Начало
  За списанието
  Издателство
  Адрес за кореспонденция
  Университетска катедра по хирургия
 
 
 
 
 

Том LXIV 2008 Брой 4 – Съдържание и абстракти

 

СТАТИИ

Н. Яръмов, Вл. Христов, М. Соколов, К. Ангелов, Св. Тошев, Ц. Луканова - Инсулином на панкреаса – практически опит в лечението на рядко срещаната патология

Т. Спириев, Л. Лалева, О. Кълев, Я. Енчев, В. Бусарски - Първични лимфоми на централната нервна система. Анализ на 14 случая и преглед на литературата

Д. Петров, Г. Янков, Вл. Станоев - Дрениране на плевралната кухина след белодробна лобектомия с един или два катетъра – проспективно рандомизирано проучване

A. Янкулов, Г. Паскалев, К. Мурджев, А. Учиков, A. Чапкънов, И. Димитров, А. Баташки - Остър пневмонит при пациенти след талк плевродеза по повод злокачествен плеврален излив (собствени проучвания и преглед на литературата)

В. Говедарски, Б. Денчев, Т. Захариев, Г. Начев - Профундопластика след ретромбоза на първичен дистален феморо-поплитеален байпас с компрометиран периферен аутлет

Р. Романски, П. Тепавичарова - Варианти на миокутанното ламбо от m. latissimus dorsi за реконструкция на гърдата

 

ОБЗОРИ

Д. Петров - Двустранна белодробна ехинококоза – хирургична стратегия, оперативни достъпи и методики

Г. Стоянов, Н. Яръмов, Н. Дамянов - Статистически данни при чернодробна ехинококоза

 

СЛУЧАИ ОТ ПРАКТИКАТА

М. Кътева - Ретроградно предмишнично неврокутанно ламбо

М. Кътева - Дорзални дигитални ретроградни островни ламба

К. Узунов, М. Лалева, М. Каменова, Н. Габровски, Ст. Габровски - Хронични капсулирани интрацеребрални хематоми. Клиничен случай и преглед на литературата

 

В ПАМЕТ НА

Проф. д-р Веселин Матеев

 

__________________________________________________________________________________

Инсулином на панкреаса – практически опит в лечението на рядко срещаната патология

Н. Яръмов 1, Вл. Христов 2, М. Соколов 1, К. Ангелов 1, Св. Тошев 1, Ц. Луканова 1

1 Катедра по хирургия, Клиника по хирургически болести „Проф. д-р Ал. Станишев“, ІІ Хирургия, УМБАЛ „Александровска“ – София

2 Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска“ – София

 

Pancreatic Insulinoma – Treatment Experience of the Rare Type Pathology

N. Yaramov 1, Vl. Hristov 2, M. Sokolov 1, K. Angelov 1, Sl. Toshev 1, Ts. Lukanova 1

1 Department of Surgery, Clinic of Surgical Diseases „Prof. Dr. Al. Stanishev“, 2nd Surgery, University Hospital “Alexandrovska” – Sofia

2 Clinic of Endocrinology, University Hospital “Alexandrovska” – Sofia

________________

Инсулиномът е най-често срещаният панкреасен ендокринен тумор. Той най-често е представен от малък доброкачествен аденом за разлика от другите ендокринни тумори, които обикновено са малигнени. Солитарните тумори, които се развиват при пациенти без персонална и фамилна анамнеза за ендокринни нарушения, се характеризират като спорадична форма. При втората група е налице фамилна анамнеза за MEN1 синдром (multiple endocrine neoplasm) с автозомно доминантно унаследяване. Въпреки новите хистопатологични критерии, няма достатъчно убедителни хистологични и имунохистохимични маркери, които достоверно да предскажат биологичното поведение, така че дефинитивната диагноза на малигнения инсулином все още се базира на представянето на евентуални регионални или далечни метастази и локалното агресивно поведение. Най-характерното в клиничната картина е описано още в 1935 г. от Whipple и Fraatz – психоневрологични симптоми на хиперинсулинизъм, ниско ниво на кръвна захар на гладно и купиране на симптоматиката с въвеждане на глюкозни разтвори. Съвременните клинико-лабораторни и апаратно-инструментални диагностични методи позволяват прецизирането на състоянието, точното, в повечето случаи, локализиране и предоперативно стадиране на инсулинома. Консервативното лечение обикновено е необходимо предоперативно в случаите на малигнен инсулином. Хирургичното отстраняване на тумора чрез енуклеация или панкреасна резекция в зависимост от макроскопския изглед и локализация е дефинитивното лечение. Оперативната интервенция има смисъл дори в случаите на метастатичен процес – солитарни и бавнорастящи метастази. С успех се прилагат системна и локорегионална антипролиферативна терапия.

