Начало
  За списанието
  Издателство
  Адрес за кореспонденция
  Университетска катедра по хирургия
 
 
 
 
 

Том LXIV 2008 Брой 1-2 – Съдържание и абстракти

 

СТАТИИ

Д. Петров, Д. Стефанова, Е. Горанов, М. Плочев, В. Джамбазов - Ролята на рецекционната хирургия в комплексното лечение на мултирезистентната белодробна туберкулоза

А. Учиков, Ив. Димитров, Е. Учикова, А. Баташки, Б. Тодоров - Далечни резултати при случаи на парциална хирургична резекция при недребноклетъчен белодробен рак

Д. Петров, В. Власов, В. Станоев, М. Костадинов, С. Данон, Г. Кирова - Резултати от оперативното лечение на първичния белодробен сарком

А. Учиков, Ил. Баташки, Ив. Димитров, Е. Учикова, В. Беловеждов, П. Бонев - Оперативно лечение и далечни резултати при болни с бронхоалвеоларен рак

А. Йонков, С. Бонев, Д. Буланов, И. Танева, И. Ивановски, В. Димитрова - Подобрена техника за вътрешен билио-дигестивен дренаж при конвенционална палиативна процедура при нерезектабилни периампуларни тумори

Н. Габровски, П. Ванев, Е. Кръстев, К. Узунов, Д. Масларов, Ст. Габровски - Измерване на качеството на живот при болни с малигнени глиални тумори

В. Говедарски, Ст. Генадиев, М. Недевска, Т. Захариев, Г. Начев - Ендоваскуларна реканализация на стенотично-оклузивни лезии на артерия субклавия

Д. Орманов, С. Кирилов, К. Янев, М. Георгиев, П. Симеонов, П. Димитров, К. Бонев, В. Василев, Х. Мавров, П. Панчев - Локален рецидив в реналната фоса след радикална туморна нефректомия Съществуват ли фактори, определящи появата му?

Д. Орманов, С. Кирилов, П. Симеонов, К. Бонев, К. Янев, П. Димитров, В. Василев, М. Георгиев, П. Панчев - Mоже ли трансректалната биопсия на простатата да предскаже честотата на позитивни лимфни възли при болни с карцином на простатата?

ОБЗОРИ

Н. Габровски, К. Узунов, Е. Кръстев, Д. Масларов, Ст. Габровски - Увреждане на високия шиен сегмент – анатомия, класификация на патологичните процеси, диагностика

 

СЛУЧАИ ОТ ПРАКТИКАТА

Д. Петров, Р. Гайдарски, Е. Горанов, Г. Янков, Р. Петков, М. Пенков - Рядък случай на съчетан хемангиом, локализиран в преден медиастинум, черен дроб, ляв аднекс и ретроперитонеална целомна киста

Е. Порязова, А. Учикое, Ч. Стефанов, 3. Зстрянов, Ив. Хубавенска, Е. Учикова - Рядък случай на кистичен тератом на предния медиастинум

Беловеждов, А. Учикое, Д. Стайков, С. Генова, Д. Старибратова, Е. Учикова — Плеоморфен липом

 

ЮБИЛЕЙ

70-годишен юбилей на проф. д-р Радослав Гайдарски

 

__________________________________________________________________________________

Ролята на рецекционната хирургия в комплексното лечение на мултирезистентната белодробна туберкулоза

Д. Петров, Д. Стефанова 1, Е. Горанов, М. Плочев, В. Джамбазов

Клиника по гръдна хирургия и

1 Клиника по белодробна туберкулоза при СБАЛББ „Света София“, Медицински Университет – София

 

The role of Resection Surgical Technics in Complex Treatment of Multi-Resistant Pulmonary Tuberculosis

