатации и 59 ТУР поради следоперативна стеноза (контрактура, склероза) на мехурната шийка с образуване на ръбцова съединителна тъкан.

Заключение: Стенозата на мехурната шийка представлява тежко късно усложнение на оперативното лечение на ДПХ, изискващо оперативно лечение.

________________

Objectives: To review bladder neck stenosis formed after performing transurethral resection of the prostate and suprapubic prostatecthomy of benign prostatic hyperplasia.

Materials and Methods: For the period of three years (2005 – 2007) the operative interventions of bladder neck stenosis are reviewed. All the operations were performed in the Department of Urology of Medical University – Sofia. The bladder neck stenosis is developed in the form of late complication after completing a transurethral resection of benign prostatic hyperplasia or suprapubic prostatecthomy.

Results: For the observed period of time there have been performed the following operations: 2005 – 62 dilatations and 86 TUR, 2006 – 59 dilatations and 65 TUR, 2007 – 54 dilatations and 59 TUR due to postoperative bladder neck stenosis.

Conclusions: Bladder neck stenosis is a heavy late complication of operative treatment of benign prostatic hyperplasia, requiring operative treatment.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Лапароскопската пиелопластика – индикации, достъпи и начален опит

Кр. Янев, Д. Орманов, Пл. Димитров, М. Георгиев, В. Василев, П. Симеонов, П. Панчев

Клиниката по Урология, УМБАЛ „Акександровска“ София

 

Laparoscopic pyeloplasty – indications, approach and initial experience

K. Yanev, D. Ormanov, P. Dimitrov, M. Georgiev, V. Vasilev, P. Simeonov, P. Panchev

Department of Urology, Medical University Sofia

________________

Понастоящем лапароскопската пиелопластика е сериозона алтернатива на минимално инвазивната ендопиелопластика и отворената пиелопластика. Показанията и противопоказанията за лапароскопска пиелопластика, са сходни с тези, за ендопиелопластика или отворена оперативна интервенция. Анализираме и представяме първите случаи на лапароскопската пиелопластика, извършени в Клиниката по Урология на УМБАЛ „Акександровска“. За периода февруари 2008 г. до септември 2008 година в клиниката са проведени пет ретроперитонеоскопски пиелопластики. Проведените пластики са без прекъсване на пиелоуретералния сегмент. В три случая е извършена пиелопластика по Fenger, а в два случая Y-V пластика. В единия от случаите на Y-V пластика, предварително се екстрахира конкремент от бъбречното легенче. Пациентите са трима мъже и две жени, при средна възраст 54,2 години (от 47г. до 62 г.). Средното оперативно време при извършените операции е 186 минути (от 150 до 250 минути). Не са наблюдавани интраоперативни и следоперативни усложнения, и не се е налагала конверсия. Лапароскопската пиелопластика е метод на избор при хирургичното лечение на конгенитална хидронефроза, хидронефроза предизвикана от аберантни съдове и конгенитална хидронефроза в съчетание с нефролитиаза.

________________

Nowadays days the laparoscopic pyeloplasty is serious surgical alternative of the open and endoscopic pieloplasty. The inclusion and exclusion criteria for patient selection are similar to the other pyeloplasty methods. Here we introduce our first results in lap pyeloplasty which were performed in the Department of urology, Alexandrovska University Hospital – Sofia for the period of 7 months /02.2008-09.2008/. The patients were three men and two women /av. 54,2 y.o./. In 3 cases we did Fenger pyeloplasty and in 2 cases Y-V pyeloplasty. In one case of Y-V pyeloplasty, a pelvic stone was extracted. The average operating time was 186 minutes /150-250min./. There were no conversions, intraoperative or postoperative complications. Based on our first experience, we can conclude that lap pyeloplasty is a good choice in cases of congenital hydronephrosis, even when combined with nephrolithiasis or hydronephrosis due to aberrant vessels.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Tиреоидитът на Хашимото в хирургичен аспект

Р. Петков, А. Атанасов, Л. Атанасов, А. Димов, А. Кехайов, Е. Лефтеров, М. Попниколов, В. Младеновски

 

Hashimoto's Disease – Surgical Treatment

R. Petkov, A. Atanasov, L. Atanasov, A. Dimov, A. Kehayov, E. Lefterov, M. Popnikolov, V. Mladenovski

________________

Извършен е ретроспективен анализ на 1214 болни оперирани за тиреоидит на Хашимото в различни райони на страната: София, Ст. Загора, Хасково, Дупница, Смолян, Рудозем, 192 мъже = 15.8 % и 1022 жени = 84. 1% общо на 15-65 години. С дифузна форма на тиреоидит са били 264 от болните = 21.7% , а останалите болни с нодозна и полинодозна форма = 78.2%.