За почти деветгодишен период (2000–2008) авторите са диагностицирали и лекували хирургично 7 случая на пациенти с инсулином. При двама от тях е доказана малигнена форма на заболяването. При всички пациенти са отчетени добри близки и далечни резултати от комплексната терапия.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Първични лимфоми на централната нервна система. Анализ на 14 случая и преглед на литературата

Т. Спириев 1, Л. Лалева 1, О. Кълев 2, Я. Енчев 3, В. Бусарски 3

1 Медицински университет – София

2 Лаборатория по невропатология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София

3 Клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София

 

Primary Central Nervous System Lymphoma. Report оf Fourteen Cases аnd Review оf the Literature

T. Spiriev 1, L. Laleva 1, O. Kalev 2, Y. Enchev 3, V. Bussarsky 3

1 Medical University – Sofia

2 Laboratory of Neuropathology, University Hospital „Sv. Ivan Rilski" – Sofia

3 Clinic of Neurosurgery, University Hospital „Sv. Ivan Rilski" – Sofia

________________

В настоящото проучване представяме 14 пациента с първични лимфоми на централната нервна система (ПЛЦНС), оперирани в периода 2000–2006 г., в Клиниката по неврохирургия при Университетска болница „Св. Иван Рилски“ и хистологично верифицирани в Лабораторията по невропатология на Университетска болница „Александровска“. Съотношението мъже към жени в изследваната група е приблизително 2:1. Възрастовото разпределение варира от 28 до 73 години (средно 59,7 години за мъжете и 53,6 години за жените). Най-чести начални прояви са фокален неврологичен дефицит, психо-патологични симптоми, синдром на повишено вътречерепно налягане. Продължителността на симптомите до хоспитализацията при 80% от случаите е от 1 седмица до 1 месец. Като метод за първоначална диагноза са изпозвани компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс. Значителен брой от случаите са диагностицирани като високостепенни глиоми или метастази, базирайки се на предоперативните образни изследвания. Системни лимфоми не са потвърдени при нито един от пациентите. Хирургично отстраняване на лезиите е предприето в 12 случая, а биопсия – при 2. ПЛЦНС се диференциират трудно само по клинични данни без щателно хистопатологично изследване, вкл. имунохистохимия. Според нас прецизната ранна хистологична диагноза и адекватното постоперативно адювантно лечение на пациента са от определяща важност за по-добрата прогноза.

________________

The authors present 14 patients with primary central nervous system lymphomas (PCNSL), treated at the Clinic of Neurosurgery, University Hospital “Sv. Ivan Rilski” and neuropathologically studied in the Laboratory of Neuropathology, University Hospital “Alexandrovska” during the period 2000–2006. The male to female ratio in the investigated group was approximately 2:1. The age at diagnosis ranged from 28 to 73 years (average 59.7 years for males and 53.6 years for females). The primary onset symptoms were: focal neurological deficit, psychopathologic symptoms, syndrome of increased intracranial pressure etc. (1 week to 1 month duration of symptoms till hospitalization in 80% of cases). Computer tomography and magnetic resonance imaging were used for initial diagnosis. Significant numbers of the lesions were considered as high-grade glioma (glioblastoma) or metastatic tumor, based on preoperative neuroimaging. Systemic lymphoma was not confirmed in any of the patients. Surgical excision was undertaken in 12 cases and 2 cases had biopsy only. PCNSL are difficult to be differentiated only on clinical data from other CNS neoplasms without neuropathological examination incl. immunohistochemistry. By our opinion the precise and prompt neuropathological diagnosis and the proper early treatment are essential for the better prognosis of the patient.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Дрениране на плевралната кухина след белодробна лобектомия с един или два катетъра – проспективно рандомизирано проучване