D. Petrov, D. Stefanova 1, E. Goranov, M. Plochev, V. Jambazov

Clinic of Thoracic Surgery and

1 Clinic of Pulmonary Tuberculosis, SHATPulmD „Sveta Sofia", Medical University - Sofia

________________

Цел: Да се направи ретроспективно проучване на резултатите от оперативното лечение на белодробните метастази при първично огнище с извънбелодробна локализация. Методи: В КГХ за периода януари 1996 г. до декември 2006 бяха оперирани 45 пациенти по повод белодробни метастази. От тях 22 (48.9%) са мъже и 23 (51.1%) са жени на средната възраст 51.6 години. При 34 (75.6%) болни беше направена едностранна операция, а останалите 11 (24.4%) бяха оперирани по повод на двустранни метастази. При 8 (17.8%) от тях операцията беше на един етап, при 3 (6.7%) се извърши на два етапа. Достъпът при 6 (13.3%) от едноетапните беше стернотомия, при 2 (4.4%) – двустранни торакотомии. При едностранните локализации са извършени 23 (51.1%) метастазектомии, 7 (15.6%) лобектомии, 2 (4.4%) разширени лобектомии, 1 (2.2%) лобектомия с резекция и пластика на бронха и 1 (2.2%) пирамидектомия. Достъпът при 6 (13.3%) от операциите беше видеоасистирана торакална хирургия (VATS). От двустранните лезии при всички стернотомии са извършени метастазектомии. При едноетапните двустранни торакотомии в единия случай са извършени двустранни метастазектомии, а в другия дясна лобектомия с метастазектомия в ляво. Резултати: Не беше наблюдавана 30-дневна следоперативна смъртност. В 3 (6.7%) случая имаше малки усложнения. Средният брой на намерените метастази беше 2.3 (от 1 до 7). При 15 (33.3%) пациенти първичният тумор беше колоректален карцином, при 5 (12.1%) бъбречен карцином, при 6 (13.3%) карцином на гърдата, при 6 (13.3%) фибросарком на меките тъкани на крайниците, при 4 (8.9%) карцином на матката, при 4 (8.9%) остеосарком, при 1 (2.2%) меланом, по 1 (2.2%) път първичното огнище беше в стомах, надбъбрек, слюнчена жлеза и щитовидна жлеза. При всички пациенти беше осъществен aдекватено отстраняване на белодробните лезии и медиастинална лимфна дисекция, като при 5 (12.1%) от тях се установиха метастатични промени в лимфните колектори. Към края на проучването 01.01.2008 г. са живи 19 (42.2%) пациенти. Медианната на преживяемостта е 38 месеца с 95% Доверителен Интервал (33-43). Установено бе, че полът (р=0.194), големината на метастазите (р=0.211), наличието на метастатично ангажиране на медиастиналните лимфни възли (p=0.102), инициалните клинични симптоми (р=0.233) и стадият на първичното огнище (р=0.091) не могат да се приемат като прогностични фактори поради липса на статистически достоверност. Хистологията на първичното огнище (р=0.0275) със статистически значимо влияе върху прогнозата, но поради малкия брой случаи в отделните групи резултатите трябва да се интерпретират с внимание.

________________

Aim: To retrospectively evaluate the postoperative results after surgery for lung metastases from extrapulmonary origin. Methods: A total of 45 patients were operated on for lung metastases between Jan 1996 and Dec 2006. They were 22 (48.9%) male and 23 (51.1%) female with a mean age of 51.6 years. Unilateral operation was carried out in 34 (75.6%) of the patients and another 11 (24.4%) patients were operated on for bilateral metastases. In 8 of them a one-stage operation was performed via median sternotomy (6) and bilateral successive thoracotomies (2). Two-stage strategy was applied in 3 patients. Metastasectomy via sternotomy as a surgical procedure was performed in all cases with bilateral lesions. In one case with one-stage successive thoracotomies a lobectomy and metastasectomy were used. In the group of unilateral operation the following procedures were carried out: metastasectomy in 23 (51%), lobectomy in 7 (15.6%), extended lobectomy in 2 (4.4%), sleeve lobectomy in 1 (2.2%) and polysegmental resection in 1 (2.2%). VATS was applied in 6 (13.3%) patients. Results: No 30-day postoperative mortality was faced. There were 3 (6.7%) minor postoperative complications. The mean number of resected metastases was 2.3 per patient. The primary tumor sites were as follow: colorectal carcinoma-15 (33.3%); renal carcinoma-5 (12.1%); breast carcinoma-6 (13.3%); soft tissue fibrosarcoma-6 (13.3%); osteosarcoma-4 (8.9%); melanoma -1 (2.2%); gastric carcinoma -1 (2.2%), thyreoid gland carcinoma-1 (2.2%); suprarenal carcinoma-1 (2.2%) and carcinoma of salivary gland type-1 (2.2%. Mediastinal lymph nodes dissection was carried out in all patients and in 5 (12.1%) was found a metastatic mediastinal lymph nodes involvement. Adequate control of primary site tumor was achieved in all patients. Until the end of the study 01.01.2008 г. 19 (42.2%) of the patients are alive. The median survival was 38 months with 95% Confidence Interval (33-43). The gender (р=0.194), metastases diameter (р=0.211), mediastinal lymphnode involvement (p=0.102), initial clinical symptoms (р=0.233) and the primary site stage (р=0.091) can not be considered as a prognostic factors. The prognosis was significantly influenced by histology (р=0.0275), but because of small number of cases in the grоups result should be interpreted with caution. The disease free interval (р=0.0348) and metastases number > 3 (р=0.0456) are considered prognostic factors. Conclusion: Surgery is an integral part of multimodality treatment of lung metastases with low postoperative complication rate and good long-t erm results. Respectability, “disease free interval” and number of metastases are considered то бе the main постоператиже prognostic factors.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Далечни резултати при случаи на парциална хирургична резекция при недребноклетъчен белодробен рак