Тиреоидектомия е извършена при 319 болни = 26.2% и разширена субтотална резекция при останалите болни. В диагностичната схема са прилагани: физикално изследване, анамнестични данни ,хормонални изследвания – TSH, Ft4.TAT.MAT при 294 болни сцинтиграфия, при 598 болни = 49,2% и ехография на щитовидна жлеза.От всички болни карцином е открит при 186 = 15.2%. в клиничната картина е наблюдавана: болки в шията – 37.8%, локален дискомфорт – 100%.Хашитоксикозис – 9.8%, твърдо еластична консистенция на жлезата – 100%, прогресивно увеличение на жлезата – 100%.

Авторите приемат,че тиреоидитът на Хашимото следва да се приема като факултативна преканцероза и всички нодозни форми подлежат на оперативно лечение с възможност за органосъхраняваща операция.

________________

A retrospective analysis has been made of 1214 patients operatively treated for Hashimoto's disease in different regions of the country: Sofia, St. Zagora, Haskowo, Dupnica, Smolian, Rudosem. 192 men = 15.8% and 1022 female = 84.1 % on age 15–65 years old. With diffuse goiter was 264 of the patients = 21.7 %, the rest of the cases – with uninodular or multinodular forms of the disease.

Thyreoidectomy was made in 319 cases = 26.2% Subtotal thyreoidectomy was made in another cases.

Diagnosis was based on clinical examination, hormonal state, microsomal antibodies, ultrasound and radioactive scanning.

Owt of all patients thyroid carcinoma was detected in 186 = 15.2 %. Main clinical features were Pains – 37.8%,local tenderness – 100 %, firmness on palpation – 100 %, Hashitoxicosis – 9.8 %

Autors conclude,that Hashimoto disease is precancerosis and all uni or multi nodolors forms of the ddissease must be operated on.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Опит от адхезивно затваряне на кожни рани в лицево-челюстната област

Д. Хинков

Катедра по СЛЧХ, Стоматологичен ф-т, София

 

Experience from adhesive closure of skin wounds in Maxillo-facial region

D. Hinkov

________________

Споделен е опит от адхезивно затваряне на 187 кожни рани в лицево-челюстната област при 140 болни. При 75 от тях е използувано тъканно лепило „Каноконлит-Б“ /бутил-2 – цианоакрилат/ за първично или вторично затваряне на кожни рани. При останалите 65 болни, раните са затворени с лепенки за кожа Steri-Srtip в комбинация с интрадермален шев.

Авторът приема,че козметичният ефект на първично затворените с ЦАЛ или лепенки за кожа в комбинация с интрадермален шев е приблизително еднакъв и превъзхожда този при вторично залепените кожни рани.

Затворената с лепенка, предварително зашита с непрекъснат интрадермален шев кожна рана предполага по-голяма устойчивост в посока напречна на ръбовете на раната от самостоятелно залепената – до момента на свалянето на конците, лепенката и лепилото. Предвид на това този способ може да се използува с успех при редуциращите кожни операции и да се избегне техниката на вторично залепената кожна рана, още повече,че в козметичен аспект я превъзхожда.

________________

The clinical experience of closing of 187 skin wounds in Maxillo-facial region of 140 patients is shared. By 75from them use tissue adhesive “Kanokonlit-B” (Butyl-2 – cyanoacrylat) for primary or secondary closure of skin wounds.

By others 65 patients, the skin wounds closed with Steri-Strip combine with continue intradermal suture.

According to the author, aesthetic effect of primary closing skin wounds with cyanoacrylate or sticking plaster with intradermal suture is similar and excel these one by closing secondary with cyanoacrylate.