Д. Петров, Г. Янков, Вл. Станоев

Клиника по гръдна хирургия, СБАЛББ „Св. София“, Медицински университет – София

 

Comparison of the Single or Double Chest Tubes Drainage after Pulmonary Lobectomies – Prospective Randomised Trial

D. Petrov, G. Yankov, Vl. Stanoev

Thoracic Surgery Department, Saint Sofia University Hospital of Pulmonary Diseases, Medical University – Sofia

________________

Цел: Да се направи сравнение в ефективността при използването на един или два интраплеврални катетъра за дренаж след белодробни лобектомии.

Методи: Това рандомизирано проспективно проучване включва 80 болни, оперирани с лобектомия за периода от март 2007 до юли 2008 г. При 40 болни плевралната кухина бе дренирана само с един катетър 32-F (Група 1 с 1 дренаж), докатo в Група 2 бяха използвани 2 дрена 32-F. Пред-, интра- и следоперативните показатели в двете групи бяха сравнени статистически.

Резултати: Не се установи разлика в пред- и интраоперативната характеристика на болните в двете групи. Средното количество на дренираната течност бе 1105,5 ±121,5 cc в Група 1 и 1579 ± 156,8 cc в Група 2 (p = 0,001). Средната стойност при оценка на следоперативната болка по визуалната аналогова схема (ВAС) до втория ден бе 4,28 ± 1,53 за Група 1 и 5,1 ± 1,65 за Група 2 (p = 0,012). В по-късния период (след две седмици) средните стойности бяха съответно 1,48 ± 0,13 срещу 2,3±0,17 (p = 0,019). Останалите наблюдавани резултати бяха подобни в двете групи.

Заключение: Дренирането на плевралната кухина с два катетъра не е по-ефективно от дренирането и` с един катетър.Дренирането по втория начин е по-ефективно по отношение редуцирането на следоперативната болка и на количеството на евакуираната течност. Себестойността на лечението е намалена, без да е увеличена честотата на следоперативните усложнения.

________________

Objective: This study aimed to investigate whether using 2 tubes after a pulmonary lobectomy is more effective than using a single tube.

Method: This prospective randomised study included 80 consecutive patients who underwent lobectomy or bilobectomy for any pathological condition between March 2007 and July 2008. In the 40 patients in the ‘single-tube group’, only one 32-F chest tube was inserted, and in the 40 patients in the ‘double-tube group’, two 32-F chest tubes were inserted. Pre-, intra- and postoperative variables in both the groups were compared.

Results: The preoperative and intraoperative characteristics of the patients were similar in both groups. The mean amount of drainage from chest tubes was 1105.5 ± 121.5 cc in the single-tube group and 1579 ± 156.8 cc in the double-tube group (p = 0.001). The mean values of postoperative pain assessed on the visual analogue scale (VAS) in the early (second day) period were 4.28 ± 1.53 in the single-tube group and 5.1±1.65 in the double-tube group (p = 0.014). The VAS scores in the late (second week) period were 1.48±0.13 in the single-tube group and 2.3± 0.17 in the double-tube group (p = 0.019). All other related parameters were similar in both the groups.

Conclusions: Insertion of 2 chest tubes is not more effective than the insertion of a single chest tube after pulmonary lobectomy. Moreover, using a single tube is in fact more effective than using 2 tubes in that it causes less postoperative pain and less pleural fluid loss and reduce the treatment cost without increasing the risk complications.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Остър пневмонит при пациенти след талк плевродеза по повод злокачествен плеврален излив (собствени проучвания и преглед на литературата)

A . Янкулов, Г. Паскалев, К. Мурджев, А. Учиков, A . Чапкънов, И. Димитров, А. Баташки

Клиника по гръдно-коремна хирургия към УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив

 

Acute Pneumonitis after Talc Pleurodesis in Patients with Malignant Pleural Effusions (our experience and literature review)

A. Yankulov, G. Paskalev, K. Mourdjev, A. Uchikov, A. Chapkanov, I. Dimitrov, A. Batashki

Department of Thoracic and Abdominal Surgery UMBAL „St. George" – Plovdiv

________________

Увод: Плевралните изливи са често срещано усложнение на злокачествените заболявания. Най-масовият метод за третиране на тези пациенти е талк плевродезата. Предвид тежките усложнения, до които може да доведе талкът, качеството на живот на тези пациенти може да бъде сериозно компрометирано.