А. Учиков 1, Ив. Димитров 1, Е. Учикова 2, А. Баташки 1, Б. Тодоров 1

1 Клиника по гръдно-коремна хирургия – УМБАЛ „Св.Георги“ – Пловдив

2 Клиника по акушерство и гинекология – УМБАЛ „Св.Георги” – Пловдив

 

Long Term Results for Cases of Non-Small Cell Lung Cancer, Treated by Limited Resection

A. Uchikov 1, Iv. Dimitrov 1, E. Uchikova 2, A. Batashki 1, B. Todorov 1

1 Clinic of Toraco-Abdominal Surgery – University Hospital „Sveti Georgi” – Plovdiv

2 Clinic of Obstetrics and Gynaecology – University Hospital „Sveti Georgi” – Plovdiv

________________

Увод: Изборът между парциална или стандартна анатомична резекция при недребноклетъчен рак зависи от много фактори. Най-важни от тях са размерът на тумора, възрастта и общото състояние на болния.

Материали и методи: Разглеждаме 12 пациенти с недребноклетъчен белодробен рак в IА-стадий, при които е извършена парциална белодробна резекция.

Резултати: 5-годишна преживяемост отчитаме при 6 болни (50%), 3-годишна преживяемост при 9 (75%) и 1-годишна преживяемост при 11 (91,6%).

Изводи: Считаме, че парциалната белодробна резекция при пациенти с IА-стадий на недребноклетъчен белодробен рак е с по-ниска 5-годишна преживяемост, но с по-малко усложнения, поради което е подходяща при възрастни и увредени болни.

________________

Summary: The choice between the limited pulmonary resection and the standard anatomical resection depends on many factors.The most important are the tumor size, age and general condition of the patient.

Material and methods: We present 12 patients with non-small cell lung cancer–IA stage, who underwent limited resection.

Results: The 5-year survival rate is 50% (6 patients), the 3-year survival rate is 75% (9 patients), and the 1-year survival rate is 91,6% (11 patients).

Conclusions: We conclude that the limited resection for patients with non-small cell lung cancer-IA stage is associated with a lower 5-year survival, but less complications, which makes it suitable for elderly and compromised patients

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Резултати от оперативното лечение на първичния белодробен сарком

Д. Петров, В. Власов 1, В. Станоев, М. Костадинов 1, С. Данон 3, Г. Кирова 2

1 Клиника по гръдна хирургия и диагностично-консултативен блок, СБАЛББ „Света София“, МУ – София

2 Токуда болница – София

3 Специализирана болница за активно лечение по онкология – София

 

Thе Results of the Operative Treatment of the Primary Pulmonary Sarcomas

D. Petrov, V. Vlasov 1, V. Stanoev, M. Kostadinov 1, S. Danon 3, G. Kirova 2

1 Clinic of Pulmonary Surgery and DU, SHATPulmD „Sveta Sofia", Medical University – Sofia

2 Tokuda Hospital – Sofia

3 SBALO – National Oncological Centre – София

________________

Цел: Да се разгледат и обсъдят клиниката, диагностиката и оперативното лечение на първичния белодробен сарком.

Материал и методи: За период от 24 години в Клиника по гръдна хирургия към СБАЛББ „Св. София“ са оперирани 49 пациенти с диагноза първичен белодробен сарком. Основните клинични оплаквания бяха затруднено дишане, кашлица, болки в гърдите, загуба на тегло и кръвохрак. Екзактна предоперативна диагноза е поставена при 12 (24,48%) от оперираните, а белодробен рак е диагностициран при 14 (28,6%) от тях. Почти половината от пациентите са оперирани без морфологична верификация при клинично съмнение за малигнен процес. Хистологичният резултат при 15 болни е фибросарком, при 10 е фибролейомиосарком, при 6 лейомиосарком, при 6 рабдомиосарком, при 3 хемангиоперицитом, при 3 епителоиден хемангиоендотелиом, при 1 малигнен шваном, при 2 липосарком и при 3 недиференциран сарком. Обемът на оперативната намеса е, както следва: при 29 пациенти – лобектомия, при двама от тях в съчетание с бронхопластика; при 10 – пулмонектомия; при 3 – полисегментектмия; при 1 – атипична резекция и при 5 – експлоративна торакотомия. При 4 пациенти белодробната резекция е комбинирана с резекция на гръдна стена, диафрагма или перикард. При 1 болен с ендобронхиален липосарком е извършена лазерна ендобронхиална резекция.

Резултати: В клиниката не е наблюдавана 30-дневна следоперативна смъртност. Честотата на следоперативните усложненията е приемлива (12,5%). При 1 болен се наложи ререзекция по повод на локален рецидив след 18 месеца. Общата петгодишна преживяемост е 48,81%. Тя е статистически значимо по-добра при ранните стадии на заболяването в сравнение с късните (Р<0,0005) и при радикалните операции (р=0,043).