Closed by sticking plaster, combine with intradermal suture skin wound suppose more resistance by tension then primary closed by cyanoacrylate, till the moment of removed the sutures sticking plaster and cyanoacrylate tissue adhesive. By these way this technique can be use with success by the cases of skin reducing operation, because from aesthetical point of view, excel these one- by secondary closing the skin wounds with cyanoacrylate.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Хирургично лечение на болна с Morbus Recklinghausen ( Neurofibromatoses Typ 1)

О. Хаджийски, М. Игнатовска, Д. Димитров

УМБАЛСМ Н.И. Пирогов, София, Секция по изгаряне и пластична хирургия

 

Surgical intervention of a Female with Morbus Recklinghausen ( Neurofibromatoses Typ 1)

O. Hadjiiski, M. Ignatovska, D. Dimitrov

Department for Cauteritation and Plastic Surgery, N. I. Pirogov Hospital - Sofia

________________

Неврофиброматозата представлява комплексно генетично заболяване с широк спектър от клинични прояви. При него могат да се развият животозастрашаващи усложнения резултат на развитието на туморната формация. Хирургичното лечение е единственото ефикасно поведение за лечение на прогресиращата болка, промени в органите,тяхната функция и малигнизация. Представяме заболяване на 60-годишна жена с неврофибром тип едно на десен горен крайник оперирано от нас и отстранена тумора с големина 6200 кг.

________________

Neurofibromatoses are a complex set of genetic diseases with a wide spectrum of clinical manifestations. Life-threatening complications may develop as the result of tumor progression. Surgical intervention is the only effective means of treatment for progressive pain, disfigurement, functional compromise, and malignancy. We show 60 wears old female wit neurofibromas type one on the right upper limbs operated from us and eliminated tumor with weigh 6200 kg.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Терапия с простагландини при пациенти с периферна артериална оклузивна болист в III и IV стадий по Фонтен

В. Говедарски, Цв. Милева, Ст. Генадиев, Т. Захариев, Г. Начев

УНСБАЛ “Св. Екатерина” - София

 

Prostaglandin Therapy in Patients with Perpheral Occlusive Arterial Disease in III and IV Fontaine Stage

V. Govedarski, Cv. Mileva, St. Genadiev, T. Zahariev, G. Nachev

„St. Ekaterina“ University Hospital - Sofia

________________

В статията представяме резултатите за период от 3 години (2002–2004 г.) на Клиниката по Съдова хирургия и Ангиология към УНСБАЛ „Св. Екатерина“ гр. София при лечението с Иломедин на 70 пациента и с Проставазин на 65 пациента в III и IV клиничен стадий по Фонтен, неподлежащи на артериална реконструкция. Причините довели до хронична критична исхемия на крайниците включват атеросклероза, захарен диабет, болест на Бюргер. Добри резултати получихме при пациенти с болестта на Бюргер (ТАО). Добре се повлияват и пациентите с атеросклероза, които не страдат от захарен диабет. Най-лоши резултати имаме при диабетици в IV стадий по Фонтен. Локалното третиране на трофичните лезии и системното лечение с антибиотици при наличие на инфекции е задължително.

Въз основа на нашия опит може да се направи извод, че консервативното лечение с простагландини е метод на избор при пациенти в III и IV стадий по Фонтен, които не са показани за артериални реконструктивни или ендоваскуларни операции.

________________

We present the results for a period of 3 years (2002–2004) of the Clinic of Vascular Surgery and Angiology, “St. Ekaterina” University Hospital, Sofia of the treatment with Ilomedin of 70 patients and with Prostavasin of 65 patients in III and IV Fontaine stage, not suitable for arterial reconstruction. Etiologic factors leading to critical limb ischemia include atherosclerosis, diabetes mellitus, Burger’s disease. We achieved good results in patients with Burger’s disease and atherosclerosis, not having diabetes mellitus. We had worst results in diabetic patients in IV Fontaine stage. Local treatment of necrotic lesions and systematic use of antibiotics in cases of infection is obligatory.

On the bases of our experience we can conclude that conservative treatment with prostaglandins is a method of choice in patients in III and IV Fontaine stages, not suitable for arterial reconstructions or endovascular manipulations.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Рак на стомаха – хирургично лечение

Н. Яръмов, К. Ангелов, М. Соколов, Св. Тошев

Клиника по хирургия, Университетска болница „Александровска“

 

Gastric cancer – surgical treatment

N. Yaramov, K. Angelov, M. Sokolov, Sv. Toshev

Surgical clinic, University hospital „Aleksandrovska“

________________

В много страни през последните години увеличеното откриване на ранния стомашен рак, съвременните оперативни процедури и модерните постоперативни методи на лечение подобриха хирургичните резултати при стомашния рак. В Европа рандомизирани контролирани проучвания не показват различия между D2 и D1 резекциите. Тези резултати трябва да се интерпретират внимателно и не важат за японските пациенти, защото при тях морбидитета и морталитета след D2 гастректомия е много по-малък, сравнен с този след D1 гастректомия в Европа. Напоследък, малко инвазивните методики включват ендоскопска мукозна резекция и лапароскопска гастректомия, приложими при ранния стомашен карцином, но техния риск и предимства сравнени с традиционната гастректомия все още се обсъждат.