Материали, методи, резултати: Разглеждаме пациенти, развили асептичен пневмонит след видео-асистирана талк плевродеза.

Заключение: Описаните от нас случаи потвърждават наблюдението на други aвтори, че при около 50% от пациентите след талк плеродеза се срещат по-леки или по-тежки белодробни усложнения. Това отваря врати за нови предизвикателства и изследвания в търсене на оптималния агент за плевродеза.

________________

Introduction: Pleural effusions are common complication of malignant diseases. Talc pleurodesis is the most popular method for treatment. The seriously complications after talc pleurodesis can compromise the quality of life of these patients.

Materials, methods, results: Patients with aseptic acute pneumonitis after Video-assisted talc pleurodesis.

Conclusion: Our results confirm world experience and show that in 50% in patients after talc pleurodesis we have pulmonary complications. This open a perspectives and evoke researches for optimal pleurodesis agent.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Профундопластика след ретромбоза на първичен дистален феморо-поплитеален байпас с компрометиран периферен аутлет

В. Говедарски, Б. Денчев, Т. Захариев, Г. Начев

УНСБАЛ „Св. Екатерина“ – София

 

Profundaplasty after Rrethrombosis of Primary Distal Femoro-popliteal Bypass Grafting with Compromised („Blind“) Peripheral Outlet

V. Govedarski, B. Denchev, T. Zakhariev, G. Nachev

„St. Ekaterina“ University Hospital – Sofia

________________

Цел: Прилагане на изолирана профундопластика като алтернативна съдова операция след ретромбоза на дистален феморо-поплитеален байпас с компрометиран периферен аутлет.

Въведение: Анатомичните аспекти, въздействащи върху проходимостта на инфрагеникуларните байпаси, включват качеството на приводящите и отводящите артериални сегменти, типа на графтовия материал и състоянието на периферния run-off. Редица изследвания в достъпната литература отдават най-голям приоритет на последния в патогенезата на феморо-поплитеалните байпас-ретромбози.

Материал и методи: Направено е ретроспективно проучване на 25 случая с ретромбоза на дистален феморо-поплитеален байпас графт с последваща реваскуларизация на a. profunda femoris, лекувани и третирани в Клиниката по съдова хирургия и ангиология на УНСБАЛ „Света Екатерина“ за 3-годишен период от време – от 2005 до 2007 г. включително.

Обсъждане: Анализът на нашите резултати показва възможностите на профундопластиката пред тромбектомията или re-do оперативната интервенция, тъй като последната е обречена на нов неуспех в условията на неефeктивен периферен аутлет.

________________

Purpose: Applying of the isolated profundaplasty in alternative vascular operation after distal femoro-popliteal bypass grafting rethrombosis with compromised („blind“) peripheral outlet.

Introduction: Anatomical factors influencing infragenicular vascular bypass outcomes include inflow vessel quality, conduit quality, and the nature and quality of the outflow bed. Several studies have emphasized the importance of conduit quality over outflow as the primary determinant of graft patency and limb salvage.

Patients and Methods: 25 cases for 3 years (2005–2007) with rethrombosis after primary distal femoropopliteal bypass grafting and re-do profunda femoris artery revascularisation, treating in the Clinic of Vascular Surgery and Angiology, „St. Ekaterina“ University Hospital, was presented in this study.