Заключение: Екзактната предоперативна диагноза е трудна поради липсата на специфични клинични, рентгенологични и ендоскопски признаци, диференциращи първичния белодробен сарком от останалите първични и вторични злокачествени болести на белия дроб. Метод на избор при лечението е радикалната белодробна резекция с широка лимфна дисекция, което води до много добра преживяемост, зависеща от стадия, степента на малигненост на тумора и радикалността на резекцията.

________________

Objective: To study and evaluate clinic, diagnostics and operative treatment of patients with primary pulmonary sarcomas (PPS).

Material and methods: During 24 years period, a total of 49 patients underwent surgery for PPS. There were 29 male and 20 female with a mean age of 52.6 years. Main presenting complaints were shortness of breath, cough, chest pain, weight loss and haemoptysis. Correct preoperative diagnosis was obtained in 12 (24.48%) of the patients by bronchoscopy or percutaneous core biopsy. Carcinoma was diagnosed in 14 (28.6%) of them. Almost half of the cases were operated on without histological confirmation for suspected malignancy. The histological diagnoses were fibrosarcoma (16), fibroleiomyosarcoma (10), leiomyosarcoma (6), rhabdomyosarcoma (7), hemangiopericytoma (3), epitheloid hemangioendothelioma (3), undifferentiated sarcoma (2), malignant schwannoma (1) and liposarcoma (2). Only 2 of the tumors were scored in grade 1. The rest were classified in higher grades of malignancy. The following operations were carried out: lobectomy – 30 (59.2%), including 2 sleeve lobectomies; pneumonectomy – 10 (20.4%), polysegmental resections – 3 (6.2%) and atypical resection – 1 (2%). The resections were extended to the thoracic wall, diaphragm or pericardium in 4 patients. Endoscopic laser resection was applied in 1 (2%) case. Exploratory thoracotomy was performed on 3 (6.1%) patients. There were 2 (4.1%) stage I A; 26 (53.1%) stage I B; 11 (22.4) stage II B; 5 stage III A; 4 stage III B and 1 stage IV.

Results: No postoperative death occurred. Postoperative empyema was observed in 2 cases (4.1%) and 1patient (2%) was reoperated on for local recurrence 18 months after surgery. Adjuvant therapy was administered to 20 of the patients. Follow-up (range, 6 to 160 months) was available for 41 patients. The actuarial 5-year postoperative survival was 51.8% with mean survival of 40.8 months.

Conclision: The correct preoperative diagnosis of PPS still presents a challenge. There are no specific clinical, imaging and other signs for this tumor evaluation. Surgery with systematic lymphnode dissection is a treatment of c hoice with an acceptable 5-year survival rate. Only the complete resection and the low stages of the tumor significantly influence survival.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Оперативно лечение и далечни резултати при болни с бронхоалвеоларен рак

А. Учиков 1, Ил. Баташки 2, Ив. Димитров 1, Е. Учикова 3, В. Беловеждов 4, П. Бонев 1

1 Клиника по гръдно-коремна хирургия, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив

2 УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив

3 Клиника по акушерство и гинекология, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив

4 Катедра по патоанатомия, Медицински университет – Пловдив

 

Operative Treatment and Long Term Results at Patients with Bronchoalveolar Lung Cancer

A. Uchikov 1, Il. Batashki 2, Iv. Dimitrov 1, E. Uchikova 3, V. Belovejdov 4, P. Bonev 1

1 Clinic of Thoraco – Abdominal Surgery, University Hospital „Sveti Georgi” – Plovdiv

2 University Hospital „Sveti Georgi” – Plovdiv

3 Clinic of Obstetrics and Ginaecology, University Hospital „Sveti Georgi” – Plovdiv

4 Department of Pathology, Medical University – Plovdiv

________________

Увод: Бронхоалвеоларният карцином (БАК) на белия дроб е тип аденокарцином с нарастваща честота. Поради сравнително рядкото си метастазиране извън гръдния кош резултатите след оперативното му лечение са сравнително добри.

Материали и методи: Разглеждаме 28 оперирани болни с БАК, оперирани в клиниката за седемгодишен период. 12 от тях са с пневмонична форма на БАК, а 16 – с нодуларна форма.

Резултати: При 12 пациента е извършена лобектомия, при 15 – пулмонектомия, при един – билобектомия. Петгодишна преживяемост наблюдаваме при 14 (50%).

Изводи: Отчитаме по-добра 5-годишна преживяемост при радикално оперирани болни с БАК в сравнение с другите хистологични форми на недребноклетъчния белодробен рак.

________________

Summary: Bronchoalveolar pulmonary carcinoma(BAC) is a type of adenocarcinoma with an increasing frequency. Because BAC rarely metastasize outside the thorax, the postoperative results are good.