________________

In many countries, the increased detection of early gastric cancer, advanced operative procedures, and careful postoperative treatment have improved the surgical results of gastric cancer over the years. Although randomized controlled trials in Europe showed no survival benefit of D2 resection over D1 resection. The results must be interpreted with caution and cannot be extrapolated to Japanese patients, because the morbidity and mortality after D2 gastrectomy in Japan are much less than those after D1 gastrectomy in Europe. Recently, less invasive treatments, including endoscopic mucosal resection and laparoscopic gastrectomy, have become feasible for patients with early gastric cancer, but their risk and benefits compared with traditional gastrectomy are unclear.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Нискомолекулният хепарин Dalteparin за превенция на венозния тромбоемболизъм и адювант в лечението на колоректалния карцином

Ст. Хинев 1 , Д. Цонева 1 , Н. Яръмов 2

1 УМБАЛ „Александровска“ – София, Клиника по Хирургически болести, ОАИЛ

2 УМБАЛ „Александровска“ – София, Клиника по Хирургически болести

 

Low-molecular-weight Heparin Dalteparin for Prevention of Venous Thromboembolism and Adjuvant Treatment in Colorectal carcinoma

St. Hinev, D. Tzoneva, N. Jaramov

Thoracic Surgery Department, Saint Sophia University Hospital of Pulmonary Diseases, Medical Academy – Sofia

________________

Венозният тромбоемболизъм (ВТЕ) е сериозно усложнение на онкологичното заболяване, което настъпва при 4% до 20% от пациентите и е една от водещите причини за смърт. Колоректалната хирургия се отнася към раздела от медицината, в който рискът от развитие на тромбоемболични усложнения се признава за висок, а тяхната профилактика – задължителна. Един от широко използваните в клиничната практика нискомолекулни хепарини (НМХ) е Далтепарин.

Цел: В настоящия литературен обзор си поставихме за цел да изясним мястото на НМХ Далтепарин като адювант в комплексното лечение на колоректалния карцином.

Резултати: Използването на НМХ е рутинен метод за профилактика на тромбоемболичните усложнения в съвременната колоректална хирургия. Възможно е провеждането на продължително лечение с Далтепарин при онкологично болни пациенти с напреднали стадии на заболяването. Предполага се, че приложението на Далтепарин може да удължи сроковете на приживяемост при онкологично болните пациенти. Необходими са бъдещи изследвания с цел оценка способността на лекарствения препарат да променя биологичните свойства на туморната тъкан.

Заключение: Профилактиката на ВТЕ с Далтепарин при пациенти с колоректален карцином е с доказана ефективност, безопасност и е икономически по-изгодна в сравнение с Хепарин и другите НМХ-аналози.

________________

The venous thromboembolism is a major complication of oncology disease which occurs in 4 to 20% of patients, and is one of the leading causes for death. Colorectal surgery assigns to a section of medicine with a high risk of thromboembolic complications development, and their prophylaxis is obligatory. Dalteparin is one of the widely used in clinical practice low-molecular-weight heparins (LMWH).

Purpose: The aim of present review is to clarify the role of LMWH Dalteparin as adjuvant in complex therapy of colorectal carcinoma.

Results: Usage of LMWHs is a routine prophylaxis method for thromboembolic complications in the modern colorectal surgery. The long-term Dalteparin treatment is probably implemented in oncology patients with advanced disease stages. It is supposed that Dalteparin use may prolong the survivor period in oncology patients. Further investigations are required aiming evaluation of medicine product ability to change the biological characteristics of tumour tissue.

Conclusion: The venous thromboembolism prophylaxis with Dalteparin in patients with colorectal carcinoma has proved efficacy, safety, and is economically more advantageous than heparin and other LMWHs-analogues.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Методологични и етични въпроси при разработването и провеждането на научни изследвания и публикуване в хирургията *

М. Маринов

Клиника и катедра по неврохирургия, Медицински университет – София

УБ “ Св. Ив. Рилски ”

 

Preparation and conduction of research projects in surgery: methodology, ethics *

M. Marinov

Department of Neurosurgery, Medical University – Sofia,

University Hospital “Sv. Iv. Rilsky”

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Първични тумори на слъзната жлеза

Т. Ефтимов 1, Ал. Петков 1, Т. Шамов 1, И. Иванов 1, Л. Войнов 2

1 Клиника по Неврохирургия, Военномедицинска академия – София

2 Клиника по Офталмология, Военномедицинска академия – София

 

Lacrimal gland tumors

T. Eftimov 1, Al. Petkov 1, T. Shamov 1, I. Ivanov 1, L. Voinov 2

________________

Цел на настоящото проучване е да направи клинико-патологичен анализ на седем случая с тумори на слъзната жлеза, оперирани в Клиниката по Неврохирургия на Военномедицинска Академия – София.