Conclusion: Analysis of the our results presenting the possibility of the profunda femoris artery revascularisation over thrombectomy, depending from re-operative failure.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Варианти на миокутанното ламбо от m. latissimus dorsi за реконструкция на гърдата

Р. Романски, П. Тепавичарова

Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия УМБАЛ „Александровска“ – София

 

Types of M. Latissimus Dorsi Myocutaneous Flap for Breast Reconstruction

R. Romansky, P. Tepavicharova

Clinic of Plastic-Reconstructive and Aesthetic Surgery, University Hospital „Alexandrovska“ – Sofia

________________

В Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия на УМБАЛ „Александровска“, гр. София, са извършени 58 реконструкции на гърдата с кожно-мускулно ламбо от m. latissimus dorsi. Преобладаващият брой пациенти са с последици от радикална мастектомия, извършена по повод на неоплазми, на млечната жлеза. Техниката бе комбинирана най-често с поставяне на имплант като първи етап от цялост ната реконструкция (42 случая). При 16 пациентки ламбото бе приложено самостоятелно, тъй като се касаеше за секторална резекция, мастектомия с едномоментна реконструкция или много малка по-размер, здрава контралатерална гърда. Пациентите бяха на възраст от 18 до 56 години, средно 39 години. При две пациентки реконструкцията бе извършена по повод асиметрия на гърдите вследствие на синдром на Поланд.

________________

Fifty eight reconstructions with m.latisimus dorsi myocutaneous flap were done in the clinic for Plastic reconstructive and aesthetic surgery at University hospital Alexandrovska, Sofia. The majority of the patients were with consequences of radical mastectomy subsequent to breast cancer. The technique was frequently combined with application of an implant as first of the complex reconstruction (42 cases). In 16 patients the flap alone was used, because they had sectoral resection, immediate breast reconstruction, or very small contralateral breast. The average age of the patients was 39, with range between 18 and 56. On two patients with Polland syndrome, reconstruction was performed as treatment of the breast asymmetry.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Двустранна белодробна ехинококоза – хирургична стратегия, оперативни достъпи и методики

Д. Петров

Клиника по гръдна хирургия, СБАЛББ „Св. София“, Медицински университет – София

 

Bilateral Pulmonary Еchinococcosis – Surgical Strategy, Operative Approaches and Techniques

D. Petrov

Thoracic Surgery Department, Saint Sophia University Hospital of Pulmonary Diseases, Medical Academy – Sofia

________________

Въз основата на анализа на 116 литературни източника и на огромния личен опит са дискутирани лечебната стратегия (едноетапна или двуетапна операция), различните оперативни достъпи, методики и следоперативните резултати в лечението на двустранната белодробна ехинококоза, включително съчетана с абдоминална ехинококоза.

________________

Based on the analysis of over 116 scientific papers and on the vast personal experience the surgical strategy (one-stage or two-stage operation), different operative approaches, operative methods and postoperative results of the treatment of bilateral pulmonary echinococcosis, including association with abdominal echinococcosis, are disscused.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Статистически данни при чернодробна ехинококоза

Г. Стоянов, Н. Яръмов 1, Н. Дамянов 2

1 Клиника по хирургия, Университетска болница „Александровска” – София

2 Клиника по хирургия, Военно-медицинска академия – София

 

Statistical Date in Liver Echinococcousis

G. Stoyanov, N. Yaramov 1, N. Damyanov 2

1 Surgical Department , University Hospital “Aleksandrovska” – Sofia

2 Surgical Department Military Academy – Sofia

________________

Ехинококозата засяга предимно младата и най-активна възраст на човека – факт от особена важност за държавата. Чернодробната локализация у възрастните е водеща, което налага при всяка екстрахепатална локализация целенасочено изследване на черния дроб. Множествената ехонококоза съставлява 1/3 от болните и тук е в сила правилото „биологична конкуренция“ на кистите. Преобладаването на големите и в късен стадий на развитие ехонококови кисти при дълготрайна анамнеза и висок процент усложнения показва, че диагнозата обикновено се поставя късно. Необходимо е насочване на лекарската мисъл към заболяването и засилване на профилактичните мероприятия в борбата с тази тежка и често пъти смъртоносна паразитоза.