Material and method: We present 28 patients with BAC, operated in the clinic for a period of 7years – 12 patients with an infiltrative form of BAC, 16 patients with nodular form

Results: 12 patients underwent lobectomy, 15 patients-pneumonectomy, and 1 patient – bilobectomy. The 5-years-survival rate is 50%.

Conclusions: We found a better 5-years survival rate for the patients with BAC in comparison with the other histological types of non-small cell pulmonary carcinoma

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Подобрена техника за вътрешен билио-дигестивен дренаж при конвенционална палиативна процедура при нерезектабилни периампуларни тумори

А. Йонков, С. Бонев, Д. Буланов, И. Танева, И. Ивановски, В. Димитрова

Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия,

УМБАЛ „Алексанровска“, Медицински университет – София

 

Improved Technique for Internal Bilio-Digestive Drainage During Conventional Palliative Procedure of Nonresectable Tumors of Periampullary Region

A. Yonkov, S. Bonev, D. Bulanov, I. Taneva, I. Ivanovski, V. Dimitrova

Clinic of Hepato-Biliary and Pancreatic Surgery,

University Hospital „Alexandrovska“, Medical University – Sofia

________________

Цел: Представяме вариант за протезиране на холедоходуодено анастомоза с „погребан“ („изгубен“) протезен дрен, приложен при конвенционална палиативна процедура по повод радикално нерезектабилни периампуларни тумори.

Материал и методи: За периода 01.01.2006 г. – 29.02.2008 г. в Клиниката по обща и чернодробно-панкреатична хирургия при УМБАЛ „Александровска“, МУ – София, сме приложили модифицирана техника за вътрешен билио-дигестивен дренаж с използването на „погребан“ протезен дрен, протектиращ холедохо-дуодено анастомоза при 12 болни с нерезектабилни периампуларни тумори. От тях 8 са жени и 4 – мъже, на възраст между 60 и 82 години (средна възраст 64,5 г.). При 8 пациенти се касае за иноперабилен карцином на главата на панкреаса, при 4 – за иноперабилен карцином на дисталната трета на екстрахепаталните жлъчни пътища.

Резултати: Проследени са ранните следоперативни резултати и следоперативният период за първите три месеца. Не сме наблюдавали инсуфициенция на холедохо-дуоденоанастомозата, което позволи оперираните да бъдат изписани без удължаване на следоперативния период. До края на 3-я месец не сме наблюдавали иктер или други усложнения, дължащи се на запушване на протезния дрен.

Заключение: Считаме, че предложената оперативна техника е подходяща при извършването на холедоходуодено анастомози по повод нерезектабилни периампуларни неоплазми. Използването и` не повишава следоперативния морбидитет и подобрява ранните следоперативни резултати.

________________

Aim: We represent variation of bilio-digestive stomy with „lost“ protecting drainage during conventional palliative procedure of nonresectable tumors of periampullary region.

Materials and methods: During the period 01.01.2008 – 31.05.2008 in the Clinic of general and liver-pancreatic surgery – „Aleksandrovska“ Hospital, Sofia, we applied modifiеd technique for internal bilio-digestive prosthetic drain with „lost“ drainage, protecting choledocho-duodenostomy in 12 patients with nonresectable tumors of periampullary region. Eight of them are males and 4 – females, with age between 60-82 (average 64,5). In 8 patients we found nonresectable malignancy of the head of pancreas and in 4 nonresectable malignancy of distal part of the common bile duct.

Results: We follow the early postoperative results and postoperative period during tree months. We did not have insufficiency of the choledocho-duodenostomy and that afford early discharge of the patients. At the end of third month we haven't observed jaundice or other complications cause of obstruction of protecting drainage.

Conclusion: We consider that the technique is useful and appropriate when doing choledocho-duodenostomy cause of nonresectable periampullary neoplasms. The using of this technique don’t increase the postoperative morbidity and improve early postoperative results.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Измерване на качеството на живот при болни с малигнени глиални тумори

Н. Габровски 1, П. Ванев 2, Е. Кръстев 1, К. Узунов 1, Д. Масларов 3, Ст. Габровски 1

1 Секция по неврохирургия, МБАЛСМ „Н.И. Пирогов“– София

2 Психиатричен сектор, МБАЛСМ „Н.И. Пирогов“– София

3 Неврологично отделение, Първа МБАЛ – София

 

Quality of Life Measurement in Patients with High Grade Gliomas

N. Gabrovski 1, P. Vanev 2, E. Krastev 1, K. Uzunov 1, D. Maslarov 3, St. Gabrovski 1

1 Department of Neurosurgery, Pirogov Hospital – Sofia

2 Sector of Psychiatry, Pirogov Hospital – Sofia

3 Department of Neurology, FMHAT – Sofia

________________

Увод: Малигнените глиоми са най-често срещаните първични злокачествени тумори на нервната система. Предвид обичайно кратките срокове до рецидив и очакваната малка продължителност на живота, показателите за качество на живот са от особено значение при избора на терапевтичен подход. Цел на настоящото проучване е да определи доколко използваните инструменти за измерване на качеството на живот са подходящи за приложение при болни с малигнени глиоми.