Материал и методи: Анализирани са данните от наличната медицинска документация и оперативните протоколи, както и резултатите от хистологичното изследване и катамнезно проучване.

Резултати: Четири тумора (57%) са диагностицирани като аденокистични карциноми, два тумора (28%) са плеоморфни аденоми и един от туморите (15%) – В-клетъчен лимфом на слъзната жлеза. Пациентите с аденокистични карциноми са третирани с хирургическа ексцизия на тумора и последваща адювантна лъчетерапия. При два от случаите не сме наблюдавали рецидивност на тумора. Пациентите с плеоморфни аденоми са третирани само хирургично.

Обсъждане: Туморите на слъзната жлеза от епителен произход са предимно плеоморфни аденоми и аденокистични карциноми. Преобладават малигнените тумори на слъзната жлеза.

________________

Objective: The aim of this study is to analyze the clinico-pathological features of seven lacrimal gland tumors treated in Neurosurgical clinic of Military Medical Academy - Sofia.

Material and methods: Clinical data, treatment and patient’s follow-up were recorded and histological features reviewed.

Results: Four tumors (57%) were adenocystic carcinomas, two tumors (28%) - pleomorphic adenomas and one tumor was B-cell lymphoma of the lacrimal gland. The patients with adenocystic cartinomas were treated by wide surgical resection followed by adjuvant radiotherapy. No tumor recurrence was observed in 2 cases. Two patients with pleomorphyc adenomas were successfully treated by surgical resection only.

Conclusions: Epithelial lacrimal gland tumors are mainly pleomorphyc adenomas and adenocystic carcinomas, and malignances are more common than benign tumors.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Лимфом на щитовидната жлеза

Н. Кътев

Катедра по хирургия, Александровска болница – София

 

Malygnant lymphoma of the thyroid gland

N. Katev

Alexandrovska Hospital – Sofia

________________

Първичният лимфом на щитовидната жлеза по дефиниция е този лимфом, който се развива от тъканта на щитовидната жлеза, като се изключват лимфомите инвазиращи жлезата отвън директно или като метастази. Обикновено са от не-Ходжкинов тип. Те се делят на агресивен и бавно растящ клетъчен тип лимфоми.Съвременното лечение е комплексно и се състои от химиотерапия с лъчетерапия, но в много случаи поради животозаплашваща обструкция се налагат хирургични намеси – палиативни декомпресии или тироидектомия. Въпреки възможностите за предоперативна диагноза с тънкоигленна биопсия, все още често дефинитивната диагноза се поставя след оперативно отстраняване на тумора.

________________

Complex therapy of malignant lymphoma of the thyroid consists of chemotherapy and external beam radiation. The diagnosis can be made by fine-needle aspiration, but in many cases surgical biopsy is important. Significant number of patients present with symptoms of obstruction, necessitating thyroidectomy for palliation and radical removal of the mass.

Methods: To determine the outcomes of patients with malignant thyroid lymphoma after surgical thyroidectomy, we reviewed our experience with 3 patients. Between 1996 and 2001, 3 patients with thyroid lymphoma and symptoms or signs of airway and/or esophageal obstruction were treated at our Department of Surgery, Alexandrovska Hospital.

Results: The mean age of the patients was 53 years, and all were female. Patients presented with symptoms of dyspnea/stridor 2, dysphagia/pain 1, or impending airway obstruction 1. All underwent surgery. In addition to surgery, 2 patients had combined chemo- and radiotherapy, and 3 had only chemotherapy. Symptom-free survival after palliative surgery was determined. All 3 patients are alive and free of symptoms 6, 19 and 62 months after surgery.

Conclusions: Patients with malignant lymphoma of the thyroid can present with obstructive symptoms requiring palliative or curative intervention. In this group of patients, thyroidectomy can be associated with good long-term palliation and low morbidity.

Начало ^^

_____________________________________________________________________________________________