________________

Echinococcousis or hydatid cyst disease is a zoonozis caused by larval cestode E.granulosus. Echinococcuosis affected predominantly young and healthy patients and liver is leading localization. Mostly in patients with big cyst in the late stage of development have big percentage complications. In approximately two thirds of patients echinococcus affects several organs at a time- multiorgan echinococcosis. It has a considerable economic impact on the contry s which it occurs due to multiple complication leading to disability, a chronic complicated cours and even death.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Ретроградно предмишнично неврокутанно ламбо

М. Кътева

Отделение по хирургия на ръката, МБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ – София

 

Retrograde Forearm Neurocutaneous Flap

M. Kuteva

Hand Surgery Department, Emergency Hospital „N.I. Pirogov“ – Sofia

________________

Представено е ретроградно предмишнично кожно-фасциално ламбо, приложено за реконструкция на обширен кожен дефект по дорзалната повърхност на ръката. Педикулирано е на нерв и параневрална съединителна тъкан; разчита се на константна пери- и интраневрална хранеща съдова мрежа.

Касае се за едноетапен реконструктивен метод, сравнително лесен, бърз и сигурен, неизискващ микрохирургическа техника; не се жертва основна артерия (a. radialis) и приложим в условията на спешност.

________________

We present the forearm fasciocutaneous flap used for coverage of a large skin defect at the back of the hand. It is pedicled on a sensory nerve and its paraneural tissue. The flap receives blood from the para- and intraneural vascular network which is constant. This is a one stage operative technique, that is fast, easy and secure, does not require microsurgical equipment, does not sacrifice one of the major arteries of the forearm and is applicable in the conditions of emergency.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Дорзални дигитални ретроградни островни ламба

М. Кътева

Отделение по хирургия на ръката, МБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ – София

 

Dorsal Digital Retrograde Island Flaps

M. Kuteva

Hand Surgery Department, Emergency Hospital „N.I. Pirogov“ – Sofia

________________

Описан е метод за едноетапна реконструкция на дорзални и воларни кожни дефекти на пръстите на ръката. Това са хомодигитални дорзални, дорзолатерални ретроградни ламба, педикулирани на дорзален клон на палмарна дигитална артерия. Разчита се на анастомозите с контралатералните дорзални разклонения и на константните дълбоки аркади между двете собствени дигитални артерии. Представени са резултатите при 9 пациента.

________________

We describe a method of one stage reconstruction of dorsal and volar finger defects by the use of homodigital dorsal and dorsolateral retrograde flaps pedicled on palmar digital artery’s dorsal branches. These flaps rely on blood supply delivered by the anastomoses with the contralateral dorsal branches as well as the constant deep arcades between the two proper digital arteries. The article presents the results from the use of these flaps in 9 patients.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Хронични капсулирани интрацеребрални хематоми. Клиничен случай и преглед на литературата

К. Узунов, М. Лалева, М. Каменова*, Н. Габровски, Ст. Габровски

Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – София

* Клиника по обща и клинична патология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – София

 

Chronic Encapsulated Intracerebral Hematoma. Review of the Literature with a Case Report

K. Uzunov, M. Laleva, M. Kamenova*, N. Gabrovsky, St. Gabrovsky

Neurosurgery Department, Emergency Hospital „N.I. Pirogov“ – Sofia

* Department of General and Clinical Pathology, Emergency Hospital „N.I. Pirogov“ – Sofia

________________

Хроничните капсулирани интрацеребрални хематоми представляват рядка отделно дефинирана клинико-патологична единица, която е необходимо да се има предвид в диференциално диагностичен план при наличие на капсулирани лезии с обемен ефект. Представяме клиничен случай на 61-годишен мъж с остро начало на оплакванията, прогресиращ двумесечен ход на заболяването и интраоперативно и хистологично верифициран капсулиран интрацеребрален хематом.

________________

The chronic encapsulated intracerebral haematoma is a rare and separately defined clinicopathological entity. It has to be taken into consideration, when a capsular intracranial lesion with mass-effect is present. We present a clinical case of a 61 year old man with a sudden onset of the complaints and neurological deterioration progressing for a period of two months before intraoperative histological verification of the lesion was performed.

Начало ^^

_____________________________________________________________________________________________