Материал и метод: За периода 1. 2003–5. 2005 при 100 болни с малигнени глиоми беше извършено измерване на качеството на живот чрез въпросниците SF-36 (n=95), WHOQOL-100 (n=35) и QLQ-C30 на EORTC (n=40). Непосредствено след това с помощта на визуална аналогова скала пациентите отговаряха на 5 допълнителни въпроса, свързани с лекотата на попълване и яснотата на използваните за измерване на качеството на живот въпросници.

Резултати: Сравнението на отговорите на допълнителните въпроси показа, че от приложените въпросници най-удачни за приложение при болните с малигнени глиоми са SF-36 и QLQ-C30. Те се посрещат добре от пациентите и не създават затруднения както при първоначалния преглед, така и за проследяване на КЖ с развитието на заболяването. WHOQOL-100 създава затруднение при някои от пациенти, най-вероятно дължащи се на по-големия му обем, по-продължително време за попълване и съответно необходимост от по-продължителна концентрация.

Заключение: От настоящото проучване може да се обобщи, че въпросниците SF-36 и QLQ-C30 са удачни за приложение при болните с малигнени глиоми. WHOQOL-100 създава известни затруднения за попълване при болни с малигнени глиоми, вероятно поради по-големия си обем. В този смисъл приложението му е подходящо при селектирана група пациенти.

________________

Introduction: High-grade gliomas are the most common primary brain tumors. Dismal prognosis for the patients with a marked deterioration of the quality of life and a mean length of survival of 9-18 months are typical characteristics for this pathology. The aim of this study is to assess the most appropriate questionnaire for measuring the quality of life (QOL) in this group of patients.

Material and methods: For the period 01. 2003 – 05. 2005 quality of life was assessed in 100 patients using SF-36 (n=95), WHOQOL-100 (n=35) and QLQ-C30 of EORTC (n=40) questionnaires. After that using a visual analog scale patients were asked five additional questions in regard to the easiness of completion and clarity of the questionnaires.

Results: Comparison of the answers of the additional questions revealed SF-36 and QLQ – C30 to be the most suitable scales for QOL measurement in patients with high grade gliomas. There were no difficulties met by the patients during the initial filling of the questionnaires as well as during the follow up of the QOL with the progression of the disease. WHOQOL – 100 proved to be a little complicated for a group of patients, probably due to the large group of questions included and the additional time and concentration needed for its completion.

Conclusion: The SF-36 and QLQ – C30 questionnaires are suitable for patients with high grade gliomas. WHOQOL – 100 proves to be a little complicated for patients with high grade gliomas probably due to the large number of questions included. It is suitable for application in a selected group of patients.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Ендоваскуларна реканализация на стенотично-оклузивни лезии на артерия субклавия

В. Говедарски, Ст. Генадиев, М. Недевска, Т. Захариев, Г. Начев

Клиника по съдова хирургия и ангиология

УНСБАЛ „Св. Екатерина“ – София

 

Endovascular Recanalisation of Subclavian Artery Steno-Occlusive Lesions

V. Govedarski, St. Genadiev, M. Nedevska, T. Zahariev, G. Nachev

Clinic of Vascular Surgery and Angiology

„St. Ekaterina“ University Hospital – Sofia

________________

Оклузивните лезии на артерия субклавия се считат за една от основните причини за симптоматична ектракраниална мозъчносъдова болест. Симптомите варират от лесна уморяемост, тръпнене, изстиване на съответната ръка до емболизации на артерии на пръстите, субклавиен стийл синдром, исхемични инциденти във вертебро-базиларната област и коронарен-сублавиен стийл, който може да доведе до миокардна исхемия. Традиционно за преодоляването на стенотично-оклузивните лезии на артерия субклавия се прилага каротидо-субклавийният байпас, но през последните две десетилетия балонната ангиопластика и поставянето на стент се считат за сигурна и безопасна процедура, особено подходяща при къси, концентрични тромбози и възрастни пациенти с тежки съпътстващи заболявания. В настоящето проучване си поставихме за цел да оценим техническата успеваемост и ефективност на ендоваскуларните методи за реканализация на оклузивните лезии на артерия анонима и артерия субклавия чрез ретроспективно проследяване на 4 пациента, лекувани в нашата клиника през 2007 г.

________________

Recently, percutaneous transluminal angioplasty (PTA) with stent placement has gained greater acceptance for the treatment of hemodynamically significant atherosclerotic lesions involving the brachiocephalic, subclavian and vertebral vessels. PTA is performed instead of extratoracic bypass surgery, which is associated with several risks and complications. Main indications for PTA and stent include short occlusions and elderly patients with increased surgical risk. We present 4 cases with occlusion of the left subclavian artery, including 1 case of thombosed distal anastomosis of carotid-subclavian bypass.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Локален рецидив в реналната фоса след радикална туморна нефректомия. Съществуват ли фактори, определящи появата му?

Д. Орманов, С. Кирилов, К. Янев, М. Георгиев, П. Симеонов, П. Димитров,

К. Бонев, В. Василев, Х. Мавров*, П. Панчев

Клиника по Урология, УМБАЛ „Александровска“, МУ – София

*Катедра по обща и клинична патология,УМБАЛ „Александровска“, МУ – София

 

Local Recurrence of the Renal Cell Carcinoma in Renal Fossa after Complete Radical Nephrectomy. What are the Risk Factors?

D. Ormanov, S. Kirilov, K. Yanev, M. Georgiev, P. Simeonov, P. Dimitrov,

K. Bonev, V. Vasilev, H. Mavrov*, P. Panchev

Deapartment of Urology, University Hospital „Aleksandrovska“, Medical University – Sofia

*Department of General and Clinical Pathology, University Hospital „Aleksandrovska“, Medical University – Sofia

________________

Локалният рецидив на бъбречния карцином, появяващ се след извършена радикална нефректомия, е рядкост. В повечето проучвания честотата му е между 2% и 4%. За периода 1999–2005 г. в нашата клиника оперативно са лекувани 11 болни с локален рецидив на бъбречният карцином – т. нар. „фоса карцином “. От тях при 9 болни първата операция е била извършена в нашата клиника, а 2 са оперирани в други болници Те представляват 1,41% от общия брой болни (637), при които са извършени туморни нефректомиии за същия период от време в клиниката. Туморният стадии на първичното заболяване е варирал от Т1-Т3a. По време на първата операция при 7 от болните е била извършена регионална лимфна дисекция. Появата на локалния рецидив във всички случаи е отчетена средно след 18 месеца. Хистологично отсранените от нас рецидивни тъкани бяха описани, както следва: светлоклетъчен, смесен, саркоматоиден и преходноклетъчен вариант на бъбречния карцином.

Настоящото проучване има за цел да поднесе по-нови данни за факторите, влияещи върху степента на риска, свързан с появата на локален рецидив след туморна нефректомия – туморен стадий на първичното заболяване, хистологичен тип на рецидива и връзката му с хистологичния вид на първичното заболяване.

________________

The local recurrence of the renal cell carcinoma in renal fossa after complete radical nephrectomy is uncommon. According to the latest articles related to this issue it ranges between 2% and 4%. For the period of 1999–2005 we evaluated 11 patients who underwent surgery for isolated renal cell carcinoma recurrence, all of them without clinical presence of distal metastases. 9 of the patients were operated for their first time in our department, and only two in other hospitals. These 9 patients represent 1.41% of the whole number of radical nephrectomies for RCC (637) which took place in our department for the same period of time. The tumor stage of the primary tumor varied from T1 to T3a. In addition lymph node dissection was performed on 7 of the patients. The average time for developing clinically significant fossa recurrence was 18 months.

The current article has the purpose to present newer the data for the factors, which may be directly related to the risk of developing local recurrence in the renal fossa after complete radical nephrectomy – the initial tumor stage of the RCC, the relationship between the primary tumor and the histological type of the recurrent masses.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Mоже ли трансректалната биопсия на простатата да предскаже честотата на позитивни лимфни възли при болни с карцином на простатата?

Д. Орманов, С. Кирилов, П. Симеонов, К. Бонев, К. Янев, П. Димитров,

В. Василев, М. Георгиев, П. Панчев

Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска“, МУ – София

 

Could the Transrectal Prostate Biopsy Predict the Rate of Positive Lymph Nodes in Prostate Cancer Patients?

D. Ormanov, S. Kirilov, P. Simeonov, K. Bonev, K. Yanev, P. Dimitrov, V. Vasilev, M. Georgiev, P. Panchev

Department of Urology, University Hospital „Aleksandrovska“, Medical University – Sofia

________________

Трансректалната шестточкова биопсия на простатата, извършeна под ехографски контрол, предложена от Hodge и сътр. (1989), е определена като „златен стандарт“ за диагностициране при пациенти с простатен карцином. В проучване проведено в Клиниката по урология – Медицински университет София, върху 20 болни с карцином на простатата открихме корелация между броя на позитивните биопсични точки и наличието на позитивни лимфни възли.

________________

Since 1989, when Hodge and al. demonstrated transrectal ultrasound guided prostate biopsy, it has become a “gold standard” for the diagnosis of prostate cancer. According to the experience gained in the period 1999-2003 in the Department of Urology – Medical University, Sofia, in a prospective follow-up of 20 prostate cancer patients, we found relationship between the positive tru-cut biopsy cores and the rate of positive lymph nodes.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Увреждане на високия шиен сегмент – анатомия, класификация на патологичните процеси, диагностика

Н. Габровски 1, К. Узунов 1, Е. Кръстев 1, Д. Масларов 2, Ст. Габровски1

1 Секция по спешна неврохирургия, МБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ – София

2 Неврологично отделение, Първа МБАЛ – София

 

Injuries of the Cranio-Cervical Junction – Anatomy, Classification and Diagnosis

N. Gabrovsky 1, K. Uzunov 1, E. Krastev 1, D. Maslarov 2, St. Gabrovsky1

1 Department of Neurosurgery, Pirogov Hospital – Sofia

2 Department of Neurology, FMHAT – Sofia

________________

Окципито-атланто-аксиалния комплекс се характеризира с голяма сложност на анатомичните структури и взаимоотношения. Този сегмент често се засяга от значителни по своето разнообразие процеси от травматично, туморно и възпалително естество, както и от някои вродени патологични състояния.

Детайлното познаване на анатомичните особености, физиологията, механизмите на увреда, разнообразието от възможни патологични процеси, както и тяхната класификация, представлява възлова предпоставка за адекватен подход и терапевтично поведение при процеси, ангажиращи високия шиен отдел.

В настоящия материал е направен обзор на някои анатомични особености, класификация на патологичните процеси и основните методи и критерии за диагностика при увреждания на високия шиен сегмент на гръбначния стълб.

________________

The cranio-atlanto-axial junction (C0-C2) is anatomically and biomechanically the most complex spinal region. It is frequently engaged by different pathologies of tumoral, traumatical or inflammatory origin, leading to spinal instability.

The advanced knowledge about the anatomical details, the physiology, the mechanism of injury, the nature of the processes and their classification are crucial for the adequate therapeutic approach when dealing with pathologies in this region.

In the actual study we are reviewing the anatomical landmarks, the classification of the pathological processes and the diagnostic options and criterion when dealing with pathologies involving the cranio-cervical region.

We are presenting our experience with the posterior screw fixation for the treatment of the craniocervical junction instabilities.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Рядък случай на съчетан хемангиом, локализиран в преден медиастинум, черен дроб, ляв аднекс и ретроперитонеална целомна киста

Д. Петров, Р. Гайдарски 1, Е. Горанов, Г. Янков, Р. Петков, М. Пенков 2

Клиника по гръдна хирургия, СБАЛББ „Св. София“ – София

1 Министерство на здравеопазването, Република България

2 Университетска болница „Лозенец“ – София

 

The Rare Case of the Associated Haemangioma of Mediastinum, Liver, Left Ovarium and Retroperitoneal Cyst

D. Petrov, R. Gaydarski 1, E. Goranov, G. Yankov, R. Petkov, M. Penkov 2

Clinic of Thoracic Surgery and SHATPulmD „Sveta Sofia”, Medical University – Sofia

1 Ministry of Health, Republic of Bulgaria

2 University Hospital „Lozenetz“ – Sofia

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Рядък случай на кистичен тератом на предния медиастинум

Е. Порязова 1, А. Учиков 2, Ч. Стефанов 3, 3. Запрянов 1, Ив. Хубавенска 1, Е. Учикова 4

1 Отделение по клинична патология

2 Клиника по гръдна хирургия

3 Клиника по анестезиология и интензивна реанимация

4 Клиника по акушерство и гинекология

УМБАЛ „ Се. Георги " - Пловдив

 

A Rare Case of Cystic Teratoma of Anterior Mediastinum

E. Poriazova 1, A. Uchikov 2, Ch. Stefanov 3, Z. Zaprianov 1, Iv. Hubavenska 1, E. Uchikova 4

1 Department of Clinical Pathology

2 Clinic of Thoracic Surgery

3 Clinic ofAnesthesiology and Reanimation

4 Department of Obstetric and Gynecology

UMHAT„Sveti Georgi" – Plovdiv

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Плеоморфен липом

В. Беловеждов 1, А. Учиков 2, Д. Стайков 1, С. Генова 1, Д. Старибратова 1, Е. Учикова 3

1 Катедра по обща и клинична патология, МУ - Пловдив

2 Клиника по гръдно-коремна хирургия

3 Катедра по акушерство и гинекология, УМБАЛ „Св. Георги" - Пловдив

 

Pleomorphic Lipoma

V. Belovejdov 1, A. Uchikov 2, D. Staikov 1, S. Geneva 1, D. Staribratova 1, E. Uchikova3

1 Department of General and Clinical Pathology, Medical University - Plovdiv

2 Clinic ofThoraco-Abdominal Surgery

3 Clinic of Obstetrics and Gynecology, „Sveti Georgi", University Hospital – Plovdiv

Начало ^^

_____________________________________________________________________________